ŠtatútKlubu Chovateľov a Tiplerov

Slovenský zväz chovateľov- Klub chovateľov letúnov a tipplerov

Štatút Klubu chovateľov letúnov a tipplerov
Smernice pre hodnotenie pretekov letu holubov.
Autori: Jozef Hrabal
Bc. Andrej Margetin
Bc.Vladimír Kubík

Vydané k 30. Výročiu založenia KCHL.
(Úprava marec 2016,doplnený marec 2017,marec 2020)
2
Ú V O D
Táto písomnosť je určená hlavne chovateľom letúnov, ktorí sa združujú v Klube chovateľov
letúnov a tipplerov(ďalej skratka KCHL a T). Pod pojem letúny sú zahrnuté vysokoletúny,
vytrvalostné letúny, sólové letúny, akrobatické a štýlové letúny. V novelizovanej podobe
nahradzuje príručku pre chovateľa letúnov, ktorú vypracoval roku 1980 vtedajší tajomník
klubu MVDr.Pavol Krajči. Štatút slúži na orientáciu v klubovej činnosti, zakladá a stanovuje
jasné pravidlá pri hlavnej náplni klubu, – organizovaní a vyhodnocovaní pretekov letúnov.
Snahou klubu je preverovať jednotlivé chovy v prvom rade po letovej stránke, potom na
výstavách aj v exteriéri. Súčasťou písomnosti sú podrobne rozpísané smernice pre jednotlivé
kategórie letúnov. Nezaoberá sa opismi vonkajších znakov letúnov, nakoľko sú publikované
v pravidelne novelizovaných zborníkoch štandardov plemien holubov. V rámci harmonizácie
boli súčasťou aj smernice pre preteky kotrmeliakov, ktoré rozhodnutím VČS 9.3.2013 spadajú
do kompetencie Klubu chovateľov východoslovenských kotrmeliakov. Tie prešli viacerými
zmenami a na ich klubovej stránke sú aj zverejnené. Pod patronátom nášho klubu ostali
sólové i bezkružné letúny, nakoľko nemajú vlastný klub. Hoci prízemné kotrmeliaky, po
vzniku Česko-Slovenského klubu chovateľov akrobatických holubov 3.9.2011 môžu súťažiť
v tomto klube, pre raritu sme ponechali ich smernice. Snáď táto príručka pomôže
začiatočníkom orientovať sa v organizačných a súťažných otázkach chovu letúnov.
Pripomienkami prispeli Josef Zwyrtek/CZ/, Svetozár Polerecký/CZ/,Alexander Kuchár,
Alexander Kerekeš a Peter Kubík, za čo im ďakujem.
Jozef Hrabal.
O B S A H
Štatút Klubu chovateľov letúnov.
Smernice pre preteky letúnov a vysokoletúnov.
Smernice pre preteky tiplerov a vytrvalostných letúnov( dopl.Bc.Vladimír Kubík,2013).
Smernice pre preteky výškových tiplerov.
Smernice pre preteky sólových letúnov.
Smernice pre preteky bezkružných letúnov.
Smernice pre preteky prízemných -pozemných kotrmeliakov(J.Hrabal).
Štatút Klubu chovateľov letúnov.
Úvodné ustanovenie.
Klubu chovateľov letúnov a tipplerov(KCHL a T) zdržuje chovateľov a milovníkov
letového športu s holubmi. Má medzinárodnú pôsobnosť a organizačne je pričlenený
k Slovenskému zväzu chovateľov so sídlom v Bratislave. Pomáha chovateľov letúnov
zlepšovať letové vlastnosti a exteriérové znaky jednotlivých plemien. Stará sa o publikovanie
najnovších poznatkov vedúcich k zvyšovaniu výkonnosti jednotlivých plemien letúnov.
Organizuje celoštátne a medzinárodné súťaže rôznych plemien letúnov, aby udržal
a zveľaďoval starú slávu letového športu.
Klub chovateľov letúnov bol založený na ustanovujúcej schôdzi 27.11.1976 v Brne(CZ)
a následne schválený Predsedníctvom ústredného výboru slovenského zväzu
drobnochovateľov. Roku 2015 bol názov marketingovo doplnený o slovo tippler. Za svoju
činnosť zodpovedá v súčasnosti Komisii pre chov holubov pri republikovej rade SZCH.
Výbor klubu a členovia sa riadia Stanovami SZCH a pri šľachtení holubov Štatútom pre
kluby národných plemien. Štatút klubu, ako aj iné interné klubové normy nesmú byť prijaté
v rozpore s jednotlivými paragrafmi spomenutých stanov. V organizačnej zložke SZCH sa
3
užíva schválený názov Klub chovateľov letúnov a tipplerov a to v ústnej i písanej forme.
Český ekvivalent názvu klubu je „Klub chovatelů závodních rejdičů“. Štatút klubu je
záväzný aj pre zahraničných chovateľov s riadnym členstvom v klube. Emblémom klubu je
vzostupná špirála, v hornej časti s perokresbou jedného letiaceho holuba. V dolnej časti vľavo
je symbol slovenskej vlajky v strede znak SZCH a vpravo rok založenia klubu.
Článok I – členstvo
Za člena KCHL a T môže byť prijatý chovateľ na základe písomnej prihlášky, pričom musí
byť organizovaný v niektorej ZO SZCH. Prijatie za člena schvaľuje výročná členská schôdza
(ďalej VČS), na ktorej musí byť prítomný a to v programe pred diskusiou. Následne je
chovateľ zaregistrovaný v evidencií klubu a zverejnený v adresári. Základnou povinnosťou
člena KCHL a T je uhradenie členského príspevku maximálne v lehote 30 dní po VČS.
Splnenie tejto povinnosti zakladá právo účasti v klubovej letovej súťaži a iných klubových
pôžitkoch. Nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok v zmysle Stanov
SZCH § 6 odst.11 bod 3 členstvo zaniká. Prípadné ukončenie členstva je člen povinný
oznámiť výboru KCHL a T.
Článok II- špecifiká členstva
Okrem povinností člena SZCH, má každý člen plniť špecifické podmienky KCHL a T.
A/ dodržiavať a riadiť sa štatútom a letovými smernicami.
B/na požiadanie výboru KCHL a T absolvovať teoretickú skúšku znalosti letových smerníc.
C/na požiadanie výboru KCHL a T absolvovať praktickú skúšku hodnotenia pretekov.
D/na požiadanie letového konateľa zúčastniť sa ako rozhodca alebo kontrolór letu pri
majstrovských a šampiónových pretekoch.
E/ úspešné absolvovanie požiadaviek bodu B a C tohoto článku, dáva členovi právo na
rozhodcovskú legitimáciu, ktorú vystaví výbor KCHL a T.
Článok III -výbor klubu
Výbor KCHL a T sa riadi stanovami SZCH. Je volený, doplňovaný alebo odvolávaný
členmi na výročnej členskej schôdzi. Mimo nich organizuje a zodpovedá za hladký priebeh
celoštátnych letových súťaží, ktoré sa uskutočnia na Slovensku. Dbá, aby oficiálne celoštátne
preteky letúnov neboli narušené inou podobnou súťažou nižšej organizačnej zložky
SZCH(napr. oblastnou, miestnou alebo družobnou letovou súťažou).
Článok IV- preteky a ich podmienky
Výbor KCHL a T organizuje každoročne preteky rozdelené do skupín, podľa výkonnosti,
spôsobu letu, akrobatického prejavu či zvláštnych štýlov letu . Na preteky sa chovateľ
prihlasuje vyplnením prihlášky a jej zaslaním letovému konateľovi k dátumu uzávierky.
A/ preteky letúnov/vysokoletúnov – vyraďovacie-postupové, memoriály
B/ preteky tipplerov – dospelých a mladých
C/ preteky sólových letúnov – majstrovské
D/ preteky akrobatických a štýlových letúnov – majstrovské
E/ preteky zvláštnych plemien letúnov – majstrovské
1.Vo vyraďovacích pretekoch musí kŕdeľ letúnov/vysokoletúnov získať v celkovom
hodnotení 500 bodov, aby postúpil do majstrovských pretekov. Na postup do majstrovského
preteku sa ráta aj dosiahnutie 500 bodov v memoriálu L.Frenáka. Všetky vyraďovacie preteky
môže chovateľ absolvovať s jedným plemenom alebo každý pretek s iným plemenom.
2.Memoriálové preteky sa vyhodnocujú osobitne. Plemeno si určí chovateľ. Od roku 2020
v memoriálu Prof.Ferianca môže chovateľ zostaviť združený kŕdeľ z holubov viacerých
plemien vysokoletúnov, ale musí byť dodržaný počet v zmysle letového kalendára.
3.Víťazi majstrovských pretekov skupiny A alebo B majú možnosť účasti v šampiónovom
preteku, za podmienok tam uvedených. Všetky preteky sa organizujú celoštátne a môžu sa
organizovať aj ako medzinárodné.
4
4. V snahe vyhovieť chovateľom, ktorí nemôžu chovať veľa letúnov/vysokoletúnov, sú
každoročne organizované a v letovom kalendári riadne napísané aspoň dva malé preteky
s počtom 6 až 12 holubov v kŕdli. Ostatné preteky sa lietajú s počtom holubov stanovených
priamo v smerniciach.
5. Všetky preteky letúnov/vysokoletúnov sa môžu lietať so starými holubmi, s mladými
holubmi alebo v kombinácií so starými i mladými holubmi. Iba v majstrovskom preteku
mláďat I. a II. musia lietať výhradne mladé holuby, uliahnuté v súťažnom roku. Pri všetkých
pretekoch môžu byť holuby obrúčkované aj súkromnými obrúčkami, na ktorých musí byť
evidenčné číslo umožňujúce identifikáciu a prípadnú kontrolu jednotlivca.
6. Preteky tiplerov sú striktne rozdelené na kategóriu starých bez obmedzenia hornej hranice
veku a mladých holubov uliahnutých v roku preteku. Konajú sa v súlade s letovým
kalendárom.
7. Pri sólových, akrobatických , štýlových plemenách a plemenách so zvláštnym letom vek
nerozhoduje.
Článok V – letový konateľ
Letového konateľa volí VČS na návrh výboru. Stáva sa jeho členom a môže byť odvolaný
v súlade so Stanovami SZCH. Má tieto práva a povinnosti:
1/Ak je tretina členov klubu sústredená v určitej oblasti, má právo vymenovať oblastného
letového konateľa, spravidla z členov klubu v príslušnej oblasti. Ten zodpovedá za priebeh
súťaže v zverenej oblasti a výsledky konzultuje s hlavným konateľom klubu.
2/Vypracuje a predloží na schválenie VČS letový kalendár celej letovej súťaže na príslušný
rok. Zároveň zabezpečuje dostatok prihlášok na túto súťaž. V letovom kalendári i v prihláške
musí byť uvedený dátum uzávierky, odsúhlasený VČS. Po uzávierke prihlášok vypracuje
zoznam chovateľov prihlásených na letové preteky.
3/Má právo kontrolovať priebeh vyraďovacích a postupových pretekov u prihlásených
chovateľov, alebo usmerňuje iných chovateľov, aby preverili priebeh preteku priamo
u súťažiaceho.
4/V prípade, že zistí nedostatky v hodnotení pretekov, musí informovať ostatných členov
výboru. Výbor je povinný zaoberať sa nedostatkami na svojom najbližšom rokovaní.
5/Priebežne vyhodnocuje jednotlivé vyraďovacie a postupové preteky. Chovateľom, ktorých
kŕdle holubov splnili bodové a časové limity včas oznámi, že postúpili do majstrovských,
prípadne šampiónového preteku a zašle im letové protokoly na tieto preteky.
6/Po poslednom preteku uvedenom v letovom kalendári, vyhodnotí konateľ klubu celú
súťaž a výsledky do 30 dní predloží výboru KCHL a T.
Článok VI -majstrovský pretek
Majstrovských pretekov sa môže zúčastniť chovateľ(aj jediný), ktorého kŕdeľ ľubovoľného
plemena splnil podmienky uvedené v článku IV. odst.1. V majstrovskom preteku starých
letúnov/vysokoletúnov sa súťaží iba v nedeľu, výlučne s jedným plemenom, pre ktoré sa
chovateľ rozhodne. Aj je celoslovensky nepriaznivé počasie, môže letový konateľ, po
mailovej, či telefonickej dohode so všetkými účastníkmi, určiť náhradný termín preteku na
nasledujúcu nedeľu.

