Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

23. apríla 2024 18:45

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Správa o celkovej činnosti Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, v roku 2013.

V hodnotenom roku sme mali schôdzu 9.3.2013. Prijali sme 7 uznesení, ktoré sú predmetom predkladanej správy. Výbor pracoval v zložení: predseda Alexander Kerekeš, podpredseda Peter Dobrucký, tajomník Jozef Hrabal, pokladník a letový konateľ Ing.Martin Krešák, finančný revízor Alexander Kuchár, člen výboru Bc.Andrej Margetín. Za holubiarskú komisiu SZCH je garantom klubu Miroslav Nosál. V klube máme posudzovateľov-Peter Dobrucký, Alexander Kerekeš, Ing.Martin Krešák, Bc.Andrej Margetín, Milan Lenárth.

Uzn.1- zorganizovať preteky v zmysle letového kalendára.

Bolo vypísaných 10 pretekov pre vysokoletúny, 7 pre tiplere. Reálne sa chovatelia zúčastnili 7 pretekov pre vysokoletúny a 6 pretekov pre tiplere.  Pri vysokoletúnoch lietalo 7 členov klubu, pri tipleroch 3 stálice. Citeľná bolo neúčasť dlhoročných opôr pri vysokoletúnoch, hlavne z Košickej oblasti. Bližší rozbor je súčasťou už publikovaných letových výsledkov a  letovej správy. Uznesenie je splnené.

Uzn.2-doriešiť sporné body letových smerníc pre tiplere.

V zmysle uznesenia sa rozbehla po schôdzi veľmi intenzívna spolupráca s Bc. Vladimírom Kubíkom. Sporné body sme naďalej konzultovali s predsedom českého klubu chovateľov tiplerov Frankom Ottom. Stále a stále sme nachádzali odlišnosti, konzultácie trvali vyše mesiaca. Napokon sme krátko pred prvým pretekom tiplerov zverejnili konečnú verziu letových smerníc pre tiplere. Zároveň boli elektronicky zaslané chovateľom tiplerov. Snahou bolo vypracovať čo najjednoduchšiu a zrozumiteľnú písomnosť. Uznesenie je splnené.

Uzn.3- doplniť na klubovej stránke zmenu smerníc, aktualizovať adresár , telefóny, zavesiť video a fotky našich letúnov a zvýrazniť slovenský rekord tiplerov.

Adresár bol krátko po včs prepracovaný do podoby, kde pri priezvisku sú všetky potrebné údaje. Na natočenie videa som vyzval niekoľkých chovateľov, odpoveď som však do termínu schôdze nedostal. Fotky plemien letúnov boli správcovi stránky zaslané a zverejnené. Po otvorení klubovej stránky je vidieť fotografiu tiplerov s uvedením chovateľa a slovenského rekordu. Uznesenie je splnené.

 

Uzn.4- doriešiť možnosť elektronickej prihlášky do klubu a letových protokolov.

Príslušné dokumenty boli zaslané správcovi stránky a je možné ich stiahnuť. Uznesenie je splnené.

Uzn.5-propagovať letúny na výstavách všetkých stupňov.

Z telefonátov som sa dozvedal, že väčšina Vás vystavuje na lokálnych výstavách v svojom okolí. Z hľadiska klubu hodnotíme  III.výstavu zvierat východoslovenského regiónu v Košiciach s medzinárodnou účasťou. Kým v predchádzajúcich rokoch vystavovalo viacero klubistov,  v dňoch 19-20.10.2013 vystavoval iba Svetozár Polerecký a to košické kotrmeliaky. Je zarážajúce , že v centre vyšľachtenie nebol jediný slovenský vysokoletún a len štyri košické vysokoletúny  nedobrej kvality. Veľmi aktívny bol podpredseda klubu P.Dobrucký vo funkcií skúšobného komisára adeptov na posudzovateľov holubov. V katalógu boli výsledky pretekov vysokoletúnov chovateľov mesta Košic/Kováčik,Hýroš, Ing.Čeljuska/, mimo iné aj o Memoriál L.Frenáka.

