Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:44

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Zápisnica z výročnej členskej schôdze Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, konanej dňa 2.3.2019 v Žiline.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 15 členov + 4 čakatelia členstva + 1 hosť.
Ospravedlnení: Tužinský,Marföldy,Holub,Zulbeari, MVDr.Tolnai, Karchňák,Polerecký.
Program: podľa pozvánky, v zápisnici zvýraznený predtlačou.
1.Zahájenie sa ujal o 10.hodine predseda klubu Peter Dobrucký. Privítal prítomných, osobitne
garanta klubu za K Ho SZCH Miroslava Nosála a predsedu českého klubu chovateľov tipplerov Franka
Otta. Prečítal program, ktorým sa schôdza riadila. Vymenoval členov, ktorí sa ospravedlnili.
Overovateľom zápisnice bol navrhnutý a zvolený Ján Meško z Ponickej Lehôtky.
2. Správu o celkovej činnosti klubu za rok 2018 predniesol tajomník Jozef Hrabal. Postupne hovoril
k deviatim uzneseniam, ktoré boli prijaté minulého roku. Prebehli preteky vysokoletúnov a tipplerov
podľa letového kalendára. Spomenul publikačnú a výstavnú činnosť , pričom uviedol konkrétne
články alebo obsadenie výstav letúnmi z rad klubistov. Doplnili sa spresňujúce údaje na internetovej
stránke klubu pri videách, bola zriadená kolónka na historické príspevky o činnosti klubu. Klub sa
významne podieľal holubmi na III. ročníku prehliadky slovenských hospodárskych plemien vo
Vychylovke. Na CV zvierat v Nitre vystavil majster klubu Ondrej Barzo z Levíc svoj víťazný kŕdeľ.
Úspešne sme pripomienkovali konečnú slovenskú verziu štandardov národných plemien
vysokoletúnov. Čo sa nepodarilo, bol dotačný stimul na klubové propagačné akcie či písomnosti. To
bolo do určitej miery vykompenzované plagátom slovenských plemien holubov, kde mal náš klub
zobrazené viaceré farebné rázy vysokoletúnov.
3. Finančnú správu v písomnej podobe pripravil pokladník Ondrej Barzo. V hovorenom komentári
uviedol, že treba riešiť neplatenie členského. Hneď po VČS viacerí neprítomní telefonujú, že členské
pošlú, ale urobia tak zriedka. K samotným číslam povedal, že minulý rok sme uzavreli s účtom
1232,65 €. Príjem v roku 2018 bol za členské 25 riadnych členov 250 € a 6-tich dôchodcov 30 €, čiže
celkom 280 €. Výdaje s riadnymi dokladmi na občerstvenie, diplomy, banery, vedenie klubovej
stránky či schôdzovaciu miestnosť boli celkom 135,28 €. Takže sme príslušný rok ukončili zo ziskom
144,39 € a v pokladni máme 1377,04 €. Treba povedať, že viacerí členovia výboru si neúčtujú drobné
náklady, napr. Bc. Vladimír Kubík sponzoruje z časti diplomy, Jozef Holub poplatok za klubovú
stránku. Jeho správu doplnil revízor klubu Zoltán Bánoczký krátkym vyhlásením, že doklady aj
finančnú hotovosť skontroloval a všetko je v poriadku.