Článok VII- šampiónovy pretek
Šampiónovy pretek je vyvrcholením každoročnej pretekárskej činnosti KCHL a T. Týka sa
len skupíny A uvedenej v článku IV. Podmienkou účasti na šampiónovom preteku je:
1.víťazstvo v majstrovskom preteku letúnov/vysokoletúnov, pričom musí byť dosiahnutá
štandardná dĺžka letu so ziskom aspoň 800 bodov.
5
2.štandardné lety dosiahnuté v šampiónovom preteku, zakladajú právo súťažiť v ňom aj
nasledujúci rok(spolu s víťazmi majstrovským pretekov v príslušnom roku). Absolútnym
víťazom letovej súťaže a šampiónom klubu sa stáva chovateľ, ktorého holuby získajú najviac
bodov.
3.prihlásené holuby súťažia podľa smerníc pre vysokoletúny.

Chovateľ vypadne zo súťaže o šampióna klubu ak:
A/v priebehu posledných dvoch rokov nedosiahol na celoštátnych pretekoch ani raz
stanovený letový štandard.
B/sa nezúčastnil oficiálnych pretekov v priebehu posledných troch rokov.
Článok VIII -medzinárodné preteky
Medzinárodné preteky sa môžu organizovať na žiadosť KCHL a T alebo zahraničného
klubu. Oficiálne kontakty sprostredkováva výbor klubu priamo s príslušným klubom
v zahraničí. Súťaží sa podľa smerníc vyzývajúcej krajiny, pričom výbor včas oboznámi
klubových chovateľov s podmienkami. Medzinárodných pretekov vysokoletúnov, tipplerov,
prípadne iných plemien letúnov sa môžu zúčastniť:
1/Chovatelia letúnov/vysokoletúnov, ktorí obsadili v celoštátnych pretekoch popredné
umiestnenie a ich kŕdle v posledných dvoch rokoch splnili predpísaný letový štandard.
Z celkovej dĺžky letu dosiahnutej v preteku, musí aspoň v jednom prípade pripadať 50 % na
let vo veľkej a nedohľadnej výške.
2/Chovatelia tipplerov, ktorí majú záujem o medzinárodnú reprezentáciu a dosahujú dobré
letové výsledky.
3/Chovatelia ostatných plemien letúnov, ak dosiahli v celoštátnych pretekoch popredné
umiestnenia alebo dobré letové časy pre konkrétne plemeno.