Na CV zvierat v Nitre už bola účasť lepšia. Vystavoval Jozef Tužinský 4 subotické jednopásavé letúny a 4 BAV. Dušan Dobák vystavil 4 čepelské letúny, 4 košické jarabé/ČC/ a pridal 4 štarvičské hrvoliaky. Zoltán Bánoczký vystavil 2 BAV a 6 pražských krátkozobých/ČC/. Peter Kubík vystavil 2 červené , 4 žlté košické vysokoletúny a 10 berlínských krátkozobých/Š/. Peter Dobrucký vystavil 4 SV, 3 viedenské krátkozobé a 8 BAV v dvoch farebných rázoch. Ján Meško vystavil 4 pražské krátkozobé a 2 české letúny/ČC/.Jozef Hrabal vystavil 4 košické vysokoletúny/ČC/. Z klubistov sa ešte angažoval  Ľubomír Guniš, vystavil 6 pávikov. Všetkým vystavovateľom výbor ďakuje. Uznesenie je splnené.

Uzn.6- písať články o letúnoch do časopisov.

Na Slovensku vychádza jediné tlačené periodikum, časopis Chovateľ. V čísle 1/13 je článok letúny a kotrmeliaky na XV. CV zvierat v Nitre, autor J.Hrabal. Ďalej Holuby na CV Nitra, I. časť z pohľadu M.Nosála, predsedu zboru posudzovateľov. Vyšiel aj poučný článok Pražský krátkozoby letún, autor Čech Sylvester CHrastil. V č.2/13 pokračuje II.časť hodnotenia holubov na CV Nitra, autor M.Nosál. Taktiež v č.3/13 je III. Časť hodnotenia nitrianskej prehliadky holubov, autor M.Nosál. Potom v č.5/13 je písané o priebehu našej vlaňajšej schôdze KCHL, autor J.Hrabal. Potom sa objavuje článok o akrobatických holuboch a súťaži v českom Švihove v č.10/13, autor Elemír Revay. V nasledujúcom č.11/13 sú letové výsledky KCHL za rok 2013 s komentárom, autorov P.Dobruckého a J.Hrabala. Uznesenie je splnené.

Uzn.7-  zabezpečiť klubovú voliéru na CV zvierat v Nitre.

Ako náhle sme sa dozvedeli, kto bude vedúcim expozície holubov na CV Nitra 2013, jednali sme o klubovej voliére. Napokon nám boli sľúbené  tri voliéry. Do jednej dodali košické vysokoletúny žlté, červené a jarabé Peter Kubík a Jozef Hrabal. Do druhej dodal Slovenské vysokoletúny  Peter Dobrucký, do tretej Bratislavské vysokoletúny čevenoplavé. Pri osobnom jednaní bola P.Dobruckému poskytnutá ešte jedna voliéra na Bratislavské vysokoletúny šimle červenopásavé. A dojednal aj voliéru pre nečlena klubu na  novo šľachtence Bratislavské letúny z chovu MVDr.Pavla Krajčiho. Na našich voliérach boli vyvesené letové protokoly. Iné propagačné letáky nám výstavný výbor nepovolil, preto boli štandardy našich plemien letúnov s krátkym predslovom umiestnené pri klietkach s vysokoletúnmi. Uznesenie sme splnili.

Vážení klubisti, výbor Vám predkladá správu o činnosti za uplynulý rok , ako to robil celé volebné obdobie.  Doporučuje  správu schváliť. Za celé volebné obdobie sme prijali roku 2010 sedem uznesení, roku 2011 deväť uznesení, roku 2012 osem uznesení, roku 2013 sedem uznesení, tj.celkom 31  uznesení a iba dve sme nesplnili. Za najväčší úspech tohto výboru v tomto volebnom období považujeme uznanie bratislavského vysokoletúna. Klub bol celé obdobie hodnotený holubiarskou komisiou na popredných miestach v rámci slovenských klubov holubov. Čaká nás voľba nového výboru. Veríme, že zvolení funkcionári budú rovnako zodpovedne pokračovať vo vedení klubu, prídu s novými myšlienkami, ktoré klub posunú vpred, hlavne v oblasti pretekov. Táto tradícia nebola nikdy od vzniku klubu roku 1976 prerušená  i keď sa občas dostala do útlmu.

                                                                                                Jozef Hrabal, tajomník KCHL.