4. Správy o letovej činnosti predniesol najskôr za tipplerkárov Bc.Vladimír Kubík a po ňom za
vysokoletúnkárov Peter Dobrucký. Priateľ Kubík hovoril, že tipplerkári sa účastnili všetkých pretekov
podľa letového kalendára. Tipplerkárov je v klube evidovaných niekoľko, nie všetci súťažia. Ako sa
dohodli, súťažia jeden deň z víkendu, chovateľ si vyberie. Urobil rozbor jednotlivých pretekov
a povedal výsledné letové časy. Spomenul aj nevydarené preteky, napr. Eranovi Zulbearimu v jednom
preteku zaleteli tiplere do noci a nezosadli, v ďalšom mu o 9.hod. chytil dravec holuba, ostávajúci
dvaja lietali celý deň a zosadli 20.45 hod. Aj mnohé iné preteky narušili dravce. Zvlášť vyzdvihol nový
slovenský rekord mladých tipplerov 15.50 hodín nepretržitého letu holubov Štefana Stanislava
v Královej pri Senci. Peter Dobrucký urobil rozbor jednotlivých pretekov vysokoletúnov. Prihlásených
bolo veľa, ale postupne sa odhlasovali z pretekov. Väčšinou im narušili plány pernaté dravce. Vo
vyraďovacích pretekoch uspeli traja chovatelia, ich kŕdle splnili bodový limit na majstrovský pretek.
Hádam po rokoch sa stalo, že dvaja v majstrovskom preteku bývajú v jednom meste a chovy majú
kúsok od seba. Tým, že pretekali v jeden deň, ako stanovuje letový kalendár, mohli sa kŕdle
ovplyvňovať. Upozornil na správne vyplňovanie letových zápisníc. Ak kŕdeľ sadne v inom počte, ako
bol vypustený, treba napísať či niektoré holuby skorej sadli, alebo ich viditeľne ulovil dravec, alebo
koľko ostalo lietať ďalej, aby súčet súhlasil.

5.Odovzdávanie cien sa ujali obaja letoví konatelia. Bc.Vladimír Kubík odovzdal Štefanovi

Stanislavovi osobitný pohár za rekordný let mladých tipplerov a všetky ďalšie poháre a ceny, ako

vyplývalo z letových výsledkov. Úspešne si počínal aj on. K pohárom ešte povie viac v diskusií. Potom
Peter Dobrucký odovzdal poháre za Memoriál Prof. Ferianca Zoltánovi Bánoczkému, za Memoriál
L.Frenáka Františkovi Porubčanskému a víťazovi majstrovského preteku Ondrejovi Barzovi z Levíc.
Ďalej boli odovzdané medaile a diplomy, ktoré s trefným vyobrazením chovu každému súťažiacemu
zhotovil Bc.Vladimír Kubík. Pochopiteľne odovzdávanie sprevádzal potlesk prítomných a bolo
fotograficky zaznamenané.
6. Diskusia patrí v klube vždy k veľmi plodným námetom na ďalšiu činnosť. Už v predstihu mali všetci
členovia meilami odoslané téma. Hlavným boli zmeny v letovom kalendári a úpravy Štatútu klubu.
V diskusií vystúpil aj hosť, predseda českého Klubu chovatelů tipplerů. Za K Ho SZCH potom garant
klubu Miroslav Nosál.

 Predstavili sa aj noví záujemcovia o členstvo, ktorí boli v závere schôdze prijatí,
menovite Róbert Vitáloš,Jozef Blaško,Tomáš Barantal, Jozef Hýroš. Diskusné príspevky sú v prílohe
tejto zápisnice.
7. Schválenie správ a prijaté uznesenia. VČS schvaľuje správu o celkovej činnosti, pokladničnú,
letovú, revíznu a výborom predložený letový kalendár. Ukladá uznesenia.
1.Zorganizovať preteky podľa výborom predloženého letového kalendára.
2.Písať články o letúnoch a propagujúce klubovú činnosť.
3.Propagovať letúny na výstavách všetkých stupňov.
4. Podieľať sa plemenami holubov na propagačnej akcií národných plemien vo Vychylovke.
5. Zabezpečiť obrazový propagačný materiál o národných plemenách.
6. Zakúpiť nové poháre pre tiplerkárov.
7.Vystaviť na CV v Nitre víťazný majstrovský pretek vysokoletúnov .
8.Zabezpečiť a vystaviť vo voliére na CV zvierat národné plemena vysokoletúnov.
