Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

23. apríla 2024 19:07

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

História Klubu

Takmer dva roky prebiehali prípravy na založenie klubu so zameraním súťažiť s holubmi- letúnmi. Myšlienku založiť Klub chovateľov letúnov /KCHL/úspešne realizovali chovatelia 27.11.1976 v Brne/CZ/ na ustanovujúcej schôdzi, za prítomnosti 28 chovateľov.  Predstavy o činnosti klubu boli rôznorodé, ale myšlienka poriadať súťaže letúnov všetkých spájala.

   Roky 1976 až 1981 neboli ľahké, pretože neexistovalo systematické usmerňovanie chovov letúnov a chýbala potrebná literatúra. Všetky potrebné informácie sa získavali zo zahraničia, čiastočne aj zo skúseností niekoľkých košických chovateľov. Výbor klubu vypracoval prvé letové smernice pre vysokoletúny a akrobatické plemená holubov, štatút klubu a letový kalendár. To umožnilo  plniť hlavné poslanie klubu, preteky letúnov. Najúspešnejší chovatelia boli odmeňovaní na výročnej členskej schôdzi. V roku 1977 boli uznané dve slovenské plemená letúnov , košický a slovenský letún. Mimoriadna  pozornosť sa venovala publikačnej činnosti  o letúnoch a ich propagácií na výstavách. Vďaka tomu pribúdali do  KCHL noví členovia.

   Roky 1982 až 1986 vniesli do klubovej činnosti efektívnosť. Od začiatku roka 1983 sa konečne podarilo vydávať klubový spravodaj a to viackrát ročne. V roku 1984 vyšla kniha vtedajšieho tajomníka MVDr. Pavla Krajčiho s názvom Chováme športové holuby-letúny. Ta sa stala na dlhé obdobie zdrojom potrebných informácií. Prepracovali sa letové smernice, aby odpovedali medzinárodným kritériám. Naši chovatelia sa zúčastnili medzinárodných pretekov letúnov. Zdokonalil sa spôsob odmeňovania úspešných chovateľov. Samozrejmosťou bola publikační činnosť. Klub sa prezentoval prvou klubovou vlajočkou.

   Roky 1987 až 1991  boli pre klub veľmi úspešné, okrem roka 1991. Dosiahol sa pokrok v šľachtení národných plemien letúnov. Ich výkony sa vyrovnali vtedy preferovanému budapeštianskému vysokoletúnovi. Členská základňa neustále rástla. Zvýšil sa počet pretekov pre letúny. Klubový spravodaj vychádzal až šesťkrát ročne. Prepracovali sa exteriérové štandardy slovenských plemien letúnov, zvýšil sa počet ich vystavovateľov. Zdalo sa, že klub úspešne prejde transformáciou na nové podmienky, pri zmenách v štáte po roku 1989. Avšak orientácia členov vtedajšieho výboru na vlastné aktivity napokon prispela k novým voľbám výboru. Nedosiahla sa však kontinuita. Slabá aktivita nového tajomníka viedla najmä v roku 1991 k stagnácií , dokonca strate klubovej kroniky, čo bolo opäť riešené novou voľbou funkcionárov klubu.

   Roky 1992 až 1996 s čiastočne obnoveným výborom, v nových spoločenských podmienkach boli znova veľmi úspešné. Za osobný úspech po zvolení za tajomníka pokladám nemerateľnú ale významnú hodnotu a to pretransformovanie klubu na činnosť v demokratickej spoločnosti a jeho medzinárodnú pôsobnosť. A to všetko bez poklesu počtu členov, ktorý si klub stabilne udržiava. Začali sme odoberať dovtedy nemysliteľnú zahraničnú chovateľskú literatúru, najmä nemeckú a anglickú. Oveľa dlhodobejšie skúsenosti tamojších chovateľov a preklady ich článkov v klubovom spravodaji mali za následok zlepšenie techniky kŕmenia a chovu letúnov u nás. To sa prejavilo zlepšením letových výkonov. Spracovala sa koncepcia rozvoja klubu, vrátanie propagácie a vzdelávania. Zaviedli sa estetickejšie letové protokoly a prihlášky do klubu. Vyhotovil sa klubový emblém v tvare vzostupnej špirály s letiacim holubom. Nadviazala sa spolupráca s klubmi v zahraničí. V letovom kalendári pribudol memoriálový pretek na počesť Ladislava Frenáka-vyšľachtiteľa  košického letúna. Zaviedla sa séria pretekov s menším počtom letúnov v kŕdli. Roku 1995 sa uskutočnila I. špeciálna celoštátna výstava letúnov v Žiline. Bol vypracovaný zošľachťovací program s cieľom zlepšiť tvar hlavy košického letúna a realizáciou poverené konkrétne osoby.

