Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:29

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Zápisnica z výborovej schôdze KCHL a T zo dňa 21.9.2019 konanej v Leviciach.

Prítomní: Dobrucký, Bc.Kubík, Hrabal, Barzo, Bánoczký, ospravedlnený Holub. Hosť Porubčanský.

Program: 1.Otvorenie 2.Stav členských príspevkov 3.Letové výsledky tipplerov a vysokoletúnov

                  4.Návrhy na úpravy letového kalendára a smerníc 5. Rôzne 6.Uznesenia 7.Ukončenie.

   K bodu 1. Rokovanie otvoril  8.30 hod. predseda klubu Peter Dobrucký. Privítal prítomných, vrátane hosťa a vyzdvihol ochotu Zoltána Bánoczkého rokovať v jeho chate pri chovateľskom zariadení. Potom vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku spoluzakladateľa klubu Pavla Forischa, ktorý zomrel 21.augusta vo veku 89 rokov. Ešte tri dni pred jeho skonom s ním rokoval Bc.Vladimír Kubík. Ochotne poslal požadované písomné materiály. Každému pomohol, bol úslužný a vedel poradiť. Tak si ho pamätáme. Na pohrebe zastupoval klub Peter Dobrucký, položil veniec a po obrade vypustil kŕdlik holubov. Prítomní sa uzniesli pripraviť pamiatkovú foto aj na včs klubu.

   K bodu 2. O nezaplatených členských príspevkoch informoval pokladník Ondrej Barzo. Ak porovnal zoznam členov zverejnený na internete zistil, že  10 členov neuhradilo členské a to napriek výzve. Prítomní sa zhodli, že 6 členov, ktorí opakovane ani v minulosti nezaplatili členské okamžite vyradia zo zoznamu klubistov na internete. O vyjadrenie, prečo neuhradili členské požiada ešte tajomník pr. Bajanu, Hornyáka, Oštroma a Roštára, nakoľko v minulosti plnili povinnosť zodpovedne.

   K bodu 3. Správu o letoch tipplerov podal Bc.Vladimír Kubík. Pri starých holuboch sa odlietali všetky lety a boli aj slušné, vyše 15 hodinové lety. Preteky mladých sa skončili týždeň pred schôdzou a taktiež je zaznamenaný vyše 14 hodinový let. Všetky výsledky už má zostavené, dodá ich  na internetovú stránku klubu, vrátane najviac odlietaných hodín holubov jednotlivých chovateľov. Prehrešky proti letovému poriadku neboli zaznamenané. Správy o letoch vysokoletúnov podal Peter Dobrucký. Informoval o počte letov, počte účastníkov v jednotlivých pretekoch a výsledkoch. Žiaľ, vyskytlo sa veľa nedostatkov pri vypisovaní letových  protokolov a dokonca sporné výsledky(vzhľadom k zisteným okolnostiam a počasiu v konkrétnom preteku). Predložil všetky zápisnice, pri ktorých vznikla pochybnosť a členovia výboru ich individuálne skontrolovali. Zároveň slovne vyjadrili, čo navrhujú. Kde bolo isté, že chovateľ porušil letový poriadok, došlo k diskvalifikácií(chýbajúci dátum preteku, kto súťažil, nenapísaný čas zosadu, viac vypustených holubov v malých pretekoch, sporné alebo chýbajúce podpisy rozhodcu). Potom bolo zostavené a odsúhlasené poradie v jednotlivých pretekoch, určené na zverejnenie.