8. Ukončenie výročnej členskej schôdze vyriekol predsedajúci Peter Dobrucký. Vyslovil nespokojnosť
s počtom členov na schôdzi, hoci každému jednému pred schôdzou telefonoval. Zrejme je to
následok tzv. sponzorských členov. Tým čo prišli poďakoval nielen za účasť, ale aj aktívnu činnosť
v uplynulom roku. Všetkým zaželal zdravie, šťastný návrat domov a schôdzu o 14 hodine rozpustil.
Vyhotovené dňa 8.3.2019 a meilom odoslané overovateľovi zápisnice.
Zapísal Jozef Hrabal, tajomník KCHL a T.

Záznam diskusie VČS (v poradí diskutujúcich).
Ing.Peter Čeljuska vystúpil s návrhmi, ktoré so súhlasom výboru poslal meilom ostatným členom.
Poukázal, že letový kalendár sa má schvaľovať na schôdzi, ale už bol vyvesený vopred na klubovej
stránke. V letovom kalendári chcel zrušiť doterajšie historické vyraďovacie preteky, aby sa majstrom
klubu stal chovateľ, ktorý má napr. v štyroch vopred dohodnutých pretekoch najviac bodov.
Prihlasovať sa na preteky len začiatkom týždňa, keď chce pretekať nadchádzajúci víkend. A rozšíriť
počet pretekov okrem víkendu aj na pondelok. Upriamil pozornosť aj na maďarské letové smernice,
kde majú zosad kŕdľa do 20 minút, naproti našim 10 minútam. Keď je dobrý let a holuby nesadnú do
10 minút, diskvalifikácia je krutá. A nehodnotiť let, ak kŕdeľ odtiahne, až pokiaľ nie je znova
viditeľný, resp. počítať len 50 % z tejto doby mimo dohľad. Peter Dobrucký reagoval, že vyraďovacie
preteky sú tu od začiatku vzniku klubu. Majstrovský pretek má historickú hodnotu a je o kvalite. Nie
je také jednoduché splniť štandard, iba vtedy môže chovateľ dostať pohár a byť vyhlásený za majstra
klubu. Prihlasovanie na preteky je možno zastarané, ale funguje a nik nikoho netrestá, ak sa prihlási
a potom z rôznych príčin nelieta. Slušnosť káže, aspoň zatelefonovať, že prihlásený pretek neobsadí,
ale ani z toho vedu nerobíme. Prihlásiť sa tri dni pred pretekom, hoci to dáme na klubovú stránku je
pri našich povahách neúčelné.

 Nie každý pozerá stránku každý deň, môže sa pokaziť počítač alebo sa
ukáže iný problém. O počte pretekov sme sa v minulosti nahádali dosť a dosť. Rakúšania majú iba dve
možnosti. Ak jeden termín nevyužijú, môžu sa do 14 dní prihlásiť na náhradný pretek, nič viac. Aj
majstrovský bol dva dni, ale zasa slovenská povaha a výčitky, že v sobotu bolo lepšie počasie, ako v
nedeľu alebo naopak urobila svoje. Celá problematika by znova vyžadovala meniť štatút klubu, ktorý
sme s všetkými pripomienkami, čo sme počas rokov schválili, k 30 výročiu klubu zapracovali.
K letovým smerniciam- vieme prečo Maďari majú zosad až 20 minút. Možno by bolo dobré toto prijať
aj u nás. Už aj preto, že aj naši členovia chovajú maďarské vysokoletúny. Či počítať alebo nie let keď
holuby nevidíme prinesie chaos. Naše smernice sú vcelku dobré a väčšina podľa nich viem hodnotiť
let, hoci si ich len prečíta. Peter Kubík reagoval na emočnú diskusiu oboch predchádzajúcich
rečníkov. Podľa pokladničnej správy je 31 platiacich členské. Kde je ďalšie členské, keď v adresári
máme 38 členov! Stanovy SZCH píšu jasne, člen je ten, čo má zaplatené členské. Teda ak je na schôdzi
nadpolovičná väčšina, môžeme o niečom hlasovať -a to nie je -dodal. Diskusia, ktorá sa rozvinula teda
na tejto schôdzi neprinesie žiadne riešenia a hádať sa je zbytočné. Je minimálne slušné, aby sa nový
člen predstavil, aby sme vedeli koho prijímame. Načo prijímať členov, keď na schôdzu neprídu.