Roky 1997 až 2001 plnil výbor požiadavky členov v nezmenenej zostave. Pravidelne sa organizovali preteky letúnov. Znížil sa ich počet, aby sa zvýšila konkurencia. To sa odrazilo v dôslednejšej príprave letúnov na preteky, následne zlepšením výkonov, takže boli dosahované až 10 hodinové lety vysokoletúnov. Českí členovia klubu získali európsku úroveň v chove a letoch tiplerov. Nadviazali sme užšiu spoluprácu s obdobnými klubmi v Česku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku. Publikovali sme články o našich letúnoch v Česku, Nemecku, Holandsku a Francúzsku. Vypracovali sme propagačný leták formátu A4 , ktorý informuje o národných letúnoch. Je bežne dostupný na celoštátnych výstavách a to aj v nemčine. Presadili sme do európskeho zoznamu plemien roku 1999 slovenského a o rok neskôr košického letúna. Po posúdení exteriéru národných plemien na výstavách, zverejňujeme na výveske informáciu o výkone vystavovaných letúnov. K 25. výročiu klubu boli roku 2001 prvýkrát poriadané preteky kotrmeliakov a naďalej pokračujú.

   Roky 2002 až 2006 klub sústavne napredoval. Zlepšili sa letové výkony slovenského letúna, čo viedlo k jeho premenovaniu v zozname európskych plemien na vysokoletúna. Aby chovatelia budapeštianských vysokoletúnov nezaostávali, zintenzívnili spoluprácu s maďarskými chovateľmi a doviezli špičkové plemenné jedince.  Tajomník klubu Jozef Hrabal napísal roku 2003 knihu Akrobatické a štýlové plemená holubov. Sú v nej ucelene spracované všetky doteraz známe letové odchýlky pri holuboch. Klub cieľavedome postupuje v hodnotení exteriéru národných plemien. Pre zjednotenie pohľadu vychováva vlastných posudzovateľov, teraz ich má šesť. Sústavne vychádza klubový spravodaj, ktorý zviazaný za tie roky vytvára poriadne hrubú knihu. Úspešných chovateľov odmeňujeme novými farebnými diplomami s vyobrazením plemena, ktoré chovateľ chová. Zaviedli sme internetovú stránku. Pre ideálne zobrazenie našich plemien letúnov v európskom vzorníku, sme dali vypracovať nové perokresby slovenského vysokoletúna a košického letúna. Na jeseň, k 30. výročiu klubu je pripravená na schválenie dvacať stranná písomnosť. Je v nej nový štatút klubu, európske smernice pre akrobatické a štýlové plemená. Zahrnuje aj upravené a doplnené letové smernice, ktoré ošetrujú mnohé záležitosti, ktoré v čase posledných úprav ešte neboli známe alebo potrebné.  Nezabúdame ani na jubilujúcich chovateľov, ani tých, ktorí sú v klube od jeho založenia plných 30 rokov. Sú nimi Svetozár Polerecký z Vodňan/CZ/, Josef Zwyrtek z Jablunkova/CZ/, František Porubčanský z Tepličky nad Váhom a Alexander Kerekeš z Košíc, ktorý prakticky nepretržito „funkcionárči“. Najskôr ako podpredseda a od roka 1982 až doteraz, teda celých 24 rokov je predsedom.

 Jozef Hrabal, tajomník KCHL.