Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:17

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

História chovu letúnov

Neraz, keď obdivujeme krásu výstavných holubov alebo sa kocháme v nádhernom pohľade na silu, obratnosť a umenie letúnov najrozmanitejších plemien, vnucuje sa nám samovoľne otázka: odkiaľ to všetko pochádza, čo je zdrojom toľkej krásy a nesmiernej rozmanitosti, ktorú svet holubov predstavuje? Nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, že človek práve vo svojom pomere k holubom našiel správny vzťah k prírode. Dejiny ľudstva, najmä jeho novodobá história, boli a sú svedkami skôr opačných výsledkov. Mnohé druhy zvierat vyhynuli  a  ďalším hrozí podobný osud. Prapríčinou toho všetkého je nesprávny vzťah k prírode, k životnému prostrediu. Človek sa bude musieť čím skôr naučiť rozumne využívať všetko, čo nám príroda dáva, nenarušovať prírodné zákony, ale s rozvahou ich uplatňovať a tak pomáhať sebe i iným živočíchom na zemi. V tomto smere sú dosiahnuté úspechy chovateľov rôznych plemien holubov kladným príkladom toho, čo možno pri zachovaní a zveľaďovaní životného prostredia dosiahnuť. Zvýšenú pozornosť divo žijúcim holubom, ktoré sa dobrovoľne zdržiavali v blízkosti človeka, venovali ľudia prinajmenej odvtedy, čo sa začali na dlhšie usadzovať na jednom mieste. Prvou varietou domácich holubov boli obyčajné poľné holuby, ktoré sú priamymi potomkami holuba divého. Zovňajškom sa veľmi nelíšili od dnešných mestských holubov. Svoje meno, holub poľný, dostali právom. Je to názov vystihujúci spôsob ich života. Potravu si vyhľadávali sami na poliach a vždy sa vracali do holubníkov. Len tým si možno vysvetliť, že v staroveku u Egypťanov, Rimanov, Galov a iných národov okolo Stredozemného mora nebolo zriedkavosťou vidieť obrovské kŕdle ktoré okrem pocitu krásy poskytovali človeku aj osoh. Trus z holubacích veží slúžil na hnojenie pozemkov a na výrobu koží. Pozostatky takýchto chovateľských zariadení sa nachádzajú ešte v Egypte a v južnej Európe. Plemená holubov, tak ako plemená všetkých ostatných domácich zvierat, nevznikli v prírode, ale vyšľachtili ich chovatelia na celom svete. Odborníci zatrieďujú holuby do 12 skupín. Letúny, ktorým je venovaná táto práca, sú najväčšou skupinou, takmer takou veľkou ako všetky ostatné dohromady. Pôvod letúnov možno hľadať v Malej a Strednej Ázii, najmä v Perzii a Indii. V spomínaných krajinách bol výškový šport s holubmi na vysokej úrovni. Letúny sa postupne zdokonaľovali v lietaní, najmä v predvádzaní vzdušných premetov. Týmito vlastnosťami si získali mnohých chovateľov a rýchlo sa rozšírili do všetkých svetadielov. Do Európy sa holuby letúny dostali rozličnými spôsobmi. Dôležitú úlohu pritom mali mierové styky medzi národmi obchodné a námorné cesty, ale aj spoločenské pohromy akými sú napríklad vojny. Nové plemená holubov z ďalekých krajín prinášali najmä námorníci. Prvé takéto chovy sa pochopiteľne vyskytovali v prístavných mestách a odtiaľ’ sa potom šírili do vnútrozemia. Dovezené plemená sa ďalej navzájom krížili, a tak vznikali ďalšie, ktoré dostávali mená podľa krajín a miest, v ktorých vznikli. Do východnej a strednej Európy sa dostali mnohé plemená letúnov počas tureckej okupácie. Tureckí sultáni a iní hodnostári veľmi obľubovali dobre lietajúce holuby, ktoré predvádzali rôzne vzdušné premety. Dostávali ich ako vojnovú korisť alebo ako dar z novozískaných území. Neustále ich v lietaní zdokonalovali a prostredníctvom obchodníkov sa tieto plemená dostávali do ďalších krajín. Pod ich vplyvom bol aj vývoj holubiarstva na Slovensku. Prvé správy o chove holubov pochádzajú zo 16. storočia píše sa v nich, že chovatelia v mnohých našich mestách sa venovali chovu holubov donesených tureckými dobyvateľmi. Prispôsobovali ich svojim požiadavkám a zlepšovali ich letové vlastnosti. Najväčší rozkvet vo výškovom športe nastal koncom 18. a v priebehu celého 19. storočia. Holubiarstvo na Slovensku malo dobré základy a bolo ovplyvnené Rakúsko-uhorskou monarchiou. V tom čase letúny vynikali mimoriadnou krásou a dobrými športovými výkonmi. Chovatelia, prevažne živnostníci, vlastnili veľké kŕdle holubov, 

ktoré sa pretekali v letových schopnostiach. Dobré letúny sa predávali vždy na nedeľných trhoch, kde sa neskoršie začali organizovať aj menšie burzy a výstavy. Holubiari sa postupne začali zoskupovať do klubov. Začiatkom 20. storočia sa začali v Čechách a na Slovensku zakladať holubiarske spolky. Prvý vznikol r. 1903 v  Prahe a združoval chovateľov pražských krátkozobých holubov. Prvé oficiálne preteky letúnov sa uskutočnili v roku 1917 v Liberci. V Bratislave vznikol prvý Zemský holubiarsky spolok v roku 1920. Postupne sa zakladali ďalšie organizácie v iných mestách. Špeciálny spolok krátkozobých a iných letúnov bol založený v r. 1928 v Bratislave