Potom to dopadne tak, že máme rozsiahly adresár, ale o niektorých ani nevieme, ako vyzerajú.

 Ešte
ich musíme vyzývať, aby poslali členské! Miroslav Nosál garant klubu za celoslovenskú holubiarsku
komisiu pozdravil prítomných. Vystúpenie smeroval k tým, čo sa zúčastňujú výstav. Poukázal na
kvalitu či nedostatky objavujúce sa pri letúnoch. Pochválil klub, že sa prezentuje propagačnými
voliérami na CV zvierat v Nitre. Zaželal prítomným úspešné odchovy a vyslovil želanie, aby ešte viac
letúnov bolo či už na malých dedinských výstavách, ale hlavne na CV zvierat v Nitre. Bc.Vladimír
Kubík nadviazal na predrečníka. Blíži sa 50 výročie SZCH, takže každý kto môže by mal zlepšiť
výstavnú činnosť alebo viac lietať. Zväz pripravuje publikáciu všetkých národných plemien, treba
pripraviť písomný materiál o našich plemenách vysokoletúnov. Holubiarsky plagát národných
plemien ho stál nemalé úsilie. Keďže má podklady v počítači, dal by sa spracovať na A4 propagačný
materiál iba o vysokoletúnoch za menej financií. Ak bude schválené také uznesenie, urobí ho. Rozpis
letov pre tipplerkárov dá na webovú stránku, do konca apríla sa treba prihlásiť. Dal upraviť lepky na
pohár Long Day, aby boli jednotné. Keďže Eran Zulbeari ho získal trikrát, patrí mu do trvalého
vlastníctva. Treba zakúpiť nový. K spôsobu pretekov pri vysokoletúnoch povedal, že majstrovský
prípadne šampionový pretek a pohár je za kvalitu a nie sériu priemerných pretekov, kedy sa spočítajú
body. Aj to je možné hodnotiť, ale treba vymyslieť novú súťaž. Zoltán Bánoczký trvá na doterajšom
písaní letového kalendára. Veľké rozstupy medzi pretekmi nie sú dobré, holuby vyjdú z kondície.
Myšlienka Ing. Čeljusku nie je špatná, avšak netreba zasahovať do terajšieho systému vyraďovacích
pretekov o postup na majstrovský pretek, ale hľadať iné riešenie. Josef Veselý(CZ) ostro vystúpil proti
návrhu Ing.Čeljusku. Když něco funguje, proč to rozbíjet. Přihlásit se v pondělí a chtít v sobotu
soutěžit je utopie. Jak to ostatní zorganizují. Mají taky svoje závody a jiné povinnosti a ne jet
kontrolovat chovatele přes půl republiky, jestli závodí. Taky třeba ctít tradice. Kdo vymyslel spůsob
závodění, nebyl blbec ale čerpal se zahraničí, kde to už dávno fungovalo. Bylo dobrým zvykem, že
výbor klubu určoval termíny závodů. Kdyby každý předkládal vlastní návrh, tak se nedohodneme
nikdy. Pochopitelně úprava jednoho termínu je možná, ale ne zásadní změna. Frank Otta,(hosť)
predseda českého klubu chovatelů tipplerů poděkoval za pozvání. Informoval, že v Čechách vloni
změnili zákon o spolcích. Byla s toho byrokracie, posílat správy dokonce krajskému soudu, finanční
správu vést elektronicky, změny v stanovách vždy zaregistrovat. Rozhodli se pro sportovní klub,
fungují na základě dohody. Jen odregistrování stálo 100 €. Řídí se nadále letovým řádem NTU. Taky
bylo dosť těch, co chtěli neustále změny. Několik členů se odloučilo, založili vlastní klub, ale nic o nich
