Vážení priatelia, přátelé.

                Vzhľadom k neistej situácií v jesennom období a s tým spojené problémy s výstavami, rozhodol výbor KCHL a T na svojom zasadnutí v Leviciach o konaní klubovej výstavy národných plemien letúnov . Výstava by sa mala uskutočniť vo Vrútkach súčasne s výstavou Turca v termíne 11 a 12 septembra. Potrebné je však vedieť predbežný záujem, aby bolo možné zabezpečiť dostatok klietok.  Týmto Vás o tejto možnosti informujem a zároveň prosím, aby sa klubisti ozvali telefonicky na tajomníka (0908 409 932) alebo poslali spätný meil do konca mesiaca.

  S pozdravom Jozef Hrabal.

Zápisnica zo zasadnutia výboru Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, konaného dňa 26. 6. 2021 v Leviciach

Prítomní: Bc. Vladimír Kubík, Jozef Hrabal, Zoltán Bánoczký, Ondrej Barzo, Jozef Holub.
Program: podľa pozvánky v zápisnici zvýraznený predtlačou.

1. Otvorenia zasadnutia sa ujal Bc. Vladimír Kubík o 9.00 hod. Privítal prítomných,
oboznámil ich s programom, ktorý bol následne odsúhlasený. Spomenul aj, že ubehol rok čo nás opustil predseda klubu P. Dobrucký a zakrátko aj garant ÚOK Ho Miroslav Nosál. Žiaľ onedlho bude aj rok spomienky na Dušana Barlíka, ktorý nám zverejňoval články o činnosti klubu a tak šíril jeho dobrú aktivitu. 

2. Správu a stave a činnosti klubu pripravil tajomník Jozef Hrabal. Táto správa bola
prečítaná a je aj na klubovej stránke. Komunikácie medzi členmi prebieha elektronicky,
nakoľko nebolo možné pre pandemické opatrenia zvolať výročnú členskú schôdzu.
Z rovnakého dôvodu neboli splnené niektoré uznesenia minuloročnej VČS.

3. Priebežná informácia o letovej súťaži 2021 zaznela z úst letových konateľov. Z. Bánocký informoval, že pre množstvo dravcov sa už takmer nedá holuby naháňať. Straty sú veľké, napríklad jemu z 26 členného kŕdľa ostalo 6. S veľkým šťastím do majstrovského preteku postúpil len O. Barzo. Kŕdeľ mu dvakrát rozohnal dravec, ale holuby sa vždy dali do kopy a so šťastím ich predpísaných dvanásť pristálo. O súťaženie prejavil zaujem nový člen Roman Baran z Jasenieho. O súťaži tipplerkárov povedal Bc. V. Kubík. Zatiaľ súťaží iba E. Zulbeari s dobrým výsledkom. Štart jeho tipplerov ako aj zosad je natočený a video bude na klubovej stránke. Š. Stanislav je prihlásený na preteky mladých, šťastie by chcel skúsiť aj S. Karchňák a predkladateľ informácie. K tipplerkárom sa hlási aj Ing. M. Krešák, ktorý sa v minulosti venoval vysokoletúnom.

4. Informácia o stave členskej základne a členskom prednesená O.Barzom vychádzala zo zverejneného zoznamu. Členské je uhradzované sporadicky, ako sa komu dá či už šekom alebo na tajomníkom zverejnené číslo účtu. Nie všetci ale dokážu túto možnosť využiť a chcú členské doplatiť na nasledujúcej VČS. Prítomní rozhodli, že členstvo sa nebude prerušovať členom, ktorí doteraz nezaplatili členské. Okrem prípadov, kedy nemali zaplatené aj predchádzajúci rok. Ale tí, čo chcú pretekať ho musia mať uhradené. Najbližšia možnosť bude zrejme pri CV Nitra, kde pokladník bude (ak sa uskutoční).

5. Návrh na tzv. voľný pretek predniesol tajomník J. Hrabal. Hovoril o situácií s útokmi
dravcov, čoraz vrtkavejšom počasí a aj menším počtom holubov u chovateľov, ako to bývalo v minulosti. Všetky tieto dôvody sú podkladom, aby člen klubu mohol urobiť v rámci súťažného roka pretek, kedy jemu vyhovuje. Návrh bol široko diskutovaný s výsledným predpokladom pre schválenie na VČS. Chovateľ sa môže iba raz ročne prihlásiť na voľný pretek a na hociktorý víkendový deň, kedy jemu bude vyhovovať, teda i mimo letového kalendára. Úmysel pretekať musí oznámiť 7 dní vopred letovému konateľovi a ten zaistí rozhodcu z klubu. Vyhodnotenie pretekov bude presne podľa letových smerníc a poradie z účastníkov tzv. voľného preteku sa zostaví podľa bodov.

6. Upresenie aktivít do konca roka vychádza čiastočne z vlani nesplnených uznesení.
Dokončí sa letová súťaž, ak bude CV Nitra, klub zabezpečí voliéru, stôl, stoličky.

