Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

13. júla 2024 7:44

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

                                                        Zápisnica z výročnej členskej schôdze

                           Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, konanej dňa 17.2.2024 v Žiline.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 16 členov

Ospravedlnení: Adamec, Barantal, Harinek, Ing.Urban, Stanislav, Hromádka, Lehotský, Čierťaský, Zulbeari.

Neprítomní bez udania dôvodu: Kuchár, Balogh, Kanka.

Program: podľa pozvánky( v zápise zvýraznené)

Overovatelia zápisnice: podľa súhlasu prítomných  členovia výboru Bc. Vladimír Kubík a Ondrej Barzo.

Otvorenie, schválenie programu. Presne podľa pozvánky o 10:00 hod. otvoril VČS predseda klubu Zoltán Bánoczký. Vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku v auguste predchádzajúceho roka zosnulého Ľubomíra Guniša. Jeho podobizeň bola zobrazená na priloženom stolíku. Prečítal program, ktorý prítomní následne schválili bez pripomienok. Jeho vystúpenie doplnil tajomník oznámením mien ospravedlnených členov klubu. Ďalej schôdzu viedol podpredseda klubu Bc. Vladimír Kubík.

 Voľba pracovných komisií. Predsedajúci navrhol združenú mandátovú a návrhovú komisiu, pričom podotkol, že volebnú netreba, keďže sa žiadny člen výboru nevzdal funkcie a nikto neavizoval odvolanie člena výboru. Do združenej komisie boli navrhnutí: Peter Kubík -predseda, Róbert Vitáloš, Jozef Hrabal –členovia. Takto bola schválená.

Správa o činnosti klubu. bola zapísaná a prednesená tajomníkom klubu Jozefom Hrabalom. Výbor sa zišiel 2x a to raz u predsedu klubu Zoltána Bánoczkého v Leviciach a druhý raz v maďarskom Monore pri príležitosti tamojšieho trhu zvierat. Konštatoval, že minulý rok výbor plnil sedem uznesení. Uskutočnili sa preteky podľa letového kalendára, bola zaslaná spoločná fotografia čestným členom, v českom časopise CHovatel boli  publikované články o košickom, slovenskom a bratislavskom vysokoletúnovi. Naši klubisti vystavili národné plemená na CV zvierat v Nitre. Výbor vypracoval návrh na pretek Memoriálu Ing. Štefana Šušlíka. Ďalšie dve uznesenia boli modifikované v zmysle aktuálnych potrieb, čo výboru umožňujú Stanovy SZCH. (podpora PCH namiesto voliéry v Nitre,  iný klubový posudzovateľ). V závere odporučil správu schváliť a potom bude k dispozícií na internetovej stránke klubu.

Správy o letových výsledkoch. Za vysokoletúny  urobil rozbor Zoltán Bánoczký. S ľútosťou konštatoval, že hoci bolo prihlásených niekoľko chovateľov, napokon pretekali len traja. Letové výsledky boli po každom preteku zverejnené na klubovej stránke. Rozobral priebeh jednotlivých pretekov, pričom vyzdvihol jediný štandardný let kŕdľa budapeštianskych vysokoletúnov (5:10 hod) Ondreja Barza 13.8.2023. Ostatné lety boli ovplyvnené útokmi dravcov. I keď  dobre dopadli, už to ovplyvnilo výkon a predčasný zosad niekoľkých holubov, čo sa prejavilo v bodovom hodnotení. Za vytrvalostné tipplere podal správu Bc. Vladimír Kubík.  Prihlásených bolo niekoľko chovateľov, ale v tréningoch postupne útokmi dravcov  prichádzali o tipplery. Na samotných pretekoch už nemali s čím lietať. V kategórii starých vrátane Long Day sa najviac angažoval Eran Zulbeari, v kategórii mladých sa všetkých pretekov zúčastnil Štefan Stanislav. Konkretizoval jednotlivý priebeh letov, nakoľko sa mnohých zúčastnil ako rozhodca letu. Letové výsledky má precízne spracované a sú zverejnené na klubovej stránke. Najlepší let dosiahli mladé tipplery Š. Stanislava, odlietali 15:34 hod. Zvláštnosťou je, že jeho tipplery lietajú veľmi nízko počas celého letu, pokiaľ u ostatných lietajú aspoň spočiatku vo veľkej výške. Podarilo sa mu presvedčiť  nádejného chovateľa, aby vypustil tipplery mimo súťaž.  Ešte potrebuje  zopár rád, aby mohol súťažiť aj v klube a zároveň prejavil záujem byť členom. Celkom za sezónu odlietali mladé tipplery Š. Stanislava 55:42 hod.,  Bc. V. Kubíka mladé tipplery 5:41 hod., E. Zulbeariho staré tipplery 23:57 hod., mladé 7:08 hod., čiže spolu 31:05 hod. Celkove boli tipplery klubistov vo vzduchu 92:28 hod.. Počet hodín by bol vyšší, keby ukončil pretek S. Karchňák, ktorému výsledok ulovením tipplera zmaril dravec.

