Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:18

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

  

Zápisnica z výročnej členskej schôdze Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, konanej dňa 11.3.2017 v Žiline.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 21 členov, je prílohou tejto zápisnice.
Ospravedlnení: Guniš, Hornyák, Karchňák, Polerecký, Páleník,  Strelec,  staro nový člen ing.Csösz, Veselý, Roštár, garant klubu Nosál(choroba).
Neprítomní bez udania dôvodu:  Balogh, Guman, Horváth, Jackuliak, Kanka, Kováčik LC, Marföldy.
Program: podľa pozvánky, tu zvýraznený predtlačou.
Zahájenie – o 10.05 hod. sa prihovoril Peter Dobrucký, predseda klubu. Privítal prítomných a vyzval ich, aby si minútou ticha uctili pamiatku vlani zosnulého člena Františka Richtarčíka zo Smižian(Sp.Nová Ves). Potom prečítal program, ktorý prítomní následne hlasovaním schválili.
Správu o celkovej činnosti klubu za rok 2016 predniesol tajomník Jozef Hrabal. Uviedol, že z deviati uznesení bolo sedem splnených úplne, dve čiastočne. Prebehla väčšina pretekov podľa plánovaného kalendára, letové výsledky vysokoletúnov boli priebežne na internetovej stránke, tipplerov až po letovej sezóne. Oboznámil prítomných s obsahom článkov o letúnoch, alebo s nimi súvisiacich. Sú pripravené podklady o národných plemenách vysokoletúnov do SZCH zamýšľanej publikácie. Významne sa členovia podieľali vystavovaním letúnov na lokálnych výstavách, menej na celoštátnej a vyšehradskej výstave v Nitre. Publikovaný bol článok k 40. výročiu klubu. Na najvýznamnejšej výstave zvierat v Nitre sme mali až tri voliéry vysokoletúnov. Zabezpečili sme nové klubové pečiatky, vlajočky k 40. výročiu klubu a splnili iné organizačné náležitosti.
Finančnú správu  vzorne napísanú predniesol pokladník Ondrej Barzo. K 1.1.2016 bolo v pokladni 1031,14 €. Celé členské uhradilo 26 členov=260€ a 6 členov nad 70 rokov=30€, čo je celkom príjem 290 €. Výdaje boli nasledovné: zakúpenie diplomov 24,62€ , medaily a emblémy 19 €, gastronómia VČS 26 €, miestnosť 10 €, pohrebná kytica 25 €, drobné občerstvenie(káva, čaj, minerálky) 16 € čiže z pokladne ubudlo 131,62 €. Ale ak odrátame výdaje od príjmu, v pokladni mierne pribudlo a vstupujeme do roku 2017 zo stavom 1190,18 €. Takže hospodárenie klubu je vyvážené, zakončil informáciou O.Barzo. Výhľadovo sa ale môže znížiť, pretože bolo výročie klubu a na propagáciu(banery, vlajočky) sa vynaložilo viac, čo však bude vo finančnej správe až nasledujúcu výročnú členskú schôdzu.

 

Správy o letovej činnosti povedali letoví konatelia Bc.Vladimír Kubík za sekciu tipplerov a Peter Dobrucký za sekciu vysokoletúnov. Tiplermani mohli súťažiť dva víkendové dni, ale uprednostňovali soboty. Vtedy bolo možné lepšie zabezpečiť rozhodcu a prialo aj počasie. Počtom siedmich prihlásených začali sľubne, avšak príčinou dravcov napokon súťažili len štyria. I keď ich bolo menej, sezóna to bola nad očakávanie úspešné, najmä pre Erana Zulbeariho. Jeho tipplere vytvorili rekord v kategórii starých i mladých holubov. Letový konateľ na záver reči zaželal do ďalšej sezóny úspešný odchov a čo najviac súťažiacich s tipplermi. Potom odovzdal putovný pohár Eranovi Zulbearimu, dve hodnotné vecné ceny z vyobrazením rekordmanských kŕdlikov holubov. Ďalej diplom s uvedením všetkých údajov. Pripomenul, že vlani boli zavedené nové putovné poháre za najdlhší let v kategórii starých holubov, za najdlhší let v kategórii mladých holubov a za najviac odlietaných hodín v celej sezóne. Tie bolo potrebné na VČS doniesť a odovzdať novým víťazom. Diplom prevzal aj ďalší  tiplerman Štefan Stanislav a nasledovala spoločná fotka.  Vysokoletúnkárov bolo prihlásených podstatne viac, ale ešte než začali súťaže S.Polerecký sa odhlásil pre stratu kŕdľa. Zakrátko aj  Š. Adamec, ktorému sa nepodarilo zostaviť súťažný kŕdlik.  Počasie bolo vcelku priaznivé, až na majstrovský pretek. Vtedy bolo počasie také nepriaznivé, že holuby nikto z možných účastníkov nevypustil. Ak sa pozerám do letových výsledkov, absentujú nám výškové lety, chýba hlavne nedohľadná výška. Netrúfam si odhadnúť, prečo to tak je. Možno celkovou zmenou klíma  ovzdušia, menším počtom tréningov, strachom o stratu kŕdľa a s tým spojenú finančnú i súťažnú ujmu, zakončil reč P.Dobrucký. Pristúpil k odovzdávanie diplomov, pohárov, vecných cien a medailí. V zmysle vlaňajšej dohody sa od sezóny 2016 aj pri vysokoletúnkároch uvádzajú všetky údaje o aktivite súťažiaceho chovateľa na jeden diplom. Graficky a esteticky ich vyhotovil Bc.Vladimír Kubík. Putovný pohár Memoriálu Prof. Ferianca a trvalú cenu prevzal Jozef Kováčik z Košíc. Putovný  pohár Memoriálu L.Frenáka a trvalú cenu prevzal František Porubčanský z Tepličky nad Váhom. Majstrovský a šampiónovy pohár zostali v depozite klubu. Zo životných ocenení boli odovzdané ďakovné uznania Jozefovi Kováčikovi, ktorý oslávil 80 rokov života a Jurajovi Lehotskému, ktorý dosiahol 70 rokov života. Jozefovi Hrabalovi  odovzdal striebornú plaketu SZCH za chovateľskú a funkcionársku činnosť predseda klubu P.Dobrucký namiesto pre chorobu neprítomného garanta klubu M.Nosála.

