Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:51

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Zápisnica z výročnej členskej schôdze Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, Žilina 15.2.2014.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 24 členov,  1 záujemca o členstvo,1 hosť a garant klubu.

Ospravedlnení:pr. Richtarčík, Jackuliak, Polerecký, Dobák,Pavelka, Kerekeš, Lenárth, Kuchár,

Ing.Krešák, Guniš, Veselý, Kanka. Z hostí sa ospravedlnil Frank Otta   za český Klub

chovatelů tiplerů-mal jednanie na ministerstve.

Ukončili členstvo. L.Hropko-Kendice, Jiří Sokolt-Buzitka, Ján Pavlovic-Divičie.

Program: podľa pozvánky, v zápisnici zvýraznené pretlačou.

Zahájenie vypovedal krátko po 9.30 hod. podpredseda klubu Peter Dobrucký. Privítal prítomných, garanta klubu, záujemcov o členstvo. Prečítal program schôdze, bol všetkými prítomnými schválený.

Voľbu návrhovej a volebnej komisie ozrejmil tajomník J.Hrabal. Pripomenul volebnú smernicu SZCH a postup voľby. Keďže kandidátov do výboru mali prítomní na kandidátnej-volebnej listine a zhodli sa, že ich netreba osobitne predstavovať, volila sa len volebná komisia. Za predsedu volebnej komisie bol zvolený František Porubčanský, členovia Štefan Stanislav, Zoltán Balogh. Následne vyzval predseda volebnej komisie prítomných členov, aby ešte nahlásili kandidátov do výboru a mohol ich dopísať na kandidátnu listiny. Podmienkou je, aby člen s kandidatúrou súhlasil.

Správu o celkovej činnosti za rok 2013 predniesol tajomník J.Hrabal. Konštatoval, že roku 2013 bolo prijatých 7 uznesení. Zorganizovali sa preteky podľa letového kalendára, doriešili sporné body letových smerníc pre tiplere, aktualizovali osobné údaje členov na internetovej stránke, zvýraznil rekord tiplerov na klubovej stránke, doriešilo sa elektronické sťahovanie základných klubových dokumentov. Boli propagované letúny na výstavách, písané o nich v časopise Chovateľ, zabezpečené voliéry letúnov na CV zvierat v Nitre. Výbor splnil všetky uznesenia. V záverečnej bilancií povedal tajomník, že za celé volebné obdobie bolo prijatých 31 uznesení a len dve výbor nesplnil. Za najvýraznejší úspech výboru uplynulého obdobia označil uznanie Bratislavského vysokoletúna, čo sa v 38 ročnej histórii klubu podarilo len roku 1977 vtedajšiemu vedeniu.

Správu o financiách za ospravedlneného Ing.Krešáka/pracuje v zahraničí/ predniesol J.Hrabal. Vlani zostalo na účte podľa zápisnice 652,77 €. Príjem z členského bol 290,00 €  čo je spolu 942,77 €. Tajomník predložil výdajové doklady vo výške 45,63 €.  Ďalší výdaj bol za vlaňajšiu rokovaciu miestnosť a občerstvenie vo výške 37,00 € a nasledujúci výdaj za vedenie účtu a doručenie výpisov vo výške 51,00 € čo tvorí výdaje celkom  133,66 €. Ak túto čiastku odrátame  z príjmovej položky, k dátumu schôdze máme v pokladni  809,14 €. Tieto eura predložil tajomník Petrovi Kubíkovi, aby ich prepočítal. Vysvetlil, prečo nie sú na účte. Už vlani avizoval, že poplatky sú neúnosné a prakticky okrem vloženia členského a výberu pred včs, tam nie je žiadny pohyb. Na jesennej výstave v Košiciach sa dohodol s predsedom klubu A.Kerekeš, že účet zrušia. Vzhľadom aj k predpokladaným voľbám nového pokladníka. Potrebujú mandát členov klubu.

Správu kontrolóra A.Kuchára /operácia/  pretlmočil tajomník J.Hrabal a zároveň požiadal prítomného  P.Kubíka, aby oznámil výsledok finančnej kontroly eur. Ten konštatoval, že účet nie je v súlade s pokladničnou správou, lebo zvyšuje 6 centov/ čo rozosmialo prítomných/. Tajomník pokračoval, že táto čiastka bude odovzdaná fyzicky i protokolárne za účasti svedka novému pokladníkovi.