7. V rôznom sa diskutovalo o možnostiach propagácie klubu, keďže úmrtím p. Barlíka sú
takmer nulové. Číselne sa spomínali straty holubov, napríklad O. Barzo prišiel o 65 holubov. F. Porubčanský o 16 holubov v priebehu mesiaca. Z. Bánoczkému vychytal pár dravcov v priebehu tréningov 30 ks starých a 20 mladých vysokoletúnov. Tieto straty vedú k úvahám klubových stálic, skončiť s pretekaním, čo by viedlo k pretransformovaní klubu na výstavnú činnosť. A v podstate straty prvotného poslania klubu. Hľadali sa možnosti urobiť ešte v tomto roku VČS, avšak výbor nedospel k nijakému záveru. Všetky navrhované alternatívy vykazovali viac negatív, ako pozitív. Keďže sa VČS neuskutočnila v obvyklom termíne a ceny pre chovateľov boli zakúpené, tajomník navrhol odovzdať ich. Prítomní však rozhodli, že medaile za majstrovské preteky mladých budú odovzdané až s diplomami na nasledujúcej VČS. O. Barzo prevzal nový pohár za najviac odlietaných pretekov v minulom roku a putovný pohár i trvalú cenu za víťazstvo v Memoriálu L. Frenáka, aby ich tajomník nemusel opatrovať bez patričného efektu. Hľadali sa možnosti urobiť III. klubovú výstavu aspoň pre národné plemená holubov. Bc. V. Kubík navrhol, ak budú robiť výstavu vo Vrútkach, môže byť klubová jej súčasťou.

8.Uznesenia:
a) Dokončiť letovú súťaž v obvyklom režime a včas vyhodnotiť.
b) Predniesť na najbližšej VČS dohodnuté podmienky pre tzv. voľný pretek.
c) Upraviť internetový zoznam členov zmysle dohody výboru klubu.
d) Dať na internetovú stránku klubu video letu tipplerov Erana Zulbeariho.
e) Doriešiť lepenie mien a priezvisk na putovný pohár prof. Ferianca.
f) Usporiadať klubovú výstavu letúnov vo Vrútkach.                                                                 g) Realizovať uznesenie minuloročnej VČS, čo sa týka CV zvierat v Nitre.

9. Ukončenie. Bc. V. Kubík povedal, že uvoľnené opatrenia dali možnosť vidieť sa osobne,
nielen všetko riešiť cez telefón či elektronicky. Poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 12.00 rozpustil. Stretnutie pokračovalo neformálne ukážkou letu mladých vysokoletúnov priateľa Bánoczkého.

Zapísal Jozef Hrabal
tajomník KCHLaT

Správa o celkovej činnosti Klubu chovateľov letúnov a tipplerov za rok 2020

V uplynulom roku sme mali VČS dňa 7. 3. 2020. Prijali sme na nej 8 uznesení.
Výbor pracoval v zložení: predseda a letový konateľ pre vysokoletúny Peter Dobrucký (zomrel 10. 6.
2020), podpredseda a letový konateľ pre tipplery Bc. Vladimír Kubík, tajomník Jozef Hrabal, pokladník
Ondrej Barzo, správca klubovej stránky Jozef Holub. Revízor klubu Zoltán Bánoczký. Garantom klubu
za ÚOK Ho SZCH bol Miroslav Nosál (zomrel 23. 6. 2020-klubom a žiadaný náhradník nebol do konca
roka určený). Výbor zasadal 9. 8. 2020 v Leviciach a riešil personálne otázky. Dočasne uvoľnil z
funkcie revízora Zoltána Bánoczkého a dočasne ho poveril spracovaním letových výsledkov pre
vysokoletúny. Odsúhlasil, že funkciu predsedu klubu bude do konania ďalšej VČS vykonávať v súlade
so Stanovami SZCH podpredseda V. Kubík. Ďalej sa výbor zaoberal uhrádzaním členského na rok
2021, pretože nie je jasné, kedy sa bude dať zvolať VČS vzhľadom k opatreniam – obmedzeniu
pohybu pre vyhlásený núdzový stav a opatrenia vlády k zamedzeniu šírenia pandémie Covid-19 a
inými možnosťami, ako nahradiť pôvodne plánované aktivity.

Uzn. 1-zorganizovať letové preteky podľa letového kalendára
Letový kalendár na hodnotený rok 2020 obsahoval 10 pretekov pre vysokoletúny. Z celkového
počtu 12 prihlásených chovateľov napokon súťažili iba štyria. Súťažilo sa v šiestich pretekoch.
Prekvapením ostáva, že po dlhých rokoch sa nikto nezúčastnil Memoriálu Prof. Ferianca. Najviac až 5x
sa zúčastnil pretekov O. Barzo, zhodne 2x J. Hrabal, F. Porubčanský a Z. Bánoczký. V kategórii tipplery
bolo vypísaných 9 pretekov. Z toho štyri pre staré tipplery vrátane Long Day a päť pripadlo na mladé
holuby. K osvedčeným stáliciam -Vl. Kubík, Š. Stanislav, E. Zulbeari – sa pridal S. Karchňák. Najdlhší let
roka zaznamenal 20. 6. 2020 Eran Zulbeari časom 15.37 hod. (podrobnejší rozbor je v letovej správe).
Uznesenie je splnené.