Článok IX- odmeny za preteky
Výbor klubu odmeňuje víťazov jednotlivých skupín alebo pretekov, ako je uvedené nižšie.
Okrem toho môže odmeniť chovateľa drobnou vecnou cenou, v prípadoch zvlášť hodného
zreteľa(národný alebo iný rekord a pod.) Všetky putovné poháre sú vlastníctvom klubu
a chovateľ ich musí doručiť na nasledujúcu VČS klubu. Nárok na ich trvalé získanie vzniká
po troch víťazstvách za sebou alebo piatich na striedačku. I vtedy, po dohode s chovateľom je
možné získať ich repliku s údajmi víťazstiev a pôvodný pohár pokračuje v súťaži.
A/skupina letúnov/vysokoletúnov:
1.Vyraďovacie-postupové preteky letúnov/vysokoletúnov nie sú nijako odmeňované.
2.V malých pretekoch je v poradí prvý až piaty súťažiaci odmenený diplomom.
3.V memoriálovych pretekoch sa udeľujú v poradí prvému až piatemu diplomy. Víťaz
každého memoriálu získa na jeden rok putovný pohár, na ktorom je uvedené jeho meno a rok
víťazstva. Zároveň obdrží do trvalého vlastníctva drobnú vecnú cenu(platničku, kazetu,
plaketu, medailu a i.) s vyznačením úspechu.
4.V majstrovskom preteku letúnov/vysokoletúnov a šampiónovom preteku sú odmenení
v poradí prvý až tretí diplomami a medailami. Víťazi aj putovným pohárom s uvedením ich
mena a roku víťazstva. Pri jedinom účastníkovi majstrovského a šampiónového preteku sa
víťazný pohár udelí iba vtedy, ak kŕdeľ odlieta letový štandard.
5.Z oboch majstrovských pretekov mladých letúnov/vysokoletúnov sa stanovuje jediné
poradie, pričom sa zohľadní lepší výsledok toho istého chovateľa. Prvý až tretí chovateľ
v poradí získavajú medaile a diplomy.
6. V snahe podporiť súťažnú aktivitu chovateľov vysokoletúnov, udeľuje od roku 2020 klub
Putovný pohár za najviac odlietaných pretekov v roku. Pohár získa chovateľ, ktorý sa
zúčastnil najviac pretekov v danom roku, pričom sa započítava aj anulovaný pretek pre
6
príčiny nezávislé od chovateľa(útok dravca, strata kŕdľa). Toto musí byť uvedené vo
vyplnenej a riadne podpísanej letovej zápisnici, ktorá je včas doručená letovému konateľovi.
V prípade rovnosti pretekov rozhoduje sčítanie bodov v absolvovaných pretekoch a pohár
dostane chovateľ s vyšším súčtom.
B/ skupina tipplere
1.Preteky tipplerov sú odmeňované spoločným diplomom pre chovateľa, na ktorom sú
uvedené všetky lety, ktoré chovateľ uskutočnil počas príslušnej letovej sezóny. Putovné
poháre sú vlastníctvom klubu a pokiaľ chovateľovi nevznikne nárok na ich trvalé vlastníctvo,
musí ich doručiť na nasledujúcu VČS klubu.
2.Víťaz kategórie dospelých holubov a víťaz kategórie mladých holubov dostane putovný
pohár príslušnej kategórie.
Víťaz hlavného preteku – Long Day, dostane putovný pohár Long Day. Zároveň dostane do
trvalého vlastníctva drobnú vecnú cenu(platnička, kazeta, plaketa, medaila a i.)
s vyznačením úspechu.
3. Chovateľ, ktorého holuby odlietajú celkove najvyšší počet hodín za obidve skupiny
v roku, dostane Putovný pohár za najviac odlietaných hodín. Úspešné lety v ktorých
chovatelia dosiahli štandardné časy(dospelé holuby 10 hodín, mladé 8 hodín) budú odmenené
diplomom, prípadne drobnou vecnou cenou( platnička, kazeta, medaila, plaketa a i.)
s vyznačením úspechu.
C-D/ ostatné letúny
1.Pri letúnoch uvedených v článku IV. odst.c,d,e sú odmeňovaní len víťazi a to medailou
a diplomom.

Článok X- odmeny za vystavovanie
1. KCHL a T v zaujme zlepšiť exteriérové znaky národných plemien letúnov a v snahe
motivovať ich chovateľov, dotuje prezentáciu na celoštátnych výstavách. Chovateľ
môže získať od klubu finančnú odmenu na každého vystaveného holuba až do výšky
25% klietkového. Podmienkou je, že vystavený jedinec získa hodnotenie výborný.
2. Výbor KCHL a T prerozdeľuje účelovú dotáciu MP SR pre chovateľov letúnov, ak je
táto klubu poskytnutá. Výška finančnej podpory jednotlivým chovateľom sa postupne
navršuje nasledovne: a – za uznaný plemenný chov
3. b -za vystavenie holubov na CV zvierat,
c- za medzinárodnú a zahraničnú reprezentáciu,
d- za účasť v klubovej letovej súťaži,
e- za dodanie holubov do propagačnej kolekcie.
3. Chovateľom, ktorí z rôznych objektívnych príčin nemôžu dočasne splniť ani jeden
z uvedených bodov, ale sú klubom evidovaní ako chovatelia národného plemena letúnov,
poskytne klub z dotácie príspevok maximálne do výšky aktuálneho členského.
4. Chovateľa, ktorý vystaví najviac akýchkoľvek plemien letúnov na CV, môže klub
odmeniť vecnou odmenou(pohár, medaila, plaketa, iné) s vyznačením „Vystavovateľ KCHL a
T roku ….“.
Článok XI – postihy
1.Za každé vážne porušenie smerníc pre preteky jednotlivých skupín letúnov udelí výbor
KCHL a T trest, ktorý oznámi spravidla písomne chovateľovi, verejne na VČS a predloží
dôkazy.
a/ anulovanie v preteku dosiahnutého výsledku bez možnosti dotácie, nasleduje
vždy pri porušení smerníc uvedených nižšie v odst.3 písm. a,b,c,d,f.
b/ písomné napomenutie – porušenie smerníc odst.3 písm.e,g.
2.Pri opakovaných porušeniach postupne nasledujú:
c/anulovanie výsledkov celého roka-porušenie odst.3 písm.a,b,c,d,e,f,g.
7
d/pozastaveniu účasti v pretekoch na 1 rok.
e/vylúčenie z KCHL a T.
3.Za vážne porušenie smerníc pre preteky sa považuje:
a/pokus o umelé predlžovanie letu akýmkoľvek spôsobom,
b/pokus alebo ovplyvňovanie rozhodcov letu v zaujme skreslenia výsledku preteku,
c/pokus alebo skreslenie výsledku preteku pozmeňovaním údajov v letovej zápisnici,
d/falšovanie, upravovanie alebo iný zásah do podpisu rozhodcu/cov letu,
e/neoznámenie letovému konateľovi, že chovateľ odstupuje z prihláseného preteku,
f/nevyrozumenie delegovaných či chovateľom pozvaných rozhodcov letu, že chovateľ
nepreteká,
g/neodoslanie letovej zápisnice konateľovi podľa pravidiel určených v smerniciach.
4.Pokiaľ sa k chovateľovi nedostaví letovým konateľom delegovaný rozhodca letu
s oprávnením hodnotiť let, preukaz sa mu odoberie. Chovateľovi sa pretek uzná
a s poznámkou -bez rozhodcu- bude zverejnený v konečných letových výsledkoch.
Upozornenie: Toto sa nevzťahuje na prípady chovateľom pozvaného rozhodcu.

