Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:12

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Zápisnica zo zasadnutia výboru Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, konaného dňa 26. 6. 2021 v Leviciach

Prítomní: Bc. Vladimír Kubík, Jozef Hrabal, Zoltán Bánoczký, Ondrej Barzo, Jozef Holub.
Program: podľa pozvánky v zápisnici zvýraznený predtlačou.

1. Otvorenia zasadnutia sa ujal Bc. Vladimír Kubík o 9.00 hod. Privítal prítomných,
oboznámil ich s programom, ktorý bol následne odsúhlasený. Spomenul aj, že ubehol rok čo nás opustil predseda klubu P. Dobrucký a zakrátko aj garant ÚOK Ho Miroslav Nosál. Žiaľ onedlho bude aj rok spomienky na Dušana Barlíka, ktorý nám zverejňoval články o činnosti klubu a tak šíril jeho dobrú aktivitu. 

2. Správu a stave a činnosti klubu pripravil tajomník Jozef Hrabal. Táto správa bola
prečítaná a je aj na klubovej stránke. Komunikácie medzi členmi prebieha elektronicky,
nakoľko nebolo možné pre pandemické opatrenia zvolať výročnú členskú schôdzu.
Z rovnakého dôvodu neboli splnené niektoré uznesenia minuloročnej VČS.

3. Priebežná informácia o letovej súťaži 2021 zaznela z úst letových konateľov. Z. Bánocký informoval, že pre množstvo dravcov sa už takmer nedá holuby naháňať. Straty sú veľké, napríklad jemu z 26 členného kŕdľa ostalo 6. S veľkým šťastím do majstrovského preteku postúpil len O. Barzo. Kŕdeľ mu dvakrát rozohnal dravec, ale holuby sa vždy dali do kopy a so šťastím ich predpísaných dvanásť pristálo. O súťaženie prejavil zaujem nový člen Roman Baran z Jasenieho. O súťaži tipplerkárov povedal Bc. V. Kubík. Zatiaľ súťaží iba E. Zulbeari s dobrým výsledkom. Štart jeho tipplerov ako aj zosad je natočený a video bude na klubovej stránke. Š. Stanislav je prihlásený na preteky mladých, šťastie by chcel skúsiť aj S. Karchňák a predkladateľ informácie. K tipplerkárom sa hlási aj Ing. M. Krešák, ktorý sa v minulosti venoval vysokoletúnom.

4. Informácia o stave členskej základne a členskom prednesená O.Barzom vychádzala zo zverejneného zoznamu. Členské je uhradzované sporadicky, ako sa komu dá či už šekom alebo na tajomníkom zverejnené číslo účtu. Nie všetci ale dokážu túto možnosť využiť a chcú členské doplatiť na nasledujúcej VČS. Prítomní rozhodli, že členstvo sa nebude prerušovať členom, ktorí doteraz nezaplatili členské. Okrem prípadov, kedy nemali zaplatené aj predchádzajúci rok. Ale tí, čo chcú pretekať ho musia mať uhradené. Najbližšia možnosť bude zrejme pri CV Nitra, kde pokladník bude (ak sa uskutoční).

5. Návrh na tzv. voľný pretek predniesol tajomník J. Hrabal. Hovoril o situácií s útokmi
dravcov, čoraz vrtkavejšom počasí a aj menším počtom holubov u chovateľov, ako to bývalo v minulosti. Všetky tieto dôvody sú podkladom, aby člen klubu mohol urobiť v rámci súťažného roka pretek, kedy jemu vyhovuje. Návrh bol široko diskutovaný s výsledným predpokladom pre schválenie na VČS. Chovateľ sa môže iba raz ročne prihlásiť na voľný pretek a na hociktorý víkendový deň, kedy jemu bude vyhovovať, teda i mimo letového kalendára. Úmysel pretekať musí oznámiť 7 dní vopred letovému konateľovi a ten zaistí rozhodcu z klubu. Vyhodnotenie pretekov bude presne podľa letových smerníc a poradie z účastníkov tzv. voľného preteku sa zostaví podľa bodov.

6. Upresenie aktivít do konca roka vychádza čiastočne z vlani nesplnených uznesení.
Dokončí sa letová súťaž, ak bude CV Nitra, klub zabezpečí voliéru, stôl, stoličky.

7. V rôznom sa diskutovalo o možnostiach propagácie klubu, keďže úmrtím p. Barlíka sú
takmer nulové. Číselne sa spomínali straty holubov, napríklad O. Barzo prišiel o 65 holubov. F. Porubčanský o 16 holubov v priebehu mesiaca. Z. Bánoczkému vychytal pár dravcov v priebehu tréningov 30 ks starých a 20 mladých vysokoletúnov. Tieto straty vedú k úvahám klubových stálic, skončiť s pretekaním, čo by viedlo k pretransformovaní klubu na výstavnú činnosť. A v podstate straty prvotného poslania klubu. Hľadali sa možnosti urobiť ešte v tomto roku VČS, avšak výbor nedospel k nijakému záveru. Všetky navrhované alternatívy vykazovali viac negatív, ako pozitív. Keďže sa VČS neuskutočnila v obvyklom termíne a ceny pre chovateľov boli zakúpené, tajomník navrhol odovzdať ich. Prítomní však rozhodli, že medaile za majstrovské preteky mladých budú odovzdané až s diplomami na nasledujúcej VČS. O. Barzo prevzal nový pohár za najviac odlietaných pretekov v minulom roku a putovný pohár i trvalú cenu za víťazstvo v Memoriálu L. Frenáka, aby ich tajomník nemusel opatrovať bez patričného efektu. Hľadali sa možnosti urobiť III. klubovú výstavu aspoň pre národné plemená holubov. Bc. V. Kubík navrhol, ak budú robiť výstavu vo Vrútkach, môže byť klubová jej súčasťou.

8.Uznesenia:
a) Dokončiť letovú súťaž v obvyklom režime a včas vyhodnotiť.
b) Predniesť na najbližšej VČS dohodnuté podmienky pre tzv. voľný pretek.
c) Upraviť internetový zoznam členov zmysle dohody výboru klubu.
d) Dať na internetovú stránku klubu video letu tipplerov Erana Zulbeariho.
e) Doriešiť lepenie mien a priezvisk na putovný pohár prof. Ferianca.
f) Usporiadať klubovú výstavu letúnov vo Vrútkach.                                                                                                            g) Realizovať uznesenie minuloročnej VČS, čo sa týka CV zvierat v Nitre.

9. Ukončenie. Bc. V. Kubík povedal, že uvoľnené opatrenia dali možnosť vidieť sa osobne,
nielen všetko riešiť cez telefón či elektronicky. Poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 12.00 rozpustil. Stretnutie pokračovalo neformálne ukážkou letu mladých vysokoletúnov priateľa Bánoczkého.

Zapísal Jozef Hrabal tajomník KCHLaT