Zápisnica z výborovej schôdze KCHL a T v Leviciach, dňa 10.7.2016

Prítomní: Dobrucký, Bánoczký,Hrabal, Barzo, Holub, ospravedlnený Bc.Kubík.

Hostia: Miroslav Nosál, Michal Marföldy, Zoltán Balogh.

Program v zmysle pozvánky, v zápise zvýraznený.

   Zahájenie 9.15 hod. urobil predseda klubu P.Dobrucký, privítal prítomných a predložil navrhované body rokovania.

   Predbežné letové výsledky. Výbor si pozrel sporné zápisnice, chybné , neúplné vyplnenia,  zhody podpisov rozhodcov atď. Jednotliví členovia sa slovne vyjadrili a hlasovaním bolo rozhodnuté, akým komentárom sa budú sporné  zápisnice prezentovať na klubovej stránke. V tejto súvislosti výbor upozorňuje na štatút. Pri majstrovských pretekoch, ktoré sú pred nami, musí byť hodnotiteľ letu jeden člen klubu, nestačí holubiar, člen chovateľskej organizácie.

   Zoznam členov na internete. Napriek výzvam k členom na spresnenie, stále nie sú údaje v poriadku. Týkalo sa to aj prítomného hosťa. Výbor sa dohodol, že iba jeden člen výboru bude zoznam doplňovať a predseda obtelefonuje všetkých, čo neboli na včs a zistí aktuálne údaje, najmä chované plemená. Nebudú sa zverejňovať dátumy narodenia, v zmysle zákona o osobných údajoch, pokiaľ nebude od člena písomný súhlas.

   Finančné požiadavky pr.Páleníka. Keď bol jeden rok vo funkcií tajomníka, okrem iného dal vyhotoviť pre klub nové logo, požaduje finančnú kompenzáciu 64,45 €. Výbor zistil, že podľa pokladničnej knihy mu bolo  vyplatených za rok celkom 109,60 Eura za diáre, propagačné perá, logované zošity, samolepky a potreby tlačiarne. Propagačné predmety boli kúpené bez súhlasu členov výboru, bezdôvodne, lebo klub nemal ešte výročie. Preto iba jeho náklady dosiahli takmer čiastku, ktorú v minulosti minul celý výbor aj s cenami pre chovateľov/ roku 2015-252,40€/ roku 2013-133,66€/ roku 2012-141,17€/. Tajomník argumentoval, že logo sa používa a treba ho buď vrátiť alebo uhradiť. Protistrany, že každý člen výboru prejavuje lojálnosť a neuplatňuje si úhrady v plnom rozsahu/napr. J.Holub poplatky za internetovú stránku klubu, členovia výboru neúčtujú cesty, darujú poháre atď/.  Návrh na plnú úhradu hlasovaním neprešiel, opakovaný návrh na čiastkovú kompenzáciu vo výške 16€/výška na jednom z dokladov/  bol schválený pomerom hlasov-3  za, 1 proti, 1 sa zdržal/. Ukladá sa tajomníkovi informovať pr.Páleníka.

Propagačné predmety k výročiu klubu. Predseda informoval, že má možnosť vyhotoviť odznaky k 40 výročiu klubu. Predložil finančnú kalkuláciu. Minimálne treba odobrať 100 ks. Po diskusií výbor rozhodol preskúmať aj iné , lacnejšie možnosti a tieto prerokovať na nasledujúcom sedení výboru.

