Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

15. júna 2024 20:49

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze Kubu chovateľov letúnov, Levice 7.2.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 20 členov a garant klubu.

Ospravedlnení: Dobák, Franko, Guman, Guniš, Oštrom, Polerecký, Veselý, hosť Frank Otta.

Ukončili členstvo: Bošič Nebojša, Milan Lenárth.

Program: podľa pozvánky v zápisnici zvýraznené pretlačou.

Privítanie prítomných:  začal 9.15 hod. predseda klubu Peter Dobrucký. Všetkých privítal, vyslovil poľutovanie nad množstvom ospravedlnených členov, horšie, že 8 členov nijako nereagovalo na pozvánky. Výsledkom je len 50 % účasť. Prečítal program, následne ho prítomní schválili.

Zhodnotenie činnosti klubu za rok 2014 vypovedal tajomník Libor Páleník. Podarilo sa splniť všetky uznesenia. Bol zosúladený letový kalendár tipplerov s medzinárodným, zorganizované preteky podľa plánu, letúny boli vystavované na CV, mali sme tam aj propagačnú voliéru vysokoletúnov. Mali sme z holubiarských klubov najviac článkov v časopise Chovateľ. Usporiadala sa klubová výstava v Leviciach. Doriešené je nové logo klubu a prevedený klubový účet vedený v slovenskej sporiteľni na nových disponentov. Priebežne boli na klubovej stránke zverejňované výsledky pretekov. Ako celok vyšli potom v časopise Chovateľ 11/2014.

Finančnú správu klubu prečítal pokladník Ondrej Barzo. K 1.1.2014 bolo v pokladni 809,14 €. Príjem za členské od 33 členov bol 325 €, príjem z klubovej výstavy 56 €, čiže celkom za rok 2014 381 €. Výdaje boli nasledovné: zakúpenie diplomov 10,28 €, prenájom miestnosti na včs 10 €, občerstvenie na VČS 37 €, občerstvenie na klubovej výstave 24,70 €, posudzovačné 10 €, zakúpenie pohárov a cien za preteky 118,50 € čo sú spolu výdaje 217,48 €. K dátumu schôdze zostáva v pokladni 973,66 €. Treba však doriešiť debet na účte v sporiteľni, ktorý pri zmene disponentov uhradil predseda klubu z vlastných financií. Na tieto slová hneď reagoval Peter Dobrucký. Povedal, že pri zmene účtu z Košíc do Bratislavy bol debet 88 € a keďže chcel, aby vznikla rezerva vložil rovných 100 € o čom má doklad. Ak mu ich členská schôdza odsúhlasí, prevezme ich z klubovej pokladnice. Zároveň navrhol, aby sa do uznesenia dalo či účet ponechať alebo zrušiť a hlasovaním sa rozhodlo.

Správa kontrolóra klubu Alexandra Kuchára spočívala vo vyjadrení, že sa s pokladníkom nestretol a kontrolu dokladov a finančného stavu urobí v priebehu schôdze. V rámci diskusie oznámi výsledok. Tak to funguje v ich základnej organizácií, kedy priamo na schôdzu prinesie pokladník doklady aj výpis z účtu a sú následne skontrolované.

Správy o letovej činnosti boli prednesené P. Dobruckým za vysokoletúny a Bc. V. Kubíkom za tipplery. Prv menovaný hovoril o celkovej situácií. Po uzávierke prihlášok sa zdalo, že bude rekordný počet letov. Ale či už počasie, dravci a čas nedovolili mnohým splniť svoje predsavzatia. Upozornil, že majstrovské preteky môže lietať len chovateľ, ktorého kŕdeľ splnil bodový limit. Obyčajne to chovateľovi oznámi. Výbor eviduje jeden sporný let, nebol dodržaný štatút o rozhodcoch. S kontrolórom Z. Bánoczkým sa dohodli, že dajú na zváženie členskej schôdzi, či let uznať. Najlepšie, ak budeme teraz hlasovať, pretože výsledok ovplyvní poradie a rozdeľovanie cien. Prítomní rozhodli, že výsledok letu J. Tužinského sa neuznáva. Pokračoval Bc. V. Kubík, že tipplerkári nastúpili cestu porovnateľnú s inými klubmi v zahraničí, napríklad aj sčítaním času letov a úpravou smerníc. Niektoré zmeny by sa ešte žiadali, čo navrhne v diskusií. Vysoko vyzdvihol takmer rekordný let tipplerov Erana Zulbeariho, chýbali dve minúty na prekonanie rekordu. Chovateľ urobil v danom čase správne rozhodnutie, lebo jeden tipler chcel zosadnúť inde, hrozila diskvalifikácia. Ocenil priateľstvo klubových tipplerkárov, lebo dokážu spolupracovať aj pri kúpe či predaji kvalitných plemenných holubov. Škoda, že výsledná tabuľka letov tipplerov v časopise Chovateľ 11/2014 vyšla v drobnom formáte, ale to nedokáže ovplyvniť.