Článok XII- odvolanie proti postihu
1. Ak sa chovateľ domnieva, že bol zo strany rozhodcu/cov v preteku poškodený, musí to
zapísať priamo do letovej zápisnice. Pri odosielaní letovej zápisnice konateľovi priloží
zároveň písomné odvolanie, s uvedením dôvodu.
2. Ak sa chovateľ domnieva, že bol pri vyhodnocovaní protokolu letovým konateľom
poškodený alebo nie je spokojný s oznámeným či zverejneným poradím, môže sa
odvolať. Odvolanie zašle písomne okamžite, ako sa informáciu dozvedel z klubového
spravodajcu, chovateľského časopisu, webovej stránky klubu, SMS alebo ináč.
Odvolanie adresuje tajomníkovi klubu.
3. Všetky dôvody odvolania musí tajomník a predseda KCHL a T prešetriť,(vypočuť
rozhodcov, prekontrolovať podpisy, výpočty bodov a iné)prizvať letového kontrolóra,
hlasovaním rozhodnúť a do 14 dní informovať chovateľa o rozhodnutí. Toto oznámiť aj
na VČS. Chovateľ nie je povinný zúčastniť sa na pojednávaní.
Záverečné ustanovenie.
Akékoľvek prípadné zmeny a dodatky k tejto písomnosti ako celku, je možné realizovať
len po schválení nadpolovičnou väčšinou členov klubu, prítomných na výročnej členskej
schôdzi. Každý člen klubu musí byť o pripravovaných zmenách a dodatkoch včas
informovaný ešte pred konaním výročnej členskej schôdze, buď prostredníctvom
klubového spravodajcu, individuálne listom alebo meilom s prílohou zmien a dodatkov.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SMERNICE PRE HODNOTENIE PRETEKOV LETÚNOV/VYSOKOLETÚNOV.
1:skupina A: plemená holubov lietajúcich v zomknutej zostave, s rýchlym vzletom i letom
vo veľkej a nedohľadnej výške.
Vysokoletúny – slovenský, budapeštianský, košický.
Letúny – perzský, bukurešťský, ploešťský, rumunský
holokrký, maďarská sivka, novosadský.
2.skupina B: plemená holubov s miernejším tempom letu, rýchlym letom a žiaducim letom
vo veľkej, prípadne aj nedohľadnej výške.
Vysokoletúny – srbský, gdaňský, nišský, zamojský, bratislavský.
Letúny – segedínsky,makovský, odeský, švédsky,dánsky.
3.skupina C: plemená holubov, od ktorých sa nežiada veľký výkon, ale udržujú sa ich letové
8
vlastnosti, pri vysokoletúnoch s časťou letu vo veľkej výške.
Vysokoletúny –francúzky, belgický, holandský, štralsundský, viedenský.
Letúny – český, pražský stredozobý, jágerský,čepeľský,kaselský,
poľská sivka.
4.Štandard
Skupina A – 5 hodín letu, z toho 1 hodina nedohľadná výška.
Skupina B – 4 hodiny letu, z toho 1 hodina veľká výška.
Skupina C – 2 hodiny letu, z toho pri vysokoletúnoch 30 minút veľká výška.
4/1 Pretekov sa môžu zúčastniť len holuby čistokrvné, riadne obrúčkované našimi alebo
zahraničnými alebo súkromnými obrúčkami, ktoré nesmú byť snímateľné alebo poškodené.
4/2 Pretekársky kŕdeľ pozostáva z 12 až 24 holubov, v ktorom môžu byť dva holuby iného
plemena, okrem Memoriálu Prof.Ferianca, kde zloženie plemien v kŕdli nerozhoduje.
V malých pretekoch pozostáva kŕdeľ z 6 až 12 letúnov, zásadne jedného plemena.
4/3 Pokiaľ pretekárske holuby sú z viacerých holubníkov chovateľa, musí ich pred
vypustením sústrediť do jednej výletovej klietky. V zápisnici treba vyznačiť čísla obrúčok
premiestnených letúnov.
4/4 Všetky kŕdľové letúny, pokiaľ nemajú vypracované samostatné letové smernice, pretekajú
podľa týchto smerníc, s prihliadnutím na ich letový štandard. Ak plemeno nie je uvedené
v skupine 1-2-3 , je chovateľ povinný oznámiť letový štandard vopred.
5.Dľžka letu
Skupina A: pri splnení štandardnej dĺžky letu a štandardnej nedohľadnej výšky boduje sa:
Do 5 hodín letu – 1 bod pre kŕdeľ za každú minútu letu
Od 5 do 7 hodín letu – 2 body pre kŕdeľ za každú minútu letu
Nad 7 hodín leu – 3 body pre kŕdeľ za každú minútu letu
Skupina B: pri splnení štandardnej dĺžky letu a štandardnej veľkej výške boduje sa:
Do 4 hodín letu – 1 bod pre kŕdeľ za každú minútu letu
Od 4 do 6 hodín letu – 2 body pre kŕdeľ za každú minútu letu
Nad 6 hodín letu – 3 body pre kŕdeľ za každú minútu letu
Skupina C: pri splnení štandardnej dĺžky letu a štandardnej veľkej výške boduje sa:
Do 2 hodín letu – 1 bod pre kŕdeľ za každú minútu letu
Od 2 do 4 hodín letu – 2 body pre kŕdeľ za každú minútu letu
Nad 4 hodiny letu – 3 body pre kŕdeľ za každú minútu letu
5/1 Ak kŕdeľ nesplní predpísaný letový štandard uvedený v bode 4, prideľuje sa od začiatku
do zosadnutia letúnov 1 bod pre kŕdeľ za minútu letu.
6.Veľká výška
Za let vo veľkej výške sa udeľujú 4 body pre kŕdeľ za každú minútu letu.
7.Dosiahnutie veľkej a nedohľadnej výšky
Za dosiahnutie veľkej výšky v skupine B aj C a dosiahnutie nedohľadnej výšky v skupine
A sa udeľuje a iba po splnení štandardu letu pripočíta:
Do 20 minút od štartu – 200 bodov pre kŕdeľ
Od 21 do 40 minút po štarte – 150 bodov pre kŕdeľ
Od 41 do 60 minút po štarte – 100 bodov pre kŕdeľ
8. Nedohľadná výška
Za let v nedohľadnej výške sa udeľuje 6 bodov pre kŕdeľ za minútu letu.
9.Zosadnutie kŕdľa
Za spoločné zosadnutie do 12 holubov získava kŕdeľ 10 bodov za holuba. Za každého
zosadnutého navyše získava kŕdeľ 20 bodov za holuba. V malých pretekoch za spoločné
zosadnutie do 6 holubov získava kŕdeľ 10 bodov za holuba. Za každého zosadnutého navyše
získava kŕdeľ 20 bodov za holuba.
10. Prémiové body

Kŕdeľ, ktorý dosiahne letový štandard a zosadne v zhodnom počte akom štartoval, získava

200 prémiových bodov.
11. Ukončenie preteku
Skupina A: za štandardný a riadne ukončený pretek sa považuje, ak celý kŕdeľ zosadne
v priebehu 20 minút.
Skupina B a C: za štandardný a riadne ukončený pretek sa považuje, ak celý kŕdeľ zosadne
v priebehu 30 minút.
Pretek pokračuje dovtedy, pokiaľ lieta minimálne 12 holubov. Pri malých pretekoch 6
holubov. Ak z toho počtu zosadne čo i len jeden holub, musí celý kŕdeľ zosadnúť
v predpísanom, vyššie v tomto odseku uvedenom čase. Inak je pretek anulovaný pre
neštandardný zosad.

