Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 3:04

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Zápisnica zo zasadnutia Výboru KCHL a T, zo dňa 17. 7. 2022, Levice

Prítomní: Zoltán Bánoczký, Bc.Vladimír Kubík, Ondrej Barzo, Jozef Holub, Jozef Hrabal, Zoltán Balogh, Ján Meško.
Ospravedlnení: Róbert Vitáloš.
Hostia: Elemír Révay, Michal Marföldy.


Program: podľa pozvánky v zápisnici zvýraznený predtlačou.
1. Otvorenia sa ujal predseda klubu Zoltán Bánocký o 8:30 hod. Privítal prítomných, zvlášť nového člena výboru Z. Balogha. Prečítal navrhovaný program, ktorý bol bez pripomienok
odsúhlasený. Dodal smutnú informáciu, že zomrel náš bývalý klubista a v závere života čestný člen Ing. Štefan Šušlík. Zakrátko by sa dožil 90 rokov. Prítomní si uctili spomienku minútou ticha.
2. Priebežné informácie o súťažných letoch vypovedali letoví konatelia. Najprv Zoltán Bánocký pripomenul malý počet prihlásených na preteky. Potom komentoval jednotlivé zápisnice a získané body. Vyzdvihol zanietenosť Ondreja Barza, ktorý v konkurencií budapeštianskych vysokoletúnov chce dosiahnuť výborný výsledok so slovenskými vysokoletúnmi. Trénuje ich a má aj dobré časy, ale v termíne preteku vždy niečo zlyhá a znemožní mu s nimi pretekať. Členovia výboru boli dohodnutí, že vycestujú k Svetozárovi Polereckému, ale tento rok  nepreteká. Jozef Hrabal sa odhlásil pre neustále útoky sokola a vychytanie kŕdľa pripravovaných holubov. Denne prišiel aj o dva holuby. Druhé hniezdo už nestihne natrénovať. Pokračoval letový konateľ pre tipplery Bc. Vladimír Kubík. Na začiatku sezóny bolo odhodlanie štyroch tipplerkárov súťažiť. Ja som začal trénovať, absolvoval som jeden závod, ale pri ďalšom tréningu o tri dni sa záhadne stratil naraz celý pripravovaný kŕdlik tipplerov. Oznámil, že na niektorých pretekoch iných chovateľov sa zúčastnil ako rozhodca. V krátkosti povedal o ich priebehu. Vynikajúci let na Long Day mal Eran Zulbeari 16:00 hod. V kategórii mladých holubov si výborne vedú tipplery Štefana Stanislava, najdlhší let mal 16:40 hod. a ak sa nič ďalšie neudeje bude mať nový rekord v kategórii mladých holubov. V závere pripomenul, že úctu
a poďakovanie si zaslúži každý, kto dotiahne tréningový proces s tipplermi až do preteku. Obaja letoví konatelia odovzdali letové zápisnice prítomnému revízorovi klubu Jánovi Meškovi, aby ich skontroloval.
3. Pokladničnú informáciu povedal O. Barzo. Analyzoval zverejnený zoznam členov na internete s realitou zaplateného členského. V jedinom prípade nie je uhradené a naopak v zozname chýbajú traja členovia, ktorí ho uhradili. Treba dať do uznesenia zosúladenie a zverejniť aktuálny stav.
4. K doterajšej činnosti klubu sa rozhovoril Jozef Hrabal. Podkladom mu boli uznesenia prijaté na VČS. Letové preteky sa chýlia ku koncu, takže uznesenie sa plní. Možnosti publikovania a propagácie klubu sú momentálne iba v českom časopise Chovateľ a určite nejaký príspevok pripraví. V zmysle uznesenia bol pozmenený aj štatút klubu, konkrétne článok V, kde bola doplnená možnosť kĺzavého preteku, ako schválila VČS. S tým súviselo aj doplnenie článku IX, teda odmeny za preteky. Podobne ako v memoriáloch aj kĺzavom preteku sa stanovuje poradie podľa bodov a prvý až piaty dostane diplom. Ďalej priamo v letových smerniciach vysokoletúnov sa vypustilo, že duplikát zápisnice (letového protokolu) sa posiela letovému kontrolórovi a nahradilo novým znením: revízorovi klubu elektronicky alebo poštou. Upravený Štatút je na internetovej klubovej stránke. VČS odsúhlasila aj nové poháre pre tipplerkárov. Tie budú zakúpené v rámci cien pred nasledujúcou VČS. Žiaľ, EV v Poľsku sa nekoná, takže propagačná voliéra je bezpredmetná. Ostáva však CV, kde v rámci nižšie zapísanej diskusie boli dohodnuté podmienky propagačnej voliéry. Po zmenách vo vedení SZCH nevieme, kto bude
organizátorom, avšak žiadosť o voliéru, stôl a stoličky bude už teraz smerovaná na K Ho SZCH. 
5. Diskusia začala prednesením návrhu Z. Bánockého na finančnú podporu vystavovateľov národných plemien na celoštátnej výstave, nakoľko štatút klubu to umožňuje. Návrh bol široko diskutovaný všetkými prítomnými. Napokon sa dohodlo, že každý vystavovateľ klubu dostane s klubovej pokladne spätne 50 percent klietkového na jednu kolekcie alebo 4 ks holubov národného plemena. Chceme tak motivovať tých čo nelietajú, aby klub propagovali vystavovaním národných plemien. 50 percent hodnoty rovnajúcemu sa klietkovému dostane chovateľ za dodanie holubov do klubovej voliéry s tým, že s každého rázu či plemena budú chovateľovi preplatené iba dva kusy (aby sa podporila farebná rozmanitosť). Ďalej bola podaná informácia o priebehu Zjazdu SZCH a novozvolených osobách. Tajomník požiadal o doplnenie
informácií k nekrológu „Za zomrelým Ing. Štefanom Šušlíkom“, ktorý zverejní na klubovej stránke. Upozornil, že Jozef Holub platí za internetovú doménu ročne 80 € z vlastnej
peňaženky a zo skromnosti ich nepýta. Bolo by vhodné mu nejakú čiastku preplatiť. Nadviazal Jozef Holub s tým, že sa minimálne polovice hodnoty vzdáva v prospech klubu. Následne bol  odsúhlasené, že mu klub preplatí 50 percent zo spomenutej čiastky za minulý a tento rok. V závere diskusie vystúpil revízor klubu Ján Meško a podal informáciu o kontrole zápisníc.
6. Uznesenia: Pokračovať v ich plnení podľa schválenia VČS, realizovať dohody v zmysle súčasného zápisu (žiadosť o voliéru pri CV, podpora vystavovateľov pri CV, aktualizovať
zoznam členov, doriešiť nepresnosti v letovej zápisnici).
7. Ukončenia sa ujal predsedajúci a hostiteľ Zoltán Bánoczký. Poďakoval všetkým za konštruktívny prístup, čo svedčí o dobre zostavenom výbore. Škoda, že nemohol docestovať
ďalší nový člen výboru R. Vitáloš. Poznamenal, že treba v dnešných časoch oceniť už aj to, že docestujeme či už z východu alebo severu Slovenska, pomerne veľkú vzdialenosť a za vlastné náklady. O 12:30 zasadnutie rozpustil, pozval všetkých na guláš a následnú prehliadku chovu.
Dňa 19.7.2022
Zapísal Jozef Hrabal,
tajomník KCHL a T