Správa o hospodárení klubu. Vypracovali ju spoločne dlhoročný pokladník Ondrej Barzo a „zaúčajúci sa“ novo poverený pokladník Jozef Holub. Ten ju aj predniesol. Minulý rok sme končili stavom pokladne 1.624,24 €. Treba povedať, že  minulý rok na VČS mali byť vyplatené chovateľom eurá za reprezentáciu  na CV zvierat v Nitre, ako je zaznamenané v tamojšej zápisnici. Tieto vyplatené neboli, nakoľko ich všetci (P.Kubík, Meško, Holub, Hrabal, Petrík, Čierťaský) nechali ako sponzorské v prospech klubu. Takže sa konečný stav pokladne po skončení VČS z tohto titulu nezmenil. Celkové príjmy z členského boli 205 €. Výdaje za občerstvenie a prenájom miestnosti 51,13 €, propagačný materiál 21,60 €, poháre, diplomy, iné ceny 24,56 €, internetová stránka 40 €. Celkom výdaje boli 137,30 €. Keďže príjmy boli vyššie ako výdaje, stav pokladne sa mierne navýšil a konečný stav k 1. 1. 2024 činí 1.691,94 €.

Odovzdávanie ocenení. Ujal sa ho tajomník klubu Jozef Hrabal. Vyzdvihol estetické diplomy, ktoré vypracoval Bc. Vladimír Kubík. Sú skutočne prehľadné, lebo z nich je zrejmá celá letová aktivita chovateľa počas roka. Nakoľko ocenení chovatelia tipplerov Štefan Stanislav ani Eran Zulbeari neboli prítomní, odovzdal diplom iba priateľovi Bc. Vladimírovi Kubíkovi s poďakovaním za aktivitu a potleskom prítomných. Následne diplomy prevzali Zoltán Bánoczký, Ondrej Barzo. Putovný pohár Memoriálu Prof. Ferianca a drobnú trvalú cenu získal Ondrej Barzo. Navyše k tomu ešte medaile za víťazstvá v prvom aj druhom preteku mladých vysokoletúnov. Zoltán Bánoczký obhájil vlaňajšie prvenstvo v Memoriáli L. Frenáka a znova si odniesol putovný pohár obohatený o záznam jeho mená a drobnú trvalú cenu. Pohár za najviac odlietaných pretekov  zostal síce v Leviciach, ale od svojho konkurenta Z. Bánockého ho prevzal Ondrej Barzo za štyri uskutočnené lety, teda najviac v rámci roka. Odovzdávanie cien zakončil predseda a podpredseda klubu, keď spoločne odovzdali diplom a gratulácie Jozefovi Hrabalovi za účasť v dvoch pretekoch. Je príznačne, že jednotlivým oceneným prítomní zatlieskali, čo svedčí o ich prajnosti a dobrej atmosfére v klube.

Správa revízora. Smerovala do dvoch okruhov záujmu. Finančnej, kde  nezistil žiadne pochybenia a prevzatie pokladne od Ondreja Barza, ktorý vlani avizoval ukončenie funkcie je v poriadku. Kvitoval, že  Jozef Holub vylepšil svoju činnosť predtlačením príjmových bločkov členského príspevku. A asi všetkých poteší, že účet neklesol ale naopak. Podotkol, že je to aj zásluhou ponechaného sponzorského, ako bolo povedané vo finančnej správe a aj tým, že niektoré drobné finančné náklady znášajú bezodplatne členovia výboru(nepredložia na vyúčtovanie). Ku kontrole letových protokolov sa vyjadril kladne. Je rád, že skončili turbulentné časy, kedy chovatelia boli postihovaní za nečitateľné údaje a inú drobnosti, hoci fakticky pretek absolvovali. Netreba chovateľov takto odrádzať. Ak by sa aj nejaké pochybnosti vyskytli, je rozhodnutý predložiť ich VČS, aby sa kolektívne rozhodlo či uznať alebo neuznať letový výsledok. Poďakoval chovateľom, ktorí pretekajú a vystavujú a zároveň povzbudil ostatných, aby sa pridali. Ak nemôžu lietať tak aspoň výstavnou aktivitou podporiť klub.