Správu o letovej činnosti predniesol letový kontrolór P.Dobrucký. Zaoberal sa výpočtom bodov, treba ich zjednodušiť. Upozornil, čoho sa dopúšťajú chovatelia pri vyplňovaní letových zápisníc. Prepisované zápisnice sa nebudú akceptovať. Vyzval členov, aby sa nebáli pretekať, veď preto je tento klub a poďakoval tým, ktorí pretekali. Tajomník J.Hrabal doplnil-neradi niekoho diskvalifikujeme. Ale keď Vám príde na stôl 8 protokolov, v siedmich je priebeh preteku približne rovnaký a v ôsmom očividné iné údaje, čo sa týka počasia a rozhodca ani nevie povedať, kedy skončil pretek, je to na pováženie. Potom boli úspešným chovateľom odovzdané poháre, medaile a diplomy. Za diplomy vďačíme Bc. Vladimírovi Kubíkovi, ktorý ich v krátkom finiši pred včs vyhotovil. Dlhé roky ich robil pre klub Ladislav Hropko z Kendíc. Ale ten mal smolu, keď prasknutý radiátor zalial počítač. Vzorové podklady vkusných diplomov sa nedali generovať. Pri pretekoch, ktoré sa nelietali ostávajú putovné poháre v depozitu  nového tajomníka. V Memoriálu Prof.Ferianca prevzal putovný pohár Ondrej Barzo z Levíc. Zároveň získal trvalú cenu-plaketu. Pri majstrovských pretekoch starých tiplerov prevzal putovný pohár Eran Zulbeari z Lučenca. Získal aj trvalý pohár za víťazstvo v preteku Long Day. Viacerí chovatelia prevzali medaile, v zmysle ocenení uvedených v štatúte klubu.

Voľba členov výboru a delegáta na aktív holubiarov začala po krátkej prestávke. Počas nej sa rušne diskutovalo. Ešte pred samotnou voľbou vyzval predseda, aby členovia svoje názory na voľbu jednotlivých kandidátov prezentovali verejne a boli zápisnične podchytené. Bc.Vladimír Kubík povedal, že sa nezdráha práce vo výbore, ale má toho mnoho. Takže, ak sa prihlási viacero kandidátov, vo výbore byť nemusí. Prihováral sa, aby boli prijatí noví členovia a mohli voliť. To sa aj stalo a prítomní hlasovali za prijatie staronového člena Jána Adamca z Nitrianského Rudna a Štefana Oštroma z Rimavskej Soboty, ktorého v zastúpení predstavil MVDr.Jozef Tolnai. Doterajší tajomník oznámil, že predbežne hovoril s kandidátmi a vie si predstaviť, na akej pozícií budú pracovať. Nie je kandidát na pokladníka, doterajší chce byť členom klubu, ale pracuje dlhodobo v zahraničí. Navrhol Ondreja Barzu, ten súhlasil. Viacerí vystúpili a v ďakovnej reči presviedčali doterajšieho tajomníka, aby kandidoval. Ten to však odmietol a dodal, že nechcel kandidovať už pred 4 rokmi. Zoltán Balogh  navrhol do výboru ešte Zoltána Bánockého, ktorého pozná ako spoľahlivého funkcionára z iných klubov. V tomto zmysle bola doplnená kandidátka. Pavol Guman žiadal, aby bolo hlasovanie tajné a volebný lístok vložený do urny, čo považuje za správne. Nesúhlasí, aby sa volilo inak. Oponoval Bc.Vladimír Kubík, ktorý hovoril, že voľby môžu byť tajné alebo verejné. Hlasovaním prítomní rozhodli, že budú tajné. X-kom pred menom označia  chcených kandidátov a preškrtnutím nechcených. Potom sa hlasovacie lístky zložia a odovzdajú predsedovi volebnej komisie. Do výboru sa dostanú členovia, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov. Takto bol vykonaný volebný akt a volebná komisia sa odobrala sčítať hlasy. Po krátkom čase predseda oznámil, že rozdali 25 hlasovacích lístkov. Vrátilo sa 24 hlasovacích lístkov, z nich bolo 1 hlasovanie neplatné. 1 člen sa zdržal a hlasovací lístok neodovzdal. Hlasovaním získali všetci kandidáti nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných a sú zvolení do nového výboru. Hlasovacie lístky a počet hlasov jednotlivých kandidátov sú archivované. Voľby prebehli v poriadku, podľa vopred odhlasovaného postupu. Verejne sa volil kandidát na holubiarský aktív. Bol zvolený Peter Kubík z Bratislavy.

.

Diskusia mala slušný priebeh a racionálne riešenia. Jej závery sú premietnuté do uznesení. Je zaznamená mimo tejto zápisnice, nakoľko by ju neprimerane predĺžila. Jej priebeh je dodatkom zápisnice pre interné potreby klubu a bude aj na webovej stránke klubu.