12.Trestné body
Za kŕdeľ, ktorý nesplnil štandardnú dĺžku letu, odpočítava sa od konečného súčtu 10
bodov za holuba.
12/1 Za kŕdeľ, ktorý odlietal menej ako 50 % zo štandardnej dĺžky letu, odpočíta sa od
konečného súčtu 20 bodov za holuba.
12/2 Za každého holuba, ktorý predčasne zosadol a nedosiahol štandardný čas dĺžky letu,
odpočítava sa od konečného súčtu 10 bodov. Ak ale jedinec odlietal v preteku štandardný let
a potom zosadol, body sa neodčítavajú.
13. Hodnotenie výškových letov
Veľká výška – priznáva sa odvtedy, keď vôbec nerozoznať pohyb letiek holubov a kŕdeľ
vidieť zo zeme ako bodky na oblohe, v maximálnom uhle 45 stupňov od
miesta vypustenia.
Nedohľadná výška – priznáva sa odvtedy, keď kŕdeľ stúpa z veľkej výšky ďalej, úplne
zmizne z dohľadu a v tejto výške zotrvá aspoň 2 minúty. Je žiadúce,
aby celý kŕdeľ zmizol naraz, inak sa počíta nedohľadno zmiznutím
posledného holuba v kŕdli.
13/1 Ak zmizne kŕdeľ v klasickom uhle z veľkej výšky do nedohľadna a po uplynutí určitého
času sa objaví v strednej alebo malej výške, priznáva sa len 50 % nedohľadnej výšky.
13/2 Ak kŕdeľ dosiahne nedohľadnú výšku rozkúskovanie/ postupne v malých skupinkách/,
neviditeľnosť sa priznáva len v prípade, že sa holuby v nedohľadne spoja do kŕdľa
a v minimálnom počte 12 holubov, pri malých pretekoch 6 holubov, objavia sa vo veľkej
výške.
14. Povinnosti chovateľa
Ak k chovateľovi rozhodca nieje vopred delegovaný klubom, súťažiaci si ho zabezpečuje
sám, nemôže ním byť rodinný príslušník. Včas mu dá preštudovať smernice pre hodnotenie
pretekov. Pri majstrovskom preteku starých holubov, šampiónovom preteku a majstrovskom
preteku mladých holubov, musia byť dvaja rozhodcovia letu, aspoň jeden musí byť člen klubu
a nesmie byť rodinný príslušník. Predchádzajúca veta neplatí pre zahraničných klubistov,
ktorým postačuje jeden rozhodca, holubiar, zásadne člen chovateľského zväzu. V protokole
treba uviesť, v ktorej ZO je registrovaný.
14/1 Vyplní osobné údaje v letovom protokole. Uvedie čísla registračných obrúčok všetkých
holubov, ktoré budú pretekať. Takto vyplnenú listinu predloží rozhodcovi/com.
14/2 Zabezpečí rozhodcom pokojné a nerušené miesto pre ich činnosť, podľa možnosti čo
najbližšie miesta vypustenia holubov. Určí miesto zosadu holubov. Počas celého preteku musí
byť prítomný v blízkosti rozhodcovského stanovišťa. V prípade choroby alebo inej
neodkladnej záležitosti, môže za seba určiť zástupcu.
10
14/3 Zabezpečí, aby všetky prihlásené letúny odštartovali z výletovej klietky v priebehu 1
minúty a v rozsahu hodín, určených v letovom kalendári. Ak je to možné, tú po štarte uzavrie
tak, aby predčasne zosadnuté jedince nemohli vojsť do holubníka, ale len do klietky.
14/4 Ihneď po skončení preteku požiada rozhodcov o riadne vyplnenie letového protokolu,
najmä údajov dôležitých pre prípadnú okamžitú kontrolu priebehu preteku. Úplne a správne
vyplnený, neprepisovaný originál letového protokolu odošle do 24 hodín a ak to nie je možné,
maximálne do 48 hodín letovému konateľovi. Duplikát pošle letovému kontrolórovi a jeden
výtlačok zostáva chovateľovi.

