Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

13. júla 2024 8:19

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Zápisnica z výborovej schôdze Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, Levice dňa 14.6.2015.

Prítomní: Dobrucký, Bánoczký, Barzo, Holub, Hrabal, Bc .Kubík Vl. nedostavil sa Páleník.

Program: 1. Otvorenie

                 2. Plnenie uznesení

                 3. Diskusia-riešenie problémov klubu a závery

                 4. Ukončenie.

   K bodu 1. – O 8 hodine schôdzu otvoril predseda klubu P. Dobrucký. Privítal prítomných, pozval všetkých meilom i telefonicky a oznámil každému, že schôdza sa koná v Leviciach u podpredsedu klubu  pr. Bánoczkého pri záhradnej chatke (kde má i holubníky). Načrtol témy, ktoré treba riešiť, hlavne nečinnosť tajomníka.

   K bodu 2. – p. Dobrucký oznámil, že v zmysle uloženia VČS zrušil klubový účet a pokladník mu vyplatil vložené investície. Organizujú sa preteky, ale je málo súťažiacich. Letové výsledky sú priebežne zverejňované na klubovej stránke, za čo poďakoval Bc. Vl. Kubíkovi a J. Holubovi. Klubová stránka je doplnená o slovíčko tippler. Už mal byť spracovaný návrh na vyznamenanie pre člena klubu a zaslaný ústrednej holubiarskej komisií SZCH, no tajomník nič v zmysle uznesenia nepripravil. Od VČS sa prakticky zatajuje a s členmi výboru nekomunikuje. Nevyšiel ani žiadny článok o našej „klubovke“, čo bývalo pravidlom. Poďakoval J. Hrabalovi, že vyšiel v ústrety výboru a dodatočne napísal zápisnicu z VČS. Rozbehli sa konzultácie okolo počítačového programu na vyhodnotenie pretekov. S činnosťou ostatných členov výboru je spokojný.

   K bodu 3. – v slove pokračoval predseda klubu. Výborovku zvolal, lebo bez funkčného tajomníka klub nemôže napredovať. Požiadal J. Hrabala, aby funkciu prevzal, čo Stanovy SZCH umožňujú, lebo výbor rozdeľuje funkcie a môže ich aj prerozdeliť. Doterajší tajomník L. Páleník zostáva členom výboru-bez funkcie. J. Hrabal sľúbil, že funkciu bude vykonávať do najbližšej výročnej členskej schôdze, kde sa rozhodne ako ďalej. Treba doplniť a spresniť zoznam členov, lebo niektorí nemajú uvedené plemená. Bc. Vl. Kubík vyložil zoznam členov a priamo sa upravila legenda plemien. Chýbajúce údaje u členov zistí telefonicky a doplní. Ďalej oboznámil zo zmenami v Stanovách SZCH a pripravovaných zásadách na udeľovanie vyznamenaní. Povedal, že CV v Nitre bude posunutá o týždeň neskôr. K vyznamenaniam hovoril aj P. Dobrucký. Na zväze sú medaily EE, treba navrhnúť, koho nimi odmeniť. Nepáči sa mu, že na webovej stránke klubu sa dejú zmeny bez vedomia ostatných členov výboru. Nerozumie zápisu z VČS, kde je uvedené, že treba zmeny v štatúte KCHL, čo požadujú tipplerkári. Vysvetlil Bc. Vl. Kubík – ide hlavne o zmeny v názvoch pretekov, aby odpovedali letovým smerniciach, ktoré sú celosvetové. Na web stránku KCHL pripraví J. Hrabal zásady, podľa ktorých sa bude výbor riadiť (bez elektronického hlasovania ostatných členov výboru nebudú možné zmeny). Dohodlo sa, že tipplerkári, vzhľadom k tomu, že netreba zložito rátať body, budú posielať iba jeden protokol Bc. Vl. Kubíkovi. Ten ich predloží na schôdzi výboru k overeniu podpisov. Pri vysokoletúnoch zostáva v platnosti uznesenie z VČS (jeden p, Dobruckému, druhý kontrolórovi p. Bánoczkému).

   K bodu 4. – P. Dobrucký poďakoval za účasť a konštruktívne rokovanie. Zaželal šťastný návrat domov. Z. Bánoczký potom všetkých pozval na kotlíkový guláš, ktorý sám pripravil.

 

Zapísal J. Hrabal, tajomník.