 

 

Prijatie uznesení. členská schôdza schvaľuje: Prijatie nových členov/Jána Adamca-Nitrianské Rudno,

Štefana Oštroma- Rimavská Sobota/.

Letový kalendár pre vysokoletúny

Všetky prednesené správy

Petra Kubíka- delegáta klubu na aktív holubiarov 2014

Petra Dobruckého za kandidáta celoštátnej KHO SZCH

Doplnenie názvu Memoriálu L.Frenáka na Klubový

Doživotného čestného predsedu Alexandra Kerekeša

Nový výbor v zložení: Peter Dobrucký-predseda, letový konateľ vysokoletúny

Zoltán Bánoczký –podpredseda, letový kontrolór

Libor Páleník-tajomník

Ondrej Barzo-ekonom.

Bc.Vladimír Kubík-letový konateľ  tiplere

Jozef Holub, člen výboru-správca www.stránky

Jozef Hrabal, člen výboru- publikačná osveta

Alexander Kuchár- revízor klubu.

Berie na vedomie:              ukončenie členstva/viď úvod zápisnice/.

ocenenia  70-desiatnikov Alexandra Kerekeša a

Štefana  Stanislava za dlhoročnú činnosť v klube

Ukladá:            1. Zosúladiť letový kalendár tiplerov  s medzinárodným

2. Zorganizovať preteky podľa letového kalendára

3. Propagovať letúny na výstavách, najmä CV zvierat

4. Písať články o klube, klubistoch, letúnoch do časopisov

5. Zabezpečiť propagačnú voliéru národných plemien

vysokoletúnov na CV zvierat

6.Doriešiť návrhy loga klubu a predložiť výboru

7. Doriešiť ukončenie vedenia doterajšieho účtu.

Splnomocňuje Jozefa Hrabala, bytom Aleja Slobody

1880/26, Dolný Kubín na zrušenie účtu KCHL číslo

0082129448/0900 vedeného v Slovenskej sporiteľni

v Košiciach.

8. Zorganizovať stolové hodnotenie slovenských plemien

vysokoletúnov za účelom zjednotenia štandardu

9. Zverejniť do 10 dní po každom preteku predbežné

výsledky  na klubovej stránke

Ukončenie výročnej členskej schôdze urobil o 14.15 hod. predsedajúci Peter Dobrucký. Poďakoval prítomným, zaželal zdravie, mnoho úspešných pretekov a šťastný návrat domov.

 

17.2.2014. Z poverenia nového výboru zapísal Jozef Hrabal.

 

Overené a doplnené členmi výboru cez meil.

 

Diskusia na včs klubu 2014.