15. Povinnosti rozhodcu/cov
Musí sa dostaviť k chovateľovi najmenej pol hodiny pred štartom preteku. Ak je vyslaný
klubom, musí mať rozhodcovskú legitimáciu.
15/1 Skontroluje čísla obrúčok u niekoľkých holubov sústredených alebo vpúšťaných do
letáčovej klietky pred pretekom, porovná ich s údajmi v letovom protokole. Dbá, aby sa
preteky uskutočnili v stanovený deň a štart bol v čase, ktorý oznámi chovateľ.
15/2 Dbá, aby chovateľ akýmkoľvek spôsobom nerušil priebeh preteku, najmä má zabrániť
snahám o umelé predlžovanie letu holubov. Súťažiaci chovateľ môže do holubníka vojsť vo
výnimočných prípadoch, vždy zo súhlasom rozhodcu letu. Pri dvoch rozhodcoch
v prítomnosti jedného z nich.
15/3 Žiadny rozhodca nesmie počas preteku konzumovať alkoholické nápoje, sledovať
lietajúci kŕdeľ ďalekohľadom. Proti slnku môže použiť slnečné okuliare.
15/4 Včas zaznamená každý rozhodujúci údaj o priebehu preteku do letového protokolu,
napríklad čas a čísla registračných obrúčok skôr zosadnutých holubov alebo iné odchýlky od
hladkého priebehu preteku/napadnutie dravcom, nedisciplinovanosť chovateľa ai/.
15/5 Rozhodca/ovia ručia za regulárnosť preteku vlastnoručným podpisom na letovom
protokole a na výzvu výboru KCHL/telefonickú, písomnú/informujú o priebehu preteku.
SMERNICE PRE HODNOTENIE PRETEKOV TIPPLEROV
h t t p : / / w w w . k l u b c h o v a t e l o v l e t u n o v . e s t r a n k y . c z /
(Platné od roku 2013)
1 Štandard
1.1 Dospelé holuby -10 hodín letu.
1.2 Mladé holuby – 8 hodín letu.
1.3 Pretekársky kŕdeľ pozostáva minimálne z troch a najviac dvadsiatich tipplerov.
1.4 Deň preteku začína kontrolou, nezložiteľných, uzavretých obrúčiek. Let musí byť
odštartovaný v zomknutej skupine, v oficiálnom čase, nie skôr. Neskorší štart (najviac o 60
minút) je povolený výnimočne (napr. nevhodné svetelné podmienky, oblačnosť, hmla,
prítomnosť
dravca a p.). Deň preteku, čas štartu a oficiálny čas tmy určí klub v letovom kalendári.
1.5 Všetky tipplery (aj v prípade rozdelenia kŕdľa) sa musia do dvoch hodín od štartu ukázať
v zornom poli rozhodcov z miesta vypustenia, potom každú hodinu aspoň raz. Ak tipplery
v rámci druhej hodiny po štarte znova zaletia, plynie časová lehota 60 minút odvtedy, atď.
1.6 Z odštartovaného kŕdľa je povolené odpísať tipplera len z dôvodu útoku dravca, útok však
musí uvidieť rozhodca. Pre ostatné zahnané tipplery platí pravidlo 60 minút. V súťažný deň
sú povolené maximálne dva ulovené tipplery, ktoré sa považujú ako keby neboli vypustené.
Pre úspešné ukončenie preteku je nutné aby podľa pravidiel zosadli minimálne 3 kusy,
preto ak sa chce chovateľ vyhnúť diskvalifikácii z titulu ulovenia dravcom, musí vypustiť
viac kusov.
2 Práva a povinnosti chovateľa
2.1 Keď rozhodcu vopred nedeleguje klub, súťažiaci si musí zabezpečiť rozhodcu letu sám.
11
Rodinný príslušník nesmie hodnotiť preteky. Rozhodcovia musia poznať letové smernice,
môžu sa aj striedať, ale striedanie musí byť písomne zaznamenané v zápisnici.
2.2 Pri majstrovskom preteku starých, majstrovskom preteku mladých a preteku LONG DAY
môže byť jeden alebo dvaja rozhodcovia. V prípade, že chovateľ predpokladá prekonanie
národného rekordu a chce, aby mu bol uznaný, musí prizvať dvoch rozhodcov. Aspoň jeden
musí byť členom klubu chovateľov letúnov alebo niektorého klubu chovateľov tipplerov.
V zápisnici sa uvedie, kde je rozhodca členom.
2.3 Vopred oboznámi rozhodcu, akým spôsobom chce v prípade potreby privábiť tipplery,
aby
zosadli (v predpísanej vzdialenosti). Na privábenie lietajúcich holubov nesmie použiť
tipplery.
3 Povinnosti rozhodcu/cov
3.1 Pred začiatkom preteku zapísať do zápisnice farbu, pohlavie (u mláďat v roku vyliahnutia
netreba) a čísla registračných obrúčiek u všetkých tipplerov pripravených na pretek.
3.2 Zaznamenať presne čas štartu tipplerov, zapísať ho okamžite v zápisnici a sledovať, či
skutočne vzlietli podľa pravidiel.
3.3 Pozorne sledovať, či sa všetky tipplery do dvoch hodín od štartu znova objavia v zornom
poli
rozhodcov z miesta vypustenia a či ich potom každú hodinu vidno lietať aspoň raz.
3.4 Ihneď oznámiť a zapísať do letového protokolu dôvod a čas diskvalifikácie (v zmysle
bodu 5).
3.5 Zapísať do zápisnice čas skôr zosadnutého tipplera (v predpísanej vzdialenosti), vydania
signálu k zosadu, rozdelenia kŕdľa (po oficiálnom čase tmy), ulovenie holuba dravcom a iné
odlišnosti od klasického priebehu letu.
3.6 Keď sa vystrieda u chovateľa viac rozhodcov, každý osobne zapíše a podpíše v zápisnici
svoj
zaregistrovaný údaj. Počas celého súťažného letu (ani napr. pri striedaní rozhodcov), nesmie
zostať kŕdeľ bez dozoru rozhodcu.
4 Ukončenie súťažného letu a preteku
Za riadne ukončený let a pretek tipplerov sa považujú tieto alternatívy:
4.1 Samozosad celého kŕdľa (v predpísanej vzdialenosti), vtedy rozhodca stopne a zapíše čas.
Je
to oficiálny čas konca letu. Odvtedy, najneskôr do 60 min. (vrátane) po oficiálnom čase
tmy, musia byť všetky tipplery k dispozícíí na vykonanie kontroly obrúčiek.
4.2 Samozosad časti súťažného kŕdľa, ak počas dňa svojvoľne zosadne tippler (v predpísanej
vzdialenosti) – je to oficiálny čas konca letu. Ostatné holuby môže chovateľ privábiť, alebo
môžu aj lietať ďalej až do oficiálneho času tmy, ale odvtedy musia byť všetky (aj skôr
zosadnutý/é) do 60 minút (vrátane) k dispozíci na vykonanie kontroly obrúčiek.
4.3 Zámerné ukončenie (pred oficiálnym časom tmy), ak chovateľ holuby privolá vypustením
vábnika zapískaním, rozsvietením svetla, mávaním zástavkou, zvolaním alebo iným vopred
oznámeným športovým a v zápisnici uvedeným spôsobom. Vtedy rozhodca zapíše čas
vydania signálu. Tento čas je oficiálny čas konca letu. Odvtedy, najneskôr do 60 min.
(vrátane) po oficiálnom čase tmy, musia byť všetky tipplery zosadnuté a k dispozícíí na
vykonanie kontroly obrúčiek.
4.4 Zámerné ukončenie (po oficiálnom čase tmy). Kŕdeľ môže lietať v tme, len ak let prebieha
presne podľa pravidiel, t.j. ak rozhodca vidí lietať všetky holuby spolu.
Ak sa kŕdeľ po oficiálnom čase tmy rozdelí, musia byť odvtedy všetky tipplery zosadnuté a
najneskôr do 60 min. (vrátane) k dispozícíí na vykonanie kontroly obrúčiek. Rozhodca ihneď
zapíše čas rozdelenia kŕdľa do poznámok. Oficiálny čas konca letu je čas vydania signálu
k zosadu chovateľom, alebo čas samozosadu prvého tipplera z kŕdľa.
12
4.5 Pretek končí kontrolou obrúčiek a podpísaním zápisnice.
5 Iné porušenía a dôvody na diskvalifikáciu
5.1 Keď pri štarte nevzlietnu všetky prihlásené tipplery do 5 minút. Chovateľ ich však môže
počas týchto minút prinútiť k letu, len ak nie sú od holubníka vzdialené viac ako 70 metrov.
5.2 Keď chovateľ vedome alebo nedopatrením vypustil viac tipplerov, ako je uvedené
v zápisnici.
5.3 Keď pretekajúce holuby zalietavajú ďaleko od holubníka, do dvoch hodín od štartu ich
nevidno a potom každú hodinu aspoň raz.
5.4 Keď dravec viditeľne uloví viac ako povolený počet holubov a lietajú menej ako tri kusy.
5.5 Keď chovateľ vedome pôsobí na súťažiace tipplery, aby predĺžil dobu ich letu.
5.6 Keď nie sú všetky pretekajúce tipplery zosadnuté pred oficiálnym časom tmy k dispozícii
na vykonanie kontroly obrúčiek najneskôr do 60 minút (vrátane) po oficiálnom čase tmy.
5.7 Keď nie sú všetky pretekajúce tipplery lietajúce po oficiálnom čase tmy k dispozícii do 60
minút (vrátane) od času rozdelenia kŕdľa, alebo od času vydania signálu k dosadu
chovateľom.
5.8 Keď tipplery síce zosadnú, ale ďalej ako 70 metrov od miesta, ktoré chovateľ oznámil
rozhodcom pred pretekom.
5.9 Keď chovateľ prepíše, alebo akokoľvek upraví rozhodcami vyplnenú zápisnicu.
5.10 Keď nebudú súhlasiť pri kontrole po lete čísla obrúčok vypustených a po lete
zosadnutých tipplerov.
5.11 Keď sa zistí dodatočnou kontrolou, že rozhodca/ovia nepoznajú pravidlá letu.
5.12 Keď chovateľ nedodrží povinnosti o rozhodcoch (odsek 2) a tipplery mu odlietajú
rekord, rekord mu nebude uznaný, ale len uverejnený čas tohto letu vo výsledkoch.
6 Odosielanie zápisnice o priebehu pretekov
6.1 Odosielanie zápisnice zabezpečuje chovateľ určeným funkcionárom klubu, spôsobom
podľa
schválenia na členskej schôdzi, čím zároveň dáva súhlas k jej zverejneniu.
SMERNICE PRE VÝŠKOVÉ PRETEKY TIPLEROV.
1. Štandard.
1/1 Dĺžka letu 8 hodín, z toho 1 hodina nedohľadnej výšky.
1/2 Pretekov sa môžu zúčastniť len čistokrvné tiplere, obrúčkované našimi alebo
zahraničnými obrúčkami.
1/3 Pretekársky kŕdeľ pozostáva zo 6 až 12 tiplerov.
2. Dĺžka letu.
2/1 Pri splnení štandardnej dĺžky letu a štandardnej nedohľadnej výšky sa boduje:
do 8 hodín letu – 1 bod pre kŕdeľ za každú minútu letu.
od 8 do 10 hodín – 2 body pre kŕdeľ za každú minútu letu.
Nad 10 hodín letu – 3 body pre kŕdeľ za každú minútu letu.
2/2 Ak kŕdeľ nesplní predpísaný letový štandard podľa bodu 1/1, boduje sa od začiatku do
konca dĺžky letu – 1 bod pre kŕdeľ za každú minútu letu.
3. Veľká výška.
Za let vo veľkej výške sa udeľujú -4 body pre kŕdeľ za minútu letu.
4. Dosiahnutie nedohľadnej výšky.
Za dosiahnutie nedohľadnej výšky sa boduje:
– do 20 minút 200 bodov pre kŕdeľ
– od 20 do 40 minút 150 bodov pre kŕdeľ
– od 41 do 60 minút 100 bodov pre kŕdeľ
13
5. Nedohľadná výška.
Za let v nedohľadnej výške sa udeľuje – 6 bodov pre kŕdeľ za minútu letu.
6. Zosadnutie kŕdľa.
Žiadúce je, aby zosadlo čo najviac tiplerov odrazu.Za spoločné zosadnutie do 6 holubov
získa kŕdeľ 10 bodov za každého holuba, za každého tiplera naviac získa kŕdeľ 20 bodov.
7. Prémiové body.
Kŕdeľ, ktorý dosiahol letový štandard a zosadne v takom počte ako bol vypustený, získava
200 prémiových bodov.
8. Ukončenie preteku.
Za riadne ukončený pretek sa považuje, ak celý kŕdeľ zosadne v priebehu 30 minút. Pretek
pokračuje dovtedy, pokiaľ lieta minimálne 6 tiplerov. Ak z tohto počtu zosadne čo i len
jeden tipler, musí celý kŕdeľ zosadnúť do 30 minút. Inak je pretek anulovaný pre
neštandardný zosad.
9. Trestné body.
Platí celý odstavec 12 v znení uvedenom pri hodnotení pretekov vysokoletúnov.
10. Hodnotenie výškových letov.
Platí celý odstavec 13 v znení uvedenom pri hodnotení pretekov vysokoletúnov.
11. Povinnosti chovateľa.
Platí celý odstavec 2 v znení uvedenom v smerniciach pre hodnotenie pretekov tiplerov.
12. Povinnosti rozhodcov.
13. Platí celý odstavec 15 v znení uvedenom pri hodnotení pretekov vysokoletúnov. Ak
chovateľ vypustí vábnika na ukončenie preteku, stopnú čas. Tento čas je oficiálna dĺžka
letu. Celý kŕdeľ musí do 30 minút musí zosadnúť, inak dochádza k diskvalifikácii.

