Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

23. apríla 2024 19:12

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Zápisnica z výborovej schôdze Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, konanej dňa 9. 9. 2017 v Leviciach

Prítomní: Dobrucký, Hrabal, Barzo, Bánoczký, Holub, Bc. Kubík. Neprítomný: Páleník.
Hostia: Porubčanský, Marföldy.

   K bodu 1. Rokovanie otvoril o 9.00 hod. predseda klubu Peter Dobrucký. Privítal prítomných, prečítal program, ktorý bol následne schválený.

   K bodu 2. Letoví konatelia Peter Dobrucký a Bc. Vladimír Kubík predložili letové zápisnice a hovorili k jednotlivým pretekom. Letový kontrolór Zoltán Banoczký prekontroloval bodové vyhodnotenie, ktoré bolo po čas roka dávané na internetovú klubovú stránku. Priamo na schôdzi bola dokončená kontrola posledných pretekov mladých. Diskutovalo sa o sporných zápisoch v zápisniciach (podpisy, prepisované údaje, neskoré odoslanie). Bc. V. Kubík oznámil, že pre tipplerkárov to nebola dobrá sezóna. Väčšina prihlásených sa postupne odhlasovala, súťažili iba dvaja. Hlavnou príčinou boli straty po útokoch dravcov. Po vyjasnení informovali letoví konatelia o konečnom poradí súťažiacich, ktoré bude  zverejnené na klubovej stránke a v odbornom časopise.

   K bodu 3. J. Hrabal vysvetlil, že si osvojil názor právnika a v zhode s ním si myslí, že opakované zásahy do štatútu klubu degradujú túto, pre činnosť klubu smerodajnú písomnosť. Poukázal na nezmyselne schválené návrhy na VČS, ktoré následne prinášajú ďalšie nejasnosti. O tých bude reč v ďalšom bode výborovej schôdze. Načrtol tak určitú paralelu s poslancami národnej rady. Schvália niečo a potom sa zistí, že to prináša ďalšie problémy. Hľadal riešenie v spolupráci s niektorými holubiarskymi klubmi, ale aj holubiarskou sekciou EE. Na prekvapenie zistil, že každý návrh člena/ členov týkajúci sa základného dokumentu klubu, teda štatútu musí prejedať najskôr výbor. Oznámiť členom kladné aj záporné stránky návrhu. Lehoty na podanie návrhov zmien sú v kluboch individuálne. Po diskusií dospel výbor k záveru, že návrhy na zmenu štatútu musí člen poslať najmenej 60 dní pred VČS, výbor k nim zaujme stanovisko a predloží na VČS. Toto bude zapracované do textu v článku II. doterajšieho štatútu. Týka sa to len zmien štatútu, nie bežných návrhov na zlepšenie činnosti klubu. Tie budú riešené ako obvykle, priamo na VČS.

   K bodu 4. Tajomník J. Hrabal informoval o znení zápisu z VČS, čo sa týka schválených návrhov. Niektoré sú však nedomyslené. Prešiel návrh Bc. V. Kubíka, že v majstrovskom a šampiónovom preteku môže lietať jediný účastník. To zásadne mení odhlasovaný návrh P. Kubíka, že vtedy musí byť splnený letový štandard, aby chovateľ dostal pohár majstra klubu. Vyvstáva otázka, prečo keď je jeden a prečo nie keď sú traja!? Lebo sa to v doterajšom štatúte nepíše! Členovia výboru v tom nie sú zajedno, niekto to považuje za správne, ďalší za diskrimináciu, alebo zatlačenie slovenských plemien do úzadia. Treba sa vo výbore zjednotiť a hlasovaním rozhodnúť. Až potom to zapíše do štatútu, ako mu uložila VČS. Po dlhej diskusií a množstve protichodných návrhov sa napokon výbor zjednotil v nasledujúcom znení.

.

Podmienkou pre udelenie pohára a titulu majstra či šampióna klubu je splnenie štandardu v majstrovskom alebo šampiónovom preteku. Ak sa ho žiadnemu z účastníkom nepodarí splniť, pretek bude vyhodnotený v bežnom poradí, podľa získaných bodov. Potom otvoril tajomník ďalší sporne schválený návrh, že môže letový konateľ pri celoslovensky nepriaznivom  počasí posunúť termín majstrovského či šampionového preteku na nasledujúcu nedeľu. Čo ak niektorý z účastníkov nesúhlasí a chce pretekať v pôvodnom termíne?! Lebo o týždeň už nemusí zohnať klubového rozhodcu! Navyše zriedka býva celoslovensky zlé počasie, napríklad v Košiciach sa dá lietať a v Leviciach je lejak. A hneď je s toho spor účastníkov, lebo sme schválili a) a nedomysleli b). Existuje síce predpoveď počasia, je to len predpoveď- realita býva lokálne iná! Po diskusií sa prítomní uzniesli, že rozhodnutie letového konateľa o presunutí termínu majstrovského či šampionového preteku musia rešpektovať všetci zúčastnení.

   K bodu 5. Pokladník Ondrej Barzo informoval o platení členského. Prekvapilo ho, že na VČS niektorí prítomní nezaplatili, hoci ich upozornil. Iní na výzvu dodatočne eurá poslali. Doteraz nemá zaplatené členské od siedmich členov. Navrhuje, aby im to bolo oznámené meilom a nie formou verejnej zápisnice. Odôvodnil to tým, že klub je dobrovoľná organizácia a direkcia nebýva vždy najlepšie riešenie, napriek základnej povinnosti člena klubu.

   K bodu 6. V tomto bode sa prejednávali publikačné príspevky k 40 výročiu vyšľachtenia košického a slovenského vysokoletúna, organizačná štruktúru internetovej stránky klubu, diskusné príspevky hostí, propagačná činnosť klubu (Košice, Nitra), informácia delegáta EE o dianí v holubiarskej sekcií.

   K bodu 7. Po vyčerpaní programu predseda klubu poďakoval prítomným za účasť, zaželal šťastný návrat domov a rokovanie ukončil. Vyslovil želanie skorého stretnutia na niektorej výstave, ktorých sezóna sa práve rozbieha. Vzápätí hostiteľ zasadania výboru Zoltán Bánoczký pozval prítomných na guláš a prehliadku svojho chovu. 

                                                                                             Zapísal  Jozef Hrabal, tajomník klubu.