 

Diskusia bola búrlivá, najmä sa jednalo o úpravu letových smerníc. Jednotlivé diskusné príspevky sú uvedené mimo tejto zápisnice v jej prílohe. Schválené návrhy diskutujúcich sú premietnuté do uznesení.
Schválenie: členská schôdza schválila správu o činnosti s dopísaním pripomienok Zoltána Bánoczkého a Františka Bajana. Finančnú správu, letové správy sekcie tipplerov i vysokoletúnov a letové kalendáre pre tipplery i vysokoletúny. Prijatie staronového člena Bašiča Nebojša z Pottendorfu v rakúsku, staronového člena  Ing.Juraja Csösza z Dolnej Seče a nového člena Vucer Dragana z rakúskeho Oberwaltersdorfu.
Schválené návrhy: Upraviť štatút klubu v zmysle schváleného návrhu ing.Čeljusku- na postup do majstrovského preteku sa ráta aj prekročenie hranice 500 bodov v Memoriálu L.Frenáka. Návrhu Bc. Vl.Kubíka- že môže lietať v majstrovskom preteku jediný účastník. V zmysle doplňujúceho návrhu P.Kubíka, musí pri jedinom účastníkovi majstrovského preteku splniť kŕdeľ letový štandard, iba vtedy má chovateľ nárok na majstrovský pohár. Návrhu J. Tužinského- doplniť štatút v článku VI- ak je celoslovensky avizované nepriaznivé počasie, môže letový konateľ po meilovej či telefonickej dohode posunúť všetkým zúčastneným náhradný  termín majstrovského preteku na nasledujúcu nedeľu.
Prijaté uznesenia: –  v rámci diskusie boli priebežne schválené  vyššie uvedené návrhy, zahrnuté v uzneseniu 1. Ostatné návrhy sú prevzaté na základe uznesení predchádzajúcich rokov, nakoľko pre neuznášania schopnosť nemohli byť v závere schôdze schválené.
1.Zapracovať schválené návrhy z diskusie do štatútu klubu.
2 .Zorganizovať preteky podľa letového kalendára.
3. Uverejňovať priebežné letové výsledky na internetovej stránke klubu.
4. Písať články o letúnoch, pripomenúť 40 rokov uznania košického a slovenského vysokoletúna.
5. Propagovať letúny na výstavách všetkých stupňov.
6. Zabezpečiť aspoň jednu propagačnú klubovú voliéru na CV zvierat.
   Ukončenie schôdze oficiálne podľa schváleného programu nebolo, nakoľko viacerí členovia odišli krátko po 13-tej hodine s vysvetlením, že im ide vlak, autobus. Napriek tomu, že v úvode hlasovali za program schôdze! Tí čo ostali, neboli pre malý počet uznášania schopní a tak budú zapracované uznesenia/návrhy schválené priebežne počas diskusie.
Zapísal Jozef Hrabal, tajomník KCHL a T.