SMERNICE PRE PRETEKY SÓLOVÝCH LETÚNOV.
1.Štandard.
Dĺžka letu vlastná plemenu- oznámi chovateľ. Pretekársky kŕdeľ pozostáva maximálne
z troch bežne lietajúcich letúnov/bez akrobacie/, pričom by mali lietať samostatne, bez
spájania sa do kŕdľa, približne v rovnakej výške. Let v kŕdli je prípustný maximálne 10
minút, počas celého letu. Ak holuby neodštartujú v čase určenom rozhodcom letu a zosadnú
v okruhu 65 metrov od holubníka, môže ich chovateľ k letu do 5 minút prinútiť/odplašiť/.
2.Hodnotenie letu.
Malá a stredná výška 1 bod za minútu pre holuba
Veľká výška 4 body za minútu pre holuba
Nedohľadná výška 6 bodov za minútu pre holuba
Za malú a strednú výšku sa považuje let od vypustenia až po veľkú výšku. Tá sa priznáva
odvtedy, keď vôbec nerozoznať pohyb letiek holuba a javí sa zo zeme ako bodka. Ak úplne
zmizne z dohľadu a v takom lete zotrvá minimálne 2 minúty, priznáva sa nedohľadná výška.
3.Zosadnutie holubov.
Pretek končí, ak zosadne jeden z troch vypustených holubov, pričom rozhodca stopne čas.
Nie je rozhodujúce ako dlho zostávajúci sólisti lietajú.
4.Povinosti chovateľa.
4/1 Zabezpečí si rozhodcu letu, najlepšie z radov klubistov.
4/2 Oboznámi rozhodcu zo smernicami pre hodnotenie sólových letúnov.
4/3 Holuby vypúšťa po jednom z ruky , plynulo v priebehu minúty.
4/4 Určí a rozhodcovi oznámi miesto zosadu pretekajúcich holubov.
4/5 Zabezpečí odoslanie riadne vyplneného letového protokolu aj v prípade diskvalifikácie.
5. Povinnosti rozhodcu.
14
5/1 Skontroluje či nie sú poškodené registračné obrúčky súťažiacich holubov a zapíše ich do
letového protokolu.
5/2 Dá pokyn chovateľovi, kedy má vypustiť z ruky letúny.
5/3 Priznáva veľkú alebo nedohľadnú výšku len vtedy, keď dva holuby v nej už lietajú a tretí
ju dosiahne najneskoršie do 10 minút.
5/4 V prípade že súťažiace holuby lietajú dlhšie ako 10 minút v skupinovom kŕdli, pretek
ukončí s hodnotením diskvalifikácia. Dôvod zapíše do letového protokolu.

SMERNICE PRE PRETEKY BEZKRUŽNÝCH LETÚNOV.
1.Štandard.
Doporučená dĺžka letu je 1 hodinu, nie je povinná. Bezkružné sú plemená s vertikálnym
letom, ako nikolajevský, permský letún, poľský orlík/ľubelský, wileňský/. Uprednostňuje sa
vzostupný alebo klesajúci let nad jedným miestom, avšak holuby môžu vzlietať i v sklone,
pod rôznym uhlom. I pri tomto vychýlení musia dodržať typický pohyb krídlami. Najčastejšie
vzlietajú holuby kolmo od zeme ihneď po vypustení, čo sa považuje za prednosť. Prémiové
body sa prideľujú vždy za zastavenie sa/visenie/ na jednom mieste aspoň 1 minútu,
kedykoľvek ho holub predvedie počas súťažného letu. Pretekársky kŕdeľ pozostáva z troch
letúnov. Holuby musia byť čistokrvné, riadne obrúčkované našimi alebo zahraničnými
obrúčkami.
2.Hodnotenie letu.
Malá výška 1 bod za minútu pre kŕdeľ.
Stredná výška 3 body za minútu pre kŕdeľ
Veľká výška 4 body za minútu pre kŕdeľ
Nedohľadná výška 5 bodov za minútu pre kŕdeľ.
Za malú výšku sa považuje let od vypustenia až do výšky, kedy sa nedá rozoznať zadný
obrys krídel letiacich holubov/úzke krídlo/. Odvtedy sa hodnotí stredná výška až dovtedy,
keď nerozoznať vôbec pohyb krídel. Odvtedy sa priznáva veľká výška. Keď holuby letia
vyššie a zostanú v nedohľadne aspoň 2 minúty, priznáva sa najvyššie bodové hodnotenie.
3.Prémiové body.
3/1 Za každého jedinca, ktorý zastane vo vertikálnom lete aspoň 1 minútu 5 bodov.
3/2 Za každého jedinca, ktorý zastane vo vertikálnom lete 1 minútu po hodine letu 10 bodov.
3/3 Keď sa počet zosadnutých holubov odrazu rovná počtu vypustených 100 bodov.
4. Trestné body.
4/1 Za každého holuba, ktorý počas letu začne normálne lietať odpisuje sa 40 bodov.
4/2 Keď celý kŕdeľ nezosadne v priebehu 5 minút odpisuje sa 100 bodov.
Bezkružné plemená lietajú vo voľnej formácií, čiže nedochádza k tesnému združeniu
v kŕdli, čo treba počas letu a pri zosadaní zohľadniť. Rovnako je dovolené do 5 minút po
štarte holuby k letu prinútiť, ak nie sú ďalej, ako 65 metrov od holubníka.
5.Ukončenie preteku.
Za ideálne ukončený pretek sa považuje, ak celý kŕdeľ zosadne v priebehu 5 minút. Pretek
môže pokračovať len v prípade, že lietajú aspoň dva holuby. Ak jeden z nich zosadne,
rozhodca stopne čas a pretek ukončí.
6.Diskvalifikácie.
6/1 Ak ten istý holub alebo viacero nepredvedú vôbec vertikálny let.
6/2 Ak holuby zaletujú do diaľky/horizontálne/ a nie je možné ich prevážne sledovať.
6/3 Ak holuby lietajú v netypickom zrazenom kŕdli.
15
7. Povinnosti chovateľa.
Platí celý odstavec 4 v znení uvedenom pri hodnotení sólových letúnov.
8. Povinnosti rozhodcu.
Platí celý odstavec 5 v znení uvedenom pri hodnotení sólových letúnov.