Uzn. 2- upraviť štatút klubu podľa návrhov klubistov schválených výborom 21.9.2019 v Leviciach
Štatút bol upravený nasledovne. V článku I doplnené, že hlasovanie o prijatí člena do klubu je
zaradené v bode pred diskusiu. Článok IV. bod 2 upravený, že pretek Prof. Ferianca sa môže lietať zo
združeným kŕdľom plemien holubov. Ten istý článok v bode 5 doplnený, že je možné používať
súkromné nesnímateľné obrúčky na pretekoch. V článku IX. odmeny za preteky bol vnesený nový
bod 6. V ňom sa píše, že sa udeľuje od roku 2020 nový pohár pri vysokoletúnoch za najviac
odlietaných pretekov v danom roku. Uznesenie je splnené.

Uzn. 3-publikovať články o letúnoch, propagovať chovy klubistov
Vzhľadom k tomu, že slovenský časopis Chovateľ v písanej forme skončil, bolo možné články
zverejniť v jeho elektronickej podobe. Spočiatku pán Barlík vložil články, ktoré prevzal ešte z písanej
formy časopisu. Boli to príspevky pojednávajúce o našej členskej schôdzi roku 2019 a článok
o poľskom orlíkovi. Ďalej bol vložený 15. 8. príspevok o chove Zoltána Bánoczkého, ktorý napísal E.
Revay. Následne 17. 8. 2020 sa objavil príspevok o našej členskej schôdzi z marca 2020 + letové
výsledky našich členov v predchádzajúcom roku. Žiaľ potom sme už zapĺňali len rubriku osobnosti
smutným konštatovaním. Bolo písané o úmrtí Jozefa Hornyáka z 20. 3. 2020, potom Petra
Dobruckého z 10. 6. 2020, zakrátko Miroslava Nosála z 23. 6. 2020 a napokon šoková správa, že
zomrel 12. 11. 2020 Dušan Barlík. Takže internetovú podobu časopisu Chovateľ si neužil ani rok od
pretransformovania z písanej formy. Pre slovenské chovateľstvo je to citeľná strata, vo všetkých
prípadoch išlo o aktívnych členov. Keďže sa nepodarilo naplniť predstavy o príspevkoch, uznesenie je
nezavinene len čiastočne splnené.

Uzn. 4-vystavovať letúny na výstavách všetkých stupňov
Toto uznesenie nebolo možné realizovať, pretože väčšina výstav bola zrušená pre pandemické
opatrenia. Uskutočnili sa len niektoré lokálne podujatia, avšak od členov neboli dodané podklady,
ako to býva obvykle.

Uzn. 5-podielať sa na propagačnom dni národných plemien vo Vychylovke
Pre toto uznesenie platí to isté, čo je uvedené v bode vyššie. Zákaz hromadných stretnutí
nedovolil organizátorom akciu organizovať.

Uzn. 6-zakúpiť nové poháre pre tipplerkárov a novú súťaž pri vysokoletúnoch
Ako máme v štatúte, keď chovateľ zvíťazí v jednom a tom istom preteku trikrát za sebou alebo
päťkrát na striedavo, ostáva mu putovný pohár natrvalo. Tak sa aj stalo pri tippleroch a nový pohár
bol zakúpený. Rovnako bol zakúpený pohár pre novú súťaž pri vysokoletúnoch. Oba poháre sú
putovné. Uznesenie je splnené.

Uzn. 7- zorganizovať školenie rozhodcov letu
Navrhovateľ P. Dobrucký sa žiaľ realizácie nedožil i keď boli dohodnuté dva termíny. Školenie sa
malo realizovať práve u zosnulého predsedu klubu. Náhradné riešenie sme nehľadali, nakoľko došlo
k pandemickým opatreniam.

Uzn. 8- zabezpečiť klubovú voliéru a vysokoletúny, propagačný materiál, stôl a stoličky na CV
Nakoľko sa CV zvierat v uvedenom roku pre pandemické opatrenia nekonala, nebolo možné
uznesenie realizovať.

Vážení klubisti, aby sme uplynulý rok mali uzavretý, tak v zmysle Stanov SZCH predkladám uvedenú
správu touto formou, pretože momentálne nie je isté či sa v zabehnutom termíne bude môcť
uskutočniť VČS. Odpovedá daným možnostiam v hodnotenom roku 2020. Po diskusii Vás žiadam
o následné schválenie správy.
Ak by sa naozaj VČS nemohla uskutočniť načas, výbor prijme také opatrenia aby sa nová letová
sezóna v roku 2021 mohla uskutočniť.

Dňa 11. 1. 2021 Vypracoval Jozef Hrabal, tajomník KCHL aT.