Zápis diskusie na včs KCHL a T 2017.
   Z.Bánoczký sa ohradil, že správa tajomníka je lživá. Do majstrovského preteku postúpil, ale bolo celoslovensky zlé počasie, tak holuby nevypustil. Podobne urobili aj jeho konkurenti, preto sa pretek nelietal. Aj keby holuby vypustil, sám nič nedosiahne. Lebo štatút píše, že musia byť aspoň traja. V podmienkach sa píše, že stačí na postup do majstrovského preteku 500 bodov, mohol by ho lietať aj sám, ale vtedy by platilo, že musí byť odlietaný štandard. Pre tých, čo nemôžu pretekať, by bolo potrebné robiť klubovú výstavu. Na nej by mali byť predstavené národné plemená v čo najlepšom štandarde.  J.Tužinský  navrhol, aby sa situácia neopakovala, dať právomoc letovému konateľovi posunúť tento pretek. Ináč je to zmarené úsilie aj postupových pretekov. Bežne existujú náhradné termíny. Bc.Vl. Kubík nechápe, prečo musia byť traja. Veď keď sa raz prebojoval niekto do majstrovského preteku, mal by ho lietať aj sám. Lebo jeho holuby už v postupových pretekoch ukázali, že na to majú. Ja navrhujem, keď chce, nech lieta. Ing.P. Čeljuska  sa pridal a navrhol, aby nielen vyraďovacie/postupové preteky boli zarátané na postup do majstrovského preteku, ale každý pretek, kde súťaží 12 až 24 holubov.  J.Hrabal upozornil, že návrhy idú proti štatútu klubu, ktorý sme tak zložito pred piatimi rokmi dávali do poriadku. Keď bude lietať jediný účastník, holuby okolo komína 40 minút a sadnú, je majster klubu!! Veď to by bola potupa plemena i degradácia majstrovského titulu. Dva roky sme sa dohadovali, akú formu majú memoriálové preteky. Aby dostali vážnosť, dohodlo sa, že budú znova mať 12 až 24 holubov. Už vlani sa toto porušilo. A teraz znova je tu návrh, bodovo ich postaviť na úroveň postupových pretekov. To čo sme pred dva rokmi schválili, zrazu je ako vietor. Dokedy, páni chcete rok čo rok meniť smernice a štatút ako komu pasuje!!! Za posledných päť rokov sme zakaždým niečo v štandarde i smerniciach menili. A to doslova protichodne. Napr. memorialové preteky  sa v minulosti lietali len s 6 až 12 holubmi. Dožadovali ste sa zmeny. Keď sa konečne schválila, povedali sme, že to 10 rokov nebudeme meniť, zrazu príde múdry a už nič neplatí. Dvíhate ruky bez rozmyslu, ja za týchto podmienok nemienim robiť niekomu gašpara, radšej z funkcie odídem! Čo sa týka výčitky pr. Bánoczkého- mal správu mesiac doma k pripomienkovaniu. Na chybu neupozornil, čo mu z funkcie letového kontrolóra vyplýva, nechápem či sa chce v očiach členov robiť lepším, zakončil reč tajomník. P.Kubík ostro vystúpil, že návrhy sú proti podpore letu i plemien. Uniká gro a to je štandard. Už vtedy nesúhlasil, aby kŕdeľ postúpil do majstrovského preteku len keď získa 500 bodov. Nedali ste si povedať. A teraz dehonestujete znova majstrovský titul- tak ja navrhujem hlasovať- ak už bude lietať sám, majstrovský titul a pohár sa uzná iba vtedy, ak kŕdeľ splní predpísaný letový štandard 5 hodín letu, z toho  hodina v nedohladenej výške. Plemená nesú názov vysokoletúny, tak nech to niekde vidno- zakončil. J.Tužinský je za to, aby sa štandard neznižoval, ale dodržiaval. Veď sa umelo znižuje kvalita holubov, ale tá má na základe selekcie rásť, od toho je selekcia. Aby sa vytriedili nekvalitné letúny od tých kvalitných. Spomenul prípad klubovej špeciálky, kde M. Nosál vyradil niektoré holuby a čuduj sa svete, v Nitre na CV tie isté holuby dostali vysoké body. Tak potom o čom to je, o známostiach a špekuláciách zo štandardom. A teraz už chceme meniť aj ten letový!!! Čo chcete, aby lietali menej, veď to je proti logike. F.Bajana nevidí žiadny dôvod, prečo by v majstrovskom preteku nemal splniť kŕdeľ štandard, rozhodne keď bude jediný účastník. Venuje sa výcviku psov. Aj keby postúpil na skúšky jediný, predpísané skúšky, akúsi obdobu štandardu musí pes splniť. Ináč nedostane chovné osvedčenie. P.Dobrucký súťaží celé roky a má skúsenosti. Nie