Odovzdanie ocenení prebiehalo netradičným spôsobom, kedy ceny odovzdávali letoví konatelia. Vysokoletunkárom Peter Dobrucký, tipplerkárom Bc. Vladimír Kubík. Boli odovzdané putovné poháre v jednotlivých skupinách a iné vecné ceny. Pri tippleroch aj vkusné zalaminované diplomy.

Diskusia bola dosť chaotická. Najmä vstupovaním iných do rétoriky diskutérov. Vystúpenia jednotlivých členov sú uvedené mimo tejto zápisnice pod podpisom povereného. Zapísané sú len závery jednotlivých diskusných príspevkov schválených v uzneseniach.

Prijatie nových členov. Jozef Kováčik, člen ZO SZCH Fiľakovo sa predstavil. Povedal, že chová anglické tipplery a birminghamské kotrmeliaky. Ing. Peter Čeljuska sa prihlásil vlani, krátko po VČS a bol celý rok členom bez formálneho prijatia. Ďalším záujemcom o členstvo je Stanislav Karchňák zo Spišskej Novej Vsi . Záujem o členstvo prejavil aj Bartolomej Horváth. Všetci boli hlasovaním prijatí.

Uznesenie z VČS :

VČS schvaľuje: všetky prednesené správy, prijatie nových členov vymenovaných v bode vyššie, letový kalendár pre vysokoletúny a tipplery, výnimku tipplerkárom, že budú súťažiť iba v sobotu, nasledujúcu členskú schôdzu uskutočniť v Žiline.

VČS ukladá:

1. zrušiť klubový účet a vyplatiť financie s tým spojené,

2. zorganizovať preteky podľa letového kalendára,

3. uverejňovať priebežné výsledky letov na nete klubu,

4. pripraviť úpravu štatútu pri pretekoch tipplerov,

5. pripraviť počítačový program na vyhodnotenie pretekov,

6. propagovať letúny na výstavách všetkých stupňov,

7. zabezpečiť propagačnú voliéru letúnov na CV zvierat,

8. doplniť klubové logo internetovej stránky o slovo tipplery,

9. písať články o klube, klubistoch a zverejniť v časopisoch,

10. spracovať návrh na vyznamenanie pre Erana Zulbearia predložiť ÚOK holubiarskej na schválenie.

Ukončenie výročnej členskej schôdze patrilo predsedajúcemu. Poďakoval prítomným, garantovi klubu, zaželal všetkým úspešný odchov a veľa vydarených pretekov. O 14 hodine schôdzu ukončil.

Poznámka: Pretože zápisnicu od dátumu schôdze nenapísal tajomník Libor Páleník, čo ohrozovalo hodnotenie klubu na celoslovenskom aktíve holubiarov, bol 1.apríla poverený výborom Jozef Hrabal.

1.apríla 2015, Dolný Kubín, meilom overil Bc. V.Kubík, P. Dobrucký, Z. Bánoczký.

Z poverenia výboru zapísal Jozef Hrabal.

Diskusia na VČS KCHL 2015.