Prijatie nových členov. Do klubu sa hlási Samuel Mrva z Levíc, chová výhradne bratislavské vysokoletúny. Ďalší nový člen Rado Čierny sa venuje tipplerom. Je študentom na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, býva v Jazernici okres Turčianske Teplice. Lokálne vystavuje aj iné druhy zvierat. Hoci času popri štúdiu nie je veľa, chcel by skúsiť aj pretekať v rámci klubu. Záujem o vstup do klubu prejavil aj Richard Škuta z Dúbravice v okrese B. Bystrica. Už asi tri roky skúša naháňať slovenské vysokoletúny, ktoré má od Jána Meška. Má ambíciu pretekať. Dosť ho znechucuje prítomnosť pernatých dravcov, ktoré mu vychytajú veľa dobrých holubov. Hlasovaním boli traja menovaní prijatí do klubu.

Diskusia. Mala slušný priebeh a vzišlo z nej niekoľko pekných podnetov pre činnosť výboru a celkovú aktivitu klubu. Vystúpenia jednotlivých diskutérov sú zaznamenané osobitne v prílohe zápisnice. Počas diskusie bolo podané jedlo a občerstvenie, nakoľko po našom sedení nasledovala v miestnosti ďalšia schôdza a takto sa naše rokovanie urýchlilo.

Návrhy na uznesenia. V rámci bodu člen mandátovej komisie Peter Kubík oznámil počet prítomných členov v porovnaní s verejným zoznamom zaplateného členského a konštatoval, že na schôdzi je prítomná nadpolovičná väčšina a sme uznášania schopní. Po dohode členov združenej komisie predniesol Jozef Hrabal návrhy na uznesenia, ako sú zapísané nižšie. Výročná členská schôdza schvaľuje: prednesené správy(o činnosti, letové, pokladničnú, revíznu).  Druhý malý pretek premenovať na Memoriál Ing. Štefana Šušlíka, pričom podmienky preteku ostávajú nezmenené. Pretek Memoriálu Prof. Ferianca vrátiť na pôvodný počet vypustených holubov od 12 do 24 kusov. Prijatie nových členov, ako sú menovaní v bode prijatie nových členov. Nižšie zapísané uznesenia.

  1. Uskutočniť letové preteky podľa letového kalendára a doplniť Memoriál Ing. Štefana Šušlíka.
  2. Publikovať články o letúnoch.
  3. Propagovať letúny na výstavách všetkých stupňov.
  4. Zabezpečiť klubovú voliéru pri celoštátnej výstave zvierat.
  5. Požiadať K HO SZCH o posudzovateľa  Juraja Cintuľu na hodnotenie našich letúnov pri CVZ.
  6. Dodať na CVZ tri klubové poháre za najlepšieho slovenského, košického a bratislavského vysokoletúna a požiadať o ich zaznamenanie do katalógu .

Ukončenie vypovedal predseda klubu Zoltán Bánoczký. Poďakoval Bc. V. Kubíkovi za vedenie VČS, prítomným za účasť a aktívnu diskusiu. Zaželal všetkým šťastný návrat domov a 12:30 hod. zhromaždenie členov klubu rozpustil.

                                                           Zapísal dňa 19.2.2024 Jozef Hrabal, tajomník KCHL a T

 

Správnosť overil meilom – Bc.Vladimír Kubík

                                                     Ondrej Barzo

 

Záznam diskusie VČS KCHL a T 2024.