SMERNICE PRE PRETEKY PRÍZEMNÝCH KOTRMELIAKOV.
(rozhodnutím včs 9.3.2013 klub preteky kotrmeliakov neorganizuje, presúvajú
sa pod Česko-slovenský klub akrobatických holubov).
1. Plemeno –prízemný /pozemný/kotrmeliak bol vyšľachtený v USA a Veľkej Británii okolo
roku 1850. V krajinách pôvodu mu hovoria parlor roller. Existuje v dvoch akrobatických
typoch. I. typ holubov/nadskakujúci/ mierne vzlietne, predvedie jeden alebo viac
kotrmelcov , znova sa dotkne zeme v mieste štartu , opäť mierne vzlietne, pričom celú
produkciu niekoľkokrát opakuje. II. typ holubov kotrmelcuje výlučne po zemi/kotúľa
sa/alebo tesne nad zemou, pričom sa krídlami dotýka podkladu.
2. Štandard.
Kotrmeliak sa vypúšťa na štartovacej čiare. Má začať kotrmelcovať už na tejto čiare. Štart
je možný dvoma spôsobmi a to z ruky alebo položením holuba na štartovacej čiare. I. typ
štartuje výlučne zo zeme. II. typ môže štartovať z ruky, ale preferuje sa položenie na
štartovaciu čiaru. Odštartuje sa tlesknutím, dupnutím buchnutím alebo ináč. Holub musí
byť v tesnom kontakte so zemou a kotrmelcovať vlastnými silami smerom od nás.
Kotrmelcuje sa dozadu, okolo osi rôzne vystretých či držaných krídel, pričom sa ich
hrotmi odráža od zeme. Každý holub môže štartovať 2x, prizná sa mu dlhšia vzdialenosť.
Jej minimálna odporúčaná dĺžka je 60 stôp tj.18 metrov, 29 cm.
3. Hodnotenie výkonu.
I. typ- holubovi je na štarte pridelených 60 bodov. Za každú odchýlku , keď holub
nepristane po akrobacii na miesto štartu, odratáva sa 5 bodov. Holub, ktorý
predvedie vo vzduchu viac kotrmelcov, skôr než dosadne na miesto štartu, má byť
pri rovnosti bodov uprednostnený pred holubom, ktorý ich ukáže menej.
II. typ – holub, ktorý v rámci konkrétnej súťaže dokotrmelcuje do najväčšej
vzdialenosti dostane 60 bodov, ale vzdialenosť na ktorú kotrmelcoval musí byť
viac ako 60 stôp=18,29m. Každý jedinec kotrmelcujúci na kratšiu vzdialenosť ako
najlepší holub konkrétnej súťaže, dostane adekvátne výkonu menej bodov. Príklad:
Najlepší jedinec/víťaz/ kotrmelcoval 70 stôp= 21,34m, dostane 60 bodov. Ak ďalší
holub bude kotrmelcovať 35 stôp dostane 50% bodov, ktoré dostal víťazný holub.
Teda 50% zo 60 bodov = 30 bodov. V prípade krytej haly dostane najlepší holub
iba 55 bodov, namiesto 60 bodov.
4. Povinnosti chovateľa – usporiadateľa.
Zabezpečí terén vhodný na kotrmelcovanie/ihrisko,halu, dlhú chodbu, mólo/, ktorý musí byť
rovný, upravený. Nesmie mať tvrdý povrch/asfalt, betón/, ale mäkko pokrytý. Vyznačí
štartovaciu čiaru. Zaistí si dvoch rozhodcov, značkovač pre označenie ukončenia výkonu
kotrmeliaka a kotúčové pásmo. Pripraví súťažného holuba, pričom nesmie použiť žiadny
umelý prostriedok na povzbudenie jeho výkonu. Ak chce súťažiť o svetový rekord, musí
pozvať troch rozhodcov. Doporučuje sa vlastniť exteriérový štandard prízemného
kotrmeliaka, pre prípad, že ho rozhodca nevie spamäti, nakoľko je súčasťou celkového
hodnotenia holuba.
5. Povinnosti rozhodcov.
Zapíšu do protokolu číslo obrúčky na štarte pripraveného jedinca. Dbajú, aby holub
odštartoval na štartovacej čiare a chovateľ ostal pred touto čiarou. Diváci môžu stáť len pred štartovacou čiarou, nie po stranách. Rozhodcovia sa pohybujú po stranách kotrmelcujúceho jedinca, v úzadí a to minimálne 3 metre od akrobata. Jeden hodnotí kvalitu akrobacie, druhý sleduje vzdialenosť, slušné správanie chovateľa a divákov. V bode, kde holub prvý raz prestal kotrmelcovať pri pohybe dopredu, umiestni rozhodca značkovač. Hoci holub začne kotrmelcovať ďalej, platí prvé zastavenie sa. Rozhodca pri značkovači ostane stáť. Druhý rozhodca zmeria kotúčovým pásmom vzdialenosť od štartovacej čiary po značkovač a zapíše ju do protokolu. Body pridelí až po súťaži, pretože sa odvíjajú od najvýkonnejšieho jedinca. Rozhodca nesmie merať vzdialenosť vlastného holuba. Ak ktorýkoľvek holub kotrmelcuje viac ako 70 stôp/21,34 metra/, vypíše mu rozhodca certifikát o výkone. Po akrobatickom výkone posúdia rozhodcovia exteriér holuba podľa štandardu, ktorý majú poznať a body pridelia podľa kvality znaku v rozsahu predtlačenej osnovy. 6. Body/exteriér. Hlava – 3 body Perie – 2 body Oči – 2 body Beháky – 2 body Ozobie – 1 bod Krídla – 2 body Zobák – 2 body Chvost – 1 bod Krk – 3 body Kondícia – 4 body Telo – 3 body Farba – 7 bodov Postoj – 3 body Kresba – 3 body Diskvalifikácia: každý holub, ktorý vyletuje vyššie ako 60 cm od zeme, deformácie a abnormality, nevyvážené proporcie tela, nesprávny telesný typ, neprimeraná úprava, farbenie alebo iný podvod, slúžiaci na oklamanie posudzovateľa. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16