Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:06

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Generálne zasadnutie EE, konané 1.6.2019 o 8.30 v Chorvátskom Trogire

Zasadnutie sa riadilo vopred stanoveným programom, ktorí sme obdržali pri príchode dňa 29.5.2019.

Privítanie predsedom Gion Grossom – zúčastnilo sa  146 ľudí, s hlasovacími kartami 116 ľudí

2)      Správa za uplynulý rok 2018 – predniesol predseda

3)      Správa tajomníčky p. Ester Huwiler za uplynulý rok 2019

4)      Správu prednesenú predsedom Gionom Grossom z výstavy EE Koldingen v DK.

5)      Istvan Rohringer dal odsúhlasiť dlegátmi všetky uvedené správy

6)      Správy z ďaľších sekcií (hydina, holuby, vtáky, králiky, morčatá)

7)      Správa prednesená p. Sille (ochrana zvierat, ozdrava zvierat)

8)      Správa revízie – pokladník informoval o hospodárení

9)      Voľby – prednesenie o voľbách v Sekciách, odsúhlasenie delegačnými kartami revízor Klaus Andenwork

10)   Pripomienky – žiadne

11)   Návrhy – žiadne

12)   Prijímanie nových členov

 

a)      Portugalsko – predstavilo svoje národné plemená – holuby na troch národných výstavách od roku 2015

b)      Rumunsko štyri sekcie bez morčiat

c)      Litva – králiky , treba spojiť dva zväzy

 

13)   Prehodnotenie EE výstavy v roku 2018 Henring/DK

14)   Informácie o zasadaní EE –hotel Duo, dvojizba 410,00 eur

 

–          2020  20-24. mája Česká republika – Praha

–          2021  12-16. mája  Rakúsko – Vosendort

–          2022  25-28. mája Bosna – Hercegovina

 

15)   Rôzne: krúžky na tento rok : Stengel , krmivo Mifuma

16)   Treba informácie pre SZLH na stránke Entchte – ee-com

Zasadnutie sekcie holuby dňa 31.5.2019 v Chorvátskom Trogire

Členov sekcie holubov privítal p. Gustáv Heftberger. Ďalej privítal viceprezidenta Urs Freiburghyus a Jean Luisa Frindela – viceprezidenta ESKT, Istvana Rohringera – viceprezident, prof. Schille – ochrana zvierat, André Legranol – Zdislav Borowski.

Boli privítaní členova sekcie holubov z Ukrajiny, Portugalska – 1.6.2019

Odstúpil sekretár Hans Schipper, ktorý každý rok dopĺňal štandardy do EE. Poďakovanie sekretárke EE Ester Huwiller, za vedenie EE stránky – webstránok. 

Niektoré zväzy nedodali na EE stránky intranet.

Ospravedlnení: Nórsko, Švédsko, Írsko, Španielsko, Rusko. Turecko do EE. Srbsko sa konsolidovalo. Problém s tromi štátmi pri výstavách v EE (Bosna – Hercegovina), vybavovanie si odvoz a dovoz zvierat na EE výstavy.

Informovanie o EE výstave 20.-21.11.2021 v Tuln Rakúsko.

Štengel – výrobca krúžkov – reklamácia – na vnútornej strane – farba nestá. Tiež problémy s výrobou na rok 2020. Prejednanie školenia 13.15.9.2019 Wroclav – Poľsko, na intranet stránke je program už zverejnený.

Námietka delegáta CZ Alex Veselý o výstave Moravských pštrosov v Rakúsku, ktorá sa má tiež konať v Česku na ten termín. (prejednané)

Výstavy Wels 23.-24.11.2019 -King, Rimani, Norvič hrvoliak.

Výstava 23.-24.11.2019 Texani v Maďarsku .

Výstavy :

 –   6.-8.12.2019 Lipsko – Viedenské a Budapeštianske letúne

–    14.-15.12.2019 Talianske plemená

–          19.-22.12.2019  Balkánske/BIH

Na EE výstavy treba posielať posudzovateľov  fundovaných a školených na špeciálne plemená, aby nevznikli problémy s posudzovaním – Dánsko.

Voľby:           Predseda Heftberger  A

–          Sekretár Jurgen Holschold  D

–          viceprezident Jeans Luis Frindel

Členovia štandartnej komisie

Sekretár – člen ESKT: Georg Sattlecker

                  Člen ESKT: Ronald Bube

                   Člen ESKT: Philipe Hudry

Bola urobená spoločná fotografia SZCH. Predstavená bola štandartná komisia o 14.30 hod. – nový členovia.

Rozdiely medzi Maďarským EE – Nemeckým štandartom „ Komárňanský kotrmeliak“, výška nasadenie chochlíka.

Medzinárodní posudzovatelia, by mali aspoň raz za päť rokov posudzovať na EE výstavách. Informácia, že na Web stránke je možno nahliadnuť na plemená v troch rečiach.

Nahlásiť NV v Nitre. Prezentácia Portugalska.

Za účasť poďakoval p. Heftberger všetkým prítomným.