neví. Klub má schůzi vždy před sezónou, stanoví si rozpis letů. Dravci jsou kapitola sama o sobě. Jsou
roky, kdy se nedá trénovat. Když se naučí na tipplery, čeká denně až vzlétnou. Na naši bouřlivou
diskusi reagoval slovy- je to koníček, kterým se máme baviť. Ať nám to všem vydrží , ať se daří
a dravci dají pokoj, popřál všem. Juraj Lehotský povedal, že čoraz ťažšie chodí. Vie nakúpiť suroviny
a obsluhovať v bufete, ale potreboval by ešte pred zahájením VČS pomoc. Je rád, že môže byť aj takto
klubu prospešný. Robí fotonástenku členov klubu, niektoré fotky mu chýbajú, keby ich výbor
zabezpečil. Niekde videl, že je uvádzaný rekord tipplerov nášho bývalého člena priateľa Maláska
z Moravy. Toto už dávno neplatí a treba preveriť, či sa to dá zmeniť. Jozef Hrabal odpovedal
pr.Lehotskému. Skúsi pricestovať skorej pred VČS alebo presvedčiť člena klubu z okolia Žiliny, aby
prišiel skôr pomôcť. Priateľ Václav Maláska má vlastnú stránku, možno tam píše o rekorde, osobne to
nevidel. Skúsi sa s ním kontaktovať ale ak tam uvádza rok, kedy rekord mal, môže sa tým pýšiť
dokedy chce. Návrhy Ing.Čeljusku výbor zodpovedne prediskutoval. Hlasovaním dospel k názoru, že
ak má výbor zodpovednosť za preteky, mal by platiť výborom predkladaný letový kalendár. Rozšírenie
pretekov bolo v minulosti niekoľkokrát riešené. Pôvodne viaceré jednodňové preteky boli rozšírené
na oba víkendové dni. Je obvyklé, že mnoho súťaží či už v chovateľstve alebo aj športe prebieha práve
cez víkend. Myšlienku úpravy letových smerníc pre vysokoletúny považuje pri predlžení zosadu na 20
minút za správnu. Súťaží roky a neraz sa stane, že musí kŕdeľ zostaviť s prvého aj druhého hniezda.
Vtedy sa stáva, že časť kŕdľa sadne a potom človek tŕpne, či do 10 minút sadnú ostatné holuby.
U maďarských plemien je to podfarbené vlastnosťou tam vkrížených tipplerov, čo sa dnes bežne vie.
Meniť systém súčtu bodov na získanie titulu majstra klubu je proti samotnej historickej filozofii, na
ktorej doteraz súťaž fungovala. Nie každý môže odlietať napr. 4 preteky, je rád, že spraví jeden. Pri
súčasných vyraďovacích pretekoch má i nováčik šancu, že bude majstrom klubu. Umenie je v kvalite
kŕdľa a schopnosti chovateľa, aby práve v ten deň kŕdeľ splnil štandard. Pri súčte bodov za viaceré,
možno priemerné preteky by sa mohol stať majstrom aj ten, čo nesplní ani raz štandardný let
a holuby mu nazbierajú body dlhým letom “okolo komína“. Výbor sa inšpiruje námetom Ing.Čeljusku
a pripraví súťaž o pohár za najviac odlietaných pretekov. K prijímaní členov bez prítomnosti mal
výhrady už v minulosti a to aj sponzorských. Kam to vedie, vidíme na terajšej VČS, chýbajú hlasy.
Záverečné uznesenia sme prijali len vďaka 4 novým členom. Výbor bude musieť predložiť riešenie
a to aj o členoch, ktorí neuhradili členské. Najčistejšie je, neuvádzať ich v zozname