Libor Páleník hovoril, že pripravil na schôdzu rozmerné elaboráty, ktoré rozvesil po rokovacej miestnosti. Stáli ho nemálo eur. Sú na nich rozbory letovej činnosti, výstavnej činnosti rozdelenej na klubovú a ostatnú. Maminka ich okomentovala, či ide na ministerstvo, keď ich precízne pripravuje. Nepáči sa mu, že sa v klube „kastuje“ na starých a nových chovateľov a že ho stále niekto kritizuje, „ako sopľavého chlapca“.Bc. Vladimír Kubík hovoril o dobrom vzťahu tipplerkárov. Nastúpili cestu smerom k európskym klubom úpravou letových smerníc. Treba však aktualizovať štatút, sú tam zastarané názvy pretekov, nezodpovedajú dobe. Nový je aj prístup k spracovaniu letových výsledkoch, ako to robia pokrokové kluby v zahraničí. Na internetovú stránku klubu treba doplniť v logu slovíčko tippler. Ide o to, že keď si do zadávača napíšete toto slovo, otvoria sa možnosti, ale doteraz nie na náš klub. Priamo na schôdzi sa tipplerkári dohodli na počte tohoročných pretekoch a že budú súťažiť iba v soboty, čo hlasovaním prítomní schválili. Nepáčilo sa mu, že pán tajomník zverejnil jeho fotky bez udania autorstva, to sa nerobí. Navyše článok o klube vydaný v časopise Chovateľ 1/2015 nekonzultoval s výborom a sú tam zmätočné údaje. Pripomenul prekonanie slovenského rekordu v dĺžke letu tipplerov 17 hod.28 minút chovateľa Erana Zulbeari, ako aj skutočnosť, že tento chovateľ prináša stále nové kvalitné holuby zo zahraničia a prepúšťa z nich ďalším chovateľom. Navrhol pripraviť podklady a postúpiť ÚOK holubiarskej na vyznamenanie „ Za zušľachťovanie čistokrvných zvierat“ pre chovateľa Erana Zulbeari. Alexander Kuchár prekontroloval pokladňu, údaje aj financie súhlasia. Zistil , že podľa klubového zoznamu nemá 8 členov zaplatené členské v roku 2014. Treba ich teda vyzvať k úhrade, alebo neuvádzať v zozname členov. Upozornil na uznesenie z minulosti, že môžu súťažiť iba chovatelia, ak majú uhradené členské. Ing. Peter Čeljuska žiadal vysvetlenie, prečo sa treba tak skoro prihlasovať na preteky. Ponúkol výboru možnosť počítačového spracovanie letových výsledkov. Skúsil by upraviť nejaký program používaný pri poštových holuboch. Miroslav Nosál, garant klubu sa pozastavil nad konštatovaním v už spomenutom článku pána tajomníka, že klub má ambície byť v popredí. Podľa jeho názoru za predchádzajúceho vedenia vždy patril k popredným. Celý článok Rok 2014 očami Klubu chovateľov letúnov je koncipovaný dosť nešťastne, ako keby sa v minulosti v klube nič nerobilo. Oboznámil s celkovou situáciou v Slovenskom zväze chovateľov. Zaoberal sa letúnmi vystavenými na CV Nitra 2014. Boli nadhodnotené. Nepáči sa mu smerovanie bratislavského vysokoletúna, dosť holubov neodpovedá štandardu v tvare hlavy. Ján Meško sa taktiež pozastavil nad publikovaným článkom o klube. Veď každý máme nejakú povahu, ale treba hodnotiť čo bývalí funkcionári pre klub urobili a vážiť si ich prácu. Skĺbiť ju s vedomosťami mladých chovateľov, lebo majú lepšie možnosti vzdelávania a získania poznatkov. Každý výbor pracuje v inej dobe za iných možností. Vstupoval do klubu, lebo vedel, že tu vládne dobrá atmosféra a zrazu číta niečo iné! Jozef Holub spravuje internetovú stránku. Vzhľadom k problémom sa rozhodol previesť ju na inú doménu. Bude možnosť lepšieho spracovania textu, grafickej a obsahovej úpravy. Krátko po VČS bude stránka spustená, meilom klubistom oznámi, ako ju otvoriť. Jozef Tužinský reagoval na sporný let, prečo k tomu došlo. Keď zháňa rozhodcu, nikto nie je ochotný alebo pozvaný nepríde! On rád pôjde posudzovať let komukoľvek. Konkretizoval, ktoré chovy by rád navštívil. Eran Zulbeari povedal, ako vyberal tipplery na takmer rekordný let. V noci ich púšťal po jednom z poza mesta. Ktorý sa vrátil, dostal šancu pretekať. Z dvadsiatky obstáli len traja, tí pretekali. Veľa rozhodovalo krmivo. Mnohí sa čudujú, prečo som ich nenechal lietať 2 minúty dlhšie a mohol byť rekord. Poznám svoje holuby a jednému z nich by bolo už i 30 sekúnd veľa. Neľutujem rozhodnutie ukončiť let. Cením si, že tento let sledoval plný dvor chovateľov. Ďakujem za gratulácie. Zoltán Balogh hovoril ku klubovej výstave. Očakával väčší efekt, ale na CV boli zasa letúny posúdené nepresne. Apeloval na predsedu zboru posudzovateľov, aby viac školil o národných plemenách. Lebo chybné posúdenie mnohých odrádza od vystavovania a chovu. Nie každý môže pretekať. V každom prípade treba v konzultáciách a porovnávaní kvality pokračovať. Ak už nie spôsobom klubovej výstavy, tak pri výročnej schôdzi pripraviť expozíciu vysokoletúnov. Zoltán Bánoczký naviazal na predrečníka. Výstavu pripravili levickí funkcionári klubu na dobrej úrovni. Nepáčilo sa mu zasahovanie chovateľov do expozície. Tak sa stalo, že holub nominovaný na cenu nebol ocenený, lebo ho chovateľ z klietky vybral. Znova sa ukázalo, že klubová výstava je úzko špecifická záležitosť s malým efektom propagácie pred verejnosťou. Juraj Lehotský dá fotky zo schôdze na portál holubník.com.