je jednoduché dosiahnuť štandard, ale za tým cieľom treba ísť. Uviedol, ako zložito postupoval v selekcií BAV, aby výkon išiel hore. Tiež mohol navrhnúť zmeniť štandard, ale neurobil to. Lebo v tom nevidí zmysel. Čo tým chcete dosiahnuť, keď už vám nestačí ani 500 bodov v postupových pretekoch. Kedysi boli dva, potom sa rozšírili na soboty i nedele, čiže máme  štyri možnosti postúpiť a teraz už do toho montujete aj ďalší pretek, kde lieta 12 a viac holubov. Je to špekulácia za špekuláciou. V Rakúsku tak špekulovali  rok čo rok zo štandardom, čo napokon tak znechutilo 28 klubistov, že lietajú iba traja! Po jeho vystúpení dal tajomník hlasovať za návrhy, ako boli prednesené. Za návrh J.Tužinského hlasovalo 14 za, 5 proti,2-ja sa zdržali- čiže letový konateľ má právomoc zmeniť termín majstrovského preteku. Za návrh Bc.Vl.Kubíka hlasovalo 11 za, 6 proti, 4 sa zdržali, môže v majstrovskom preteku vysokoletúnov lietať jediný účastník. Za návrh ing.P.Čeljusku hlasovalo 13 za, 7 proti, 1 sa zdržal, čiže sa započítava 500 b do účasti majstrovského preteku aj  z klubového Memoriálu L.Frenáka. Keďže prešiel návrh Bc.Vl.Kubíka, aby lietal aj jediný účastník majstrovského preteku, nadobudol význam návrh P.Kubíka. Za návrh hlasovalo 14 za, 6 proti, 1 sa zdržal. Čiže v majstrovskom preteku pri jedinom účastníkovi musí kŕdeľ dosiahnuť štandardom stanovený let na uznanie titulu majster klubu a ocenenia pohárom. V ďalšej diskusií povedal Bc.Vl.Kubík, že bude treba zakúpiť nový pohár na pretek Long Day, lebo ak ho vyhral E.Zulbeari 3x, pohár dostane do vlastníctva. Ing. P.Čeljuska  priniesol a ukázal výškomer, ktorý stále zdokonaľuje. Problém je, kde ho upevniť na holuba a tiež jeho cena. Opýtal sa, či by nemohol súťažiť aj v pondelok. Lebo keď lieta v sobotu a v nedeľu ide rozhodovať let alebo naopak, má celý víkend fuč. Návrh predloží na budúci rok. F. Porubčanský má tiež problém z klubovým rozhodcom, kde ho zohnať. Odpovedal P.Dobrucký- včas oznámi že postúpil do majstrovského preteku a je dosť času obvolať klubistov a nenechávať si to na poslednú chvíľu. Napr. J.Tužinský sa ponúka rok čo rok, že pôjde rozhodovať komukoľvek. J.Lehotský sa angažuje hlavne vystavovaním letúnov. Po dlhom čase získal jeho holub 96 bodov, čo sa mu nedarilo dosiahnuť. P.Dobrucký doniesol niektoré historické obežníky klubu, kde je písané o jeho vzniku. Ak by si to niekto chcel pozrieť, keď že už máme 40 výročie a chvála Bohu, klub existuje. Doniesol aj prihlášky na preteky a rozdal členom. Upozornil, že uzávierka na lety je 30.4.2017. Potom sa dá zoznam prihlásených na internetovú stránku. J. Hrabal  pri príležitosti 40 výročia klubu rozdal prítomným klubové vlajočky. Tlmočil zdravicu od garanta klubu M.Nosála, ktorý sa pre nepriaznivý zdravotný stav nemohol zúčastniť. Vyzdvihol podiel M.Nosála na jemu udelenej striebornej plakete SZCH, pretože ju dostal na podnet holubiarskej komisie po desiatich rokoch od bronzovej. Okrem toho mu M.Nosál odovzdal veľmi cenný dokument, katalóg z uznávania košického a slovenského vysokoletúna v roku 1977 v Žiline. Poďakoval J.Lehotskému za ochotu obsluhy a zabezpečení cateringu. Kriticky poukázal na neustále zmeny v štatúte a štandarde s čím sa bude treba zaoberať na výborovej schôdzi. Európskym štandardom viacerých klubov je, že člen doručí včas výboru návrh na zmenu a výbor pripraví stanoviska. Čo hovorí za návrh a čo proti, aby sa mohli členovia na členskej schôdzi zorientovať. A nie bezhlavo hlasovať a dodatočne sa zistia možné problémy. Kritizoval neprítomnosť členov bez ospravedlnenia, je to dôsledok prijímania členov, bez fyzickej prítomnosti. Keď si to môžu dovoliť vtedy, urobia to hocikedy. Aj to treba riešiť, ináč bude sedieť na schôdzach iba výbor. A ten má byť garantom, aby v klube bol poriadok a výročná členská schôdza dôstojným stretnutím členov.

Podľa záznamu diskutérov zapísal J.Hrabal.