   K bodu 4.  Výboru bolo písomne doručených niekoľko návrhov.  Prvý z návrhov na posunutie začiatku súťaže s vysokoletúnmi na neskoršie. Úzko s tým súvisel ďalší návrh, na zhustenie letového kalendára. Už v minulosti sme posunuli začiatok z konca apríla na máj. Jesenné preteky nemožno posunúť, pretože v septembri už bývajú hmly najmä v severných oblastiach, nemožno do 9 hodiny vypustiť holuby, navyše holuby pŕchnu a bývajú náhle zmeny počasia. Prítomní vyslovili viaceré kombinácie. Za zmenu ukazoval fakt, že čoraz viac chovateľov súťaží s tými istými holubmi v pretekoch za sebou, čomu  nasvedčujú opakujúce sa čísla obrúčok v letových protokoloch. Po zvážení  výbor navrhuje začiatok pretekov v letovom kalendári upraviť tak, že sa preteky začnú posledný víkend v máji a malý pretek I, vyraďovací pretek I a II a malý pretek II budú nasledovať po týždni za sebou. Potom budú preteky pokračovať v doteraz obvyklých termínoch. Ďalší návrh bol na združený pretek. Zmyslom návrhu bolo v preteku použiť akékoľvek plemeno vysokoletúnov, keď   má chovateľ viac plemien a holuby jedného plemena postráca. Po dlhej diskusií výbor upustil od názvu nového preteku a priklonil sa k variante združeného kŕdľa v Memoriálu Prof. Ferianca. Pán Profesor bol chovateľov  mnohých plemien vysokoletúnov a všetky naháňal bez rozdielu. To znamená, že ak návrh schváli členská schôdza, v Memoriálu prof.Ferianca bude môcť chovateľ zostaviť  kŕdeľ z holubov akýchkoľvek plemien vysokoletúnov. V našich podmienkach obvykle budapeštiansky , slovenský, košický a bratislavský vysokoletún. Nerozhoduje koľko holubov bude ktorého plemena, ale musí byt dodržaný počet od 6 do 12 holubov. V ostatných pretekoch naďalej platia letové smernice, prípustné sú  2 kusy iného plemena. Letový kontrolór zistil, že sa používajú  v pretekárskych kŕdľoch aj holuby so súkromnými obrúčkami. Je to v podstate nelegálny stav a treba ho upraviť v štatúte. Tento problém vyvolal ostrú diskusiu, pričom na jednej strane bol argument deštrukcie SZCH, teda organizácie, ktorá nás zastrešuje a dodáva obrúčky, na druhej strane fakt, že tieto holuby je možné využiť len v pretekoch, nie na výstavách. Navyše každý člen klubu musí byť tak či tak členom SZCH. Podarilo sa nám zistiť, že aj v okolitých štátoch, najmä Maďarsku a Poľsku sú využívané na pretekoch holubov súkromné obrúčky. Po dlhej diskusií a hlasovaní 3 za, 1 proti, 1 zdržal sa, prešiel návrh na využitie súkromných nesnímateľných obrúčok, ale s podmienkou, že na nich budú uvedené čísla umožňujúce kontrolu holubov( štart, skorší zosad, iné). Teda nie obrúčky, kde je len adresa chovateľa, či telefónne číslo alebo rok. Pochopiteľne, že takto obrúčkované holuby nemožno vystavovať, pre všeobecné známe podmienky  výstav. Posledný z doručených návrhov bol, aby výbor delegoval rozhodcov na preteky, čím by sa zamedzilo pochybnostiam. Tento návrh už členská schôdza v minulosti riešila a stroskotal na povinnom preplácaní cestovného( v podstate služobná cesta). Preto sa ponechala a odsúhlasila dobrovoľná možnosť voľby rozhodcu letu s čím sa výbor naďalej stotožňuje. Navyše oficiálne máme len niekoľko klubových rozhodcov, ktorí prešli klubových školením. Ani novodobé pokusy s delegovaním rozhodcu nedopadli dobre, mnohí oslovení sa nakoniec ospravedlnili. Najhoršie že na poslednú chvíľu a spôsobili tak komplikácie samotnému súťažiacemu.

   K bodu 5. Bc. Vladimír Kubík, podpredseda SZCH informoval o možnosti udelenie plakiet pri príležitosti 50 rokov existencie chovateľského zväzu. Mali by ich dostať komisie, teda aj holubiarska. Prítomní odsúhlasili, že by plaketu mal dostať najstarší a zakladajúci člen klube František Porubčanský a člen komisie Peter Dobrucký to bude presadzovať.

   K bodu 6. Uznesenia: 1.Pripraviť na včs pietnu spomienku  na P.Forischa.

                                                 2.Požiadať členov menovaných v bode 2 o stanovisko k členskému.

  1. Presadzovať  na včs návrhy výboru dohodnuté v bode 4.
  2. Zasadiť sa za udelenie plakety k 50.výročí zväzu pre F.Porubčanského.

   K bodu 7. Ukončenie  o 13.00 hod. prináležalo predsedajúcemu. Poďakoval členom za ochotu docestovať na vlastné náklady, vecný prístup k riešeniu nastolenej problematiky, zaželal zdravie a šťastný návrat domov. Hostiteľ Zoltán Bánoczký pozval všetkých na prehliadku chovu( wyangotky,pražské krátkozobé sedlaté, budapeštianské vysokoletúny), uvarený guláš a občerstvenie.

 

                                                                                                                      Zapísal Jozef Hrabal, tajomník.