 Pracuje na fotogalérii členov klubu, ešte potrebuje niekoľko portrétov a môže to ísť na klubovú stránku. Holúbky vypúšťa pre radosť, občas ich ponaháňa dravec. Súťažné ambície nemá ale rozhodovať let môže ísť. František Porubčanský sa tiež pozastavil nad článkom v Chovateli 1/15, ktorý napísal pán tajomník. Je to zhodenie bývalých funkcionárov. Mohol by si to dovoliť, ak by robil lepšie, ale zatiaľ to nikde nevidno. A keď prijal funkciu, musí rátať s kritikou ba aj zbavením z funkcie. Vie, prečo je tak malá účasť. Viacerí mu v telefóne povedali, že do Levíc neprídu lebo je termín skoro alebo nemajú priame spojenie a preto navrhuje vrátiť klubové schôdze do Žiliny. Aby nepreferoval svoje, môžu sa miesta striedať. Hoci všetky stabilné klubu majú schôdze tradične na jednom mieste. MVDr. Jozef Tolnai kritizoval cenu obrúčok na holuby, rád by vedel, prečo je to tak. Potom vystúpil s vynikajúcou prednáškou zdravotnej a veterinárnej starostlivosti o holuby. Konkretizoval jednotlivé bežné choroby holubov, ako im jednoducho predchádzať. Zvlášť kládol dôraz na karanténu, akým princípom ju realizovať. Zodpovedal na dotazy chovateľov, ktoré lieky prípadne nemožno kombinovať, ich vedľajšie účinky napr. pozastavenie znášky atď. Aký význam majú probiotiká a iné podporné vitamíno-minerálne zmesi. V prípade potreby má veterinárnu ambulanciu a internetový kontakt, poradí klubistom aj telefonicky. Odmenou mu bol potlesk prítomných. Peter Dobrucký ozrejmil problémy s prevedením účtu na nových disponentov. Poďakoval J.Hrabalovi za výraznú pomoc. Taktiež je názoru, že schôdze treba vrátiť do Žiliny a dal za návrh hlasovať. Už pripravil letový kalendár, treba sa do termínu uzávierky prihlásiť. Zatiaľ nemáme vymyslený lepší spôsob, možno v budúcnosti. Zoznam členov podľa zaplateného členského ma revidovať tajomník v spolupráci s pokladníkom. Jeden má k dispozícií prihlášky do klubu, druhý eviduje kto dal členské. Je to o vzájomnej komunikácií. Vyzval J. Hrabala, ako bývalého tajomníka nech povie názor na článok pána tajomníka v časopise Chovateľ 1/2015. Jozef Hrabal – článok je hanobením klubu, ako takého. Je to nepochopiteľné od funkcionára, ktorý má dbať o prestíž klubu a nie si riešiť cez stránky časopisu svoje traumy. Pôvodne som chcel reagovať v oponentúre priamo v časopise, ale poškodilo by to klub. Keďže som bol vyzvaný, poviem konkrétne argumenty aspoň k nepravdivým údajom. Lebo keby som mal všetko vysvetľovať, bolo by toho viac, ako napísal pán Páleník. V ďalšej reči konkretizoval jednotlivé zmätočné vety a odporujúce si vyjadrenia celých odsekov. Žiadal vysvetlenie, prečo tajomník publikoval preteky bez rozhodcu, ako schválenú záležitosť. Ostro sa ohradil voči lživej formulácií, že sledoval osobné záujmy. Aké!?-keď za 22 rokov vo funkcií nevyúčtoval jedinú služobnú cestu, rovnako ostatní členovia vtedajšieho výboru klubu. I keď dokážem všetky argumenty doložiť a vysvetliť na schôdzi, v očiach čitateľov je klub vrhnutý do zlého svetla. Horšie, ak niekto niekedy bude písať o jeho histórii a narazí na tento článok, už nič nebude vedieť o tom, že pravda bola inakšia. Tak mi to vychodí, že článok je pokračovaním štvavej kampane, ktorá sa pred vlaňajšími klubovými voľbami spustila na jednom internetovom fóre. Nemôžem sa zbaviť pocitu, podľa formulácie niektorých viet, že autorstvo mnohých je dielo niekoho iného. Vždy však nesie zodpovednosť podpísaný autor. Je tu, nech sa vyjadrí, zakončil J.Hrabal. Tibor Páleník sa postavil a povedal, že má svojho právnika, vraj je škoda slov a reč ukončil. Oponoval J. Hrabal právnikov si berieme na pomoc, ak nemáme vlastné argumenty, aby nám ich našli. Po tomto konfrontačnom konštatovaní predsedajúci diskusiu ukončil.

Podľa záznamu diskusie zapísal Jozef Hraba