MVDr.Tolnai sa ospravedlnil, že nebol vlani na schôdzi. Chová tiplere, iránské tiplere, srbské vysokoletúny. Objasnil rozdielne štýly letu týchto plemien. Predstavil nového kandidáta do klubu Štefana Oštroma a povedal, čo chová i dôvod jeho neprítomnosti. Libor Páleník poukázal na rozdiel v atmosfére proti vlaňajšej schôdzi. Klub sa málo propaguje, sám natočí videa o vysokoletúnoch, má s tým skúsenosti. Druhá vec, klub nemá vhodný emblém. Obliekol si tričko a predstavil návrh emblému klubu. Tretia záležitosť ktorá ho trápi, že na internete nie sú klubové predbežné výsledky, ako to bežne robia poštoví holubiari. Výhľadovo chce zaviesť aj rôzne súťaže, napr. kto odlietal najviac pretekov, kto vypustil najväčšie kŕdľe a dá sa vymyslieť všeličo. Zoltán Bánoczký si tiež myslí, že by mali byť priebežné výsledky zverejňované na klubovej stránke a dáva návrh. Dá sa tam poznámka, že sú neoficiálne, v prípade, že by sa dodatočne zistil nejaký priestupok proti smerniciam. Jozef Tužinský sa pozastavil nad tým, že v katalógu výstavy Košice sa uvádza memoriál L. Freňáka. Ak na to kedysi dostal klub súhlas od rodiny, nemal by názov zneužívať niekto iný. Vie sa k tomu niekto vyjadriť ? Ozrejmil súťaže v Maďarsku, kde lieta 450 ľudí, keď začali 11 až 14 hodinové lety vedenie zakročilo. Dohodli, že musia lietať v kŕdli len typické holuby podľa exteriérového štandardu. Tým sa má zabrániť, že budú lietať všelijaké krížence. Ďalším plusom v maďarských smerniciach je, že keď sa kŕdeľ vráti po 3 hodinách z nedohľadnej výšky povedzme do strednej výšky a znova po krátkom čase vyletí do nedohľadnej výšky, už nedostáva 6 bodov ale po troch hodinách 12 bodov. Je to bonifikácia, že sa dokázal vrátiť na túto letovú výšku. Podmienkou víťaza je vystaviť celý kŕdeľ na výstave v Dabaši. Pavol Guman povedal k návrhu emblému, mal by tam byť doplnený názov SZCH. Poďakoval výboru za roky, čo viedol klub. Nie všetko bolo špatné a mali by sme oceniť najmenej 35 ročnú funkcionársku činnosť A.Kerekeša. Navrhuje čestné členstvo. K letovej správe povedal, že diskvalifikácia od stola je nesprávna. Uviedol príklad, keď s pr.Kerekešom išli na pohreb klubistovi pr. Schulcovi. Mal vypustené holuby, za 40 minút sa zamračilo a prišla poriadna búrka. Po pohrebe sa vrátili a holuby ešte lietali a pristáli akoby žiadna búrka nebola. Iné je, ak ozaj rozhodca letu nerobí, čo má. Vysvetlil, prečo v Košiciach používajú názov Memoriál L.Freňáka. V Košiciach žil, vyšľachtil plemeno a tak na včs ZO SZCH odsúhlasili členovia tento memoriál. Je to ich právo, je to legálne a doteraz to nikomu nevadilo! Skôr sa treba zaoberať štandardom, lebo nebohý pr.Freňák mal holuby rovnakého typu a že by niečo u neho nelietalo si ani nedovedie predstaviť. Veď každý vie, ako má jeho plemeno lietať, ako vyzerať. Žiaľ, v minulosti sa nakrížili na pôvodné holuby pr.Freňáka plemená, ktoré neviedli k oživeniu ale plemeno košický vysokoletún deformovali. Pôvodnej „krvi“ je málo, žiaľ aj jemu teraz prvýkrát vliezla kuna do holubníka, zostalo len niekoľko holubov. Bc.Vladimír Kubík  doladil smernice pre tiplere, ako bolo dohodnuté. Rozsahom nie sú veľké, ale obsahujú všetko, čo treba. Diskvalifikácie sú nepríjemné, niekedy ich paradoxne zapríčinia rozhodcovia letu, keď si neplnia, čo majú. Predsa sa podpisujú na zápisnicu a logicky by ju mali skontrolovať.  Vieme, že je málo chovateľov. Nový výbor by mal pouvažovať o skladbe, resp.počte pretekov. Lebo mať veľa pretekov a v každom lieta jeden-dvaja, nevypadá rozumne. K finančnej správe povedal, že treba v zápisnici uviesť, koho poverujeme zrušením účtu a zapísať tak, aby sa tým mohol preukázať. Zoltán Balogh už v minulosti poukázal a teraz znova navrhuje zorganizovať v Leviciach sústredenie chovateľov národných plemien za účelom zjednotenia pohľadu, v zmysle štandardu. Keď sa pozriete na naše výstavy, holuby jedného plemena sa líšia a poznať, s ktorého chovu či línie sú. To by nemalo byť. Zvlášť pozorne sleduje vývoj slovenského vysokoletúna. Juraj Lehotský požiadal o súhlas, či môže dať na www.holubnik.com fotky a krátky popis z priebehu schôdze. Som v klube 9 rokov, takže hádam veríte, že to nezneužijem. Treba aj počas roka aktualizovať klubový zoznam členov, teda chované holuby, meile, telefóny. Lebo keď sa chce s niekým spojiť, údaje zo stránky nesúhlasia. Má vlastnú stránku, spravuje stránky v ZO SZCH Žilina a vidí, že návštevnosť je vysoká. A cez meile a internet je dnes cesta