Zoltán Bánoczký požiadal prítomných o vrátenie počtu letúnov na 12 až 24 v preteku  Memoriálu Prof. Ferianca. Dlhé roky to tak bolo, potom sme skúsili dva roky vypúšťať 6 až 12 holubov, ale tento experiment nezvýšil počet súťažiacich. Ba naopak, dravce pri malom kŕdli majú  väčšiu nádej zmariť pretek. Michal Petrík sa zamýšľal, či by nebolo možné súťažiť s rozptylom holubov od 6 do 24 kusov. Róbert Vitáloš urobil rozbor  našich vysokoletúnov, vystavených v Nitre. Pri slovenských vysokoletúch treba tmavšie obočnice, košické sú prevažne dlhé a bratislavské majú rozdielne tvarovanie hláv. I keď sa na posudzovaní našich letúnov priamo nepodieľal, vysoké bodové hodnotenie vždy posudzujúci Juraj Cintula konzultoval s ním a zhodli sa. Ján Meško poďakoval tajomníkovi za chovateľské akcie, ktoré propaguje na svojej stránke a dáva na vedomosť iným chovateľom. Snaží sa pri slovenských vysokoletúnoch dosiahnuť tmavé obočnice a podporiť nového člena, ktorý s ním docestoval. Ondrej Barzo pozval chovateľov na jeho preteky a aj rozhodovať, aby nemal tých istých rozhodcov letu. Stačí prísť skôr, pozerať let a zapisovať. Uviedol skúsenosť z Maďarska, kde sa počas dňa u chovateľa vystrieda mnoho pozorovateľov, vládne tam vysoko priateľská atmosféra. Ale i tam vidieť úbytok chovateľov. Kedysi bežne ročne súťažilo až 150, minulý rok tak 30 až 40. Bc. Vladimír Kubík presvedčil  nádejného tipplerkára, aby súťažil skúšobne. Máme schválený kĺzavý termín preteku, treba ho pri vysokoletúnoch využívať. Počas roka nastanú kadejaké zmeny, ale nič nebraní, ak chovateľ usúdi, že má dobre lietajúce holuby, zavolať rozhodcu letu a nebáť sa súťažiť. V rámci sponzorstva vyrobil letáčiky slovenských národných plemien holubov formátu A4, ktoré prítomným rozdal. Odporučil, dať ich pri holubníku na viditeľné miesto, aj to je propagácia pre návštevníkov chovu. Ing. Jozef Ferenc hovoril o skúsenostiach s vysokoletúnmi. V Klube košických kotrmeliakov je funkcionár, tie sa snaží udržať na štandardnom stupni. Priniesol aj ich klubový spravodaj, v ktorom je zhodnotenie výstavnej činnosti na viacerých výstavách, vrátane fotogalérie. Peter Kubík sa zamyslel nad pokladničným stavom. Eurá by presmeroval na podporu vystavovateľov, napríklad zakúpením pohárov na CVZ. Vypočul si návrhy na počet holubov v kŕdli. Mali by sme sa držať osvedčeného a ak praktici chcú zmeniť počet, podporiť to, ale v rámci doterajších smerníc. Jozef Holub ako pokladník sa stretol s ponukou zaplatiť členské na viacero rokov dopredu. Chcel poznať mienku ostatných. Z rozdiskutovaného návrhu vzišlo stanovisko, že treba vyberať členské iba na príslušný rok, ako je zvykom doteraz. Stanislav Karchňák  hovoril o skúsenostiach s tipplermi. Dopočul sa o Klube akrobatických holubov a skvelých výkonoch východoslovenských kotrmeliakov. Neviem zistiť adresu chovateľa, vraj je z okolia Košíc. Jozef Hrabal reagoval na návrh M. Petríka. Už v minulosti sme neraz riešili smernice, ba turbulentné návrhy každý rok. Napokon boli také zmätky, že sme odradili tých málo súťažiacich a noví nepribudli. Podľa neho, Peter Kubík v diskusií vystihol podstatu. Ak zmeniť počet holubov v Memoriálu Prof. Ferianca, tak v rámci stávajúci smerníc. K správe o činnosti podotkol, že na propagáciu klubu vypracoval článok o letúnoch  na CVZ v Nitre. Chcel sa opýtať garanta, prečo nebol zverejnený na oficiálnej stránke SZCH v sekcií holuby. Ak by mala v tomto smere existovať cenzúra volených funkcionárov, tak nemá pre neho význam v zväze chovateľov zotrvávať a to je letos v klube rovných 40 rokov.  Podmienky na preteky sa mu pravdepodobne zhoršia, lebo cirka 20 metrov od holubníka chce vlastník pozemku stavať bytovku. Že mu dravci ročne ulovia okolo 30 až 40 holubov už ani nerieši. Hoci náš  sokol sťahovavý má taký prívlastok, na zimu sa tohto roku nikam neodsťahoval. Skvelý chovateľ východoslovenských kotrmeliakov sa volá Šándor Dóczi a priateľovi Karchňákovi sprostredkujem kontakt. Skvelý tipplerkár Frank Otta z Hradca Králové ponúka línie Huges, Kocholl, Boden, starý typ Schannona a Kosovskú líniu lebo musí s chovom skončiť pre spory so susedmi.             – Jozef Hrabal.