 

Spojenie kŕdľov. Stáva sa, že ak súťažia v jeden deň blízko seba bývajúci chovatelia, ich kŕdle sa počas letu spoja. Rozhodcovia s tým majú problémy, pokladajú to za ovplyvňovanie súťažného letu. P.Dobrucký- v rakúsku, kde chodí posudzovať lety je to bežné a nikomu to nevadí. Osobne niekedy trénuje odrazu aj slovenské vysokoletúny, aj viedenské vysokoletúny . Keď sa aj kŕdle nakrátko spoja, znova sa rozdelia tak, ako boli vypustené. J.Hrabal- historicky je známe, že v Prahe zámerne púšťali kŕdle viacerí chovatelia, malo to svoj účel. Nespomínajú, že by ostali spojené natrvalo dva kŕdle z rôznych holubníkov. Osobne naháňa letúny od roku 1984 a nikdy sa nestalo, že by mu pristáli odrazu dva vypustené kŕdle, hoci rovnakého plemena. Prítomní sa zhodli, že rozhodujúci je zosad podľa smerníc, bez ohľadu, koľko ráz a na akú dobu sa kŕdle vo výške pomiešajú. Takto budú inštruovaní členovia a rozhodcovia letu  na včs klubu.

   Letové štandardy plemien. Stále viac sa ozývajú hlasy, že treba znížiť letové štandardy pre naše vysokoletúny. Iba sa zbytočne strhávajú body za nesplnený limit. J.Hrabal- časový štandard je potrebný, aby bol nejaký šľachtiteľský cieľ. Je pravda, že čím viac nárokov na exteriér, tým viac sa trieští šľachtiteľský zámer. Podľa jeho názoru je reálne pri košickom vysokoletúnovi 3 hodiny letu, pri bratislavskom vysokoletúnovi 4 hodiny letu, pri slovenskom vysokoletúnovi 5 hodín letu. P.Dobrucký- v minulosti tu bola určitá snaha, možno aj prestíž, vyrovnať sa budapeštianským vysokoletúnom. Po rokoch účinkovania našich plemien v súťažiach sa ukazujú reálne závery, ktoré by sme mali na včs prerokovať. Lebo potom nám chovatelia radšej chovajú maďarské plemeno, akoby sa „trápili“ zo slovenským, kým dosiahnu letový štandard.

Nový kresbový ráz košického vysokoletúna. Jozef Hrabal informoval, že od roku 2011 šľachtí bezpásavý ráz košického vysokoletúna. Zaujala ho  myšlienka vyšľachtiť košického vysokoletúna, ktorý by bol biely alebo jednofarebný a mal iba čierne hroty krídiel. Po stroskotaní snahy Spišských chovateľov o bocianika, rozhodol sa pre modrý bezpásavý ráz. Celé úsilie vie od prvotného  medzi plemenného párenia zdokumentovať. Po 5tich rokoch už má letovo aj exteriérovo nádejné jedince. Chce ich vystaviť v klubovej voliére na CV v Nitre, ako novinku v rámci 40 výročia klubu. Doteraz ich vystavoval len na lokálnych výstavách v oblasti Orava, aby posudzovateľ nestranne usmernil priebeh šľachtenie. Jeho snahu ostatní členovia výboru uvítali a M.Nosál povedal aj podmienky, za ktorých  môže holubiarska komisia SZCH nový ráz uznať.

   Vystúpenie hosťa. Miroslav Nosál z titulu funkcie predsedu zboru posudzovateľov informoval, že sa jedná o dotáciách pre kluby na národné plemená. V tejto súvislosti treba do 25.7.2016 pripraviť všetky podklady, koľko členov ich chová, kedy a kde ich vystavovali, medzinárodnú spoluprácu, medzinárodné preteky a iné.  Toto treba zdokumentovať od

roku 2011 a zaslať na sekretariát SZCH. Výbor uznesením poveril tajomníka. Ďalej povedal, že treba sledovať  webovú stránku SZCH, nakoľko prihlášky na CV do Nitry už nebudú posielané, budú iba elektronické.

   Ukončenie bolo po vyčerpaní programu o 10.15 hod. P.Dobrucký prítomným poďakoval a zaželal šťastný návrat domov. Potom Zoltán Bánoczký, u ktorého sa v záhradnom domčeku schôdza konala, pozval prítomných na práve dovarený guláš.