k informáciám najrýchlejšia, to snáď chápe každý. Prítomní s návrhom súhlasili. Bc. Andrej Margetín oceňuje snahu klubu propagovať vysokoletúny na CV zvierat. Dokonca by sa mali na výstavách objaviť len holuby, ktoré majú niečo odlietané. Aj pri veľkých kŕdľoch je problém vybrať typovo rovnaké holuby, to chápu tí, čo lietajú. Zriedka vynikajúci letún odpovedá štandardu. Je otázka, ako to návštevníkom výstav vysvetliť, keď sú vo voliére rozdielne holuby. U poštových holubiarov je to jasné zo silnej tradície kategórie výkon a šport. Nie každý chce lietať, takže na výstavách majú podržať klub práve takí chovatelia. Miroslav Nosál,garant klubu poďakoval vedeniu klubu za roky práce v prospech celku. I keď sa prihodili nejaké škriepky, vždy boli v prospech veci. Povedal, že zomrela Dr.Vierka Nipčová, tajomníčka holubiarskej komisie. Nakoľko je pred zjazdom, mala na spracovanie mnoho písomností. Je to zložitá situácia, ktorú môžu využiť neprajníci. Sledovala napr.platenie členského, takže teraz nie je poriadny prehľad, kto je členom SZCH. Musel si preverovať aj posudzovateľov, aby sa nestalo, že nečlen bude posudzovať alebo kandidovať. Chce, aby v novej holubiarskej komisií bolo zastúpenie východ, stred, západ čiže proporcionálne rozložené. Za roky v klube vidí hlavne dvoch kandidátov a prihováral sa, aby J.Hrabal kandidoval za stred a P.Dobrucký za západ. Do konca februára treba podať žiadosti na republikovú radu do holubiarskej komisie, na základe odporučenia klubu, ZO SZCH, oblastných konferencií. Ku kvalite vystavených národných plemien má pripomienky. Košické vysokoletúny na výstave v Košiciach sklamali/zaoblené hlavy, chybné postoje/ na CV už to bolo lepšie. U Slovenských vysokoletúnov treba odstraňovať vysoké čelá, časť mala zaoblené záhlavia. Preto víta návrh na tzv. stolové ocenenie holubov, kde je možnosť konzultovať štandard priamo s posudzovateľom. Všimol si, že v návrhu na vylepšené logo klubu chýba znak SZCH, treba ho zapracovať. Dal do pozornosti nový spôsob oceňovacích lístkov a posudzovania. Je síce jednoduchšie, ale v rámci EE sa holuby takto nadhodnocujú. V závere všetkým poďakoval za roky strávené v našom kolektíve. Jozef Hrabal následne poďakoval M.Nosalovi, že roky chodil medzi klubistov, podporoval klub a pomohol uznať bratislavského vysokoletúna. Nevieme, kto bude novým garantom klubu, záleží na zložení novej KHo SZCH. K diskutujúcim- výbor má pripravené ďakovné uznanie pre dlhoročného predsedu Alexandra Kerekeša. Vycestujeme do Košíc, odovzdáme a doriešime účet. Poopravil návrh na čestné členstvo, navrhuje čestný predseda. K preteku L. Freňáka treba pridať názov „klubový“ a dôsledne dodržiavať v letovom kalendári a vyhodnotení. Lebo v súčasnosti už nezistíme, ako to bolo so súhlasom rodiny na tento memoriál. A skôr by sa asi našlo v zápisnici ZO SZCH Košice odsúhlasenie, ako možno ústny súhlas vtedajšej manželky, takže by sme ťahali za kratší koniec. K diskvalifikáciám pristupoval výbor hlasovaním. Chápe, že rozhodnutie od stola nie je správne, ale ak sa zíde viacero letových zápisníc a jediná sa diametrálne odlišuje, je tu už podozrenie. Ak si po telefonáte ani rozhodca nemôže “spomenúť“ kedy zosadol kŕdeľ a v akom počte, čo k tomu povedať! V záujme výboru je, aby sa súťažilo, ale na druhej strane má čestne hájiť záujmy a poradie iných súťažiacich. V poslednom čase sa na internetovom fóre objavuje kritika na výbor klubu, že je málo súťažiacich. Za týmto účelom urobil výpis počtu súťažiacich chovateľov od roku 2000. Prečítal ho  v letovej správe podpredseda. Ako ste počuli, vždy sa to pohybuje od čísla 10 o tri stupienky hore alebo dva dolu. Takže žiadna katastrofa, ako sa niekto snaží prezentovať, že klub speje k zániku. V skutočnosti bolo vždy viac súťažiacich, ale keď mali pre dravce, zosad roztrhnutého kŕdľa alebo inú udalosť diskvalifikáciu a neželali si zverejnenie, výbor to rešpektoval. Anonymných kritikov si netreba všímať. Naopak každé členovi, aj kritikovi, má výbor predložiť argumenty alebo čestne priznať, že ich nemá. O to sa snažil 22 rokov vo funkcií tajomníka. V závere poďakoval ZO SZCH Žilina za možnosti schádzať sa v ich budove, počas vyššie uvedených rokov a požiadal zástupcu organizácie Juraja Lehotského, aby poďakovanie tlmočil na ich najbližšej schôdzi.

                                                                                                                                         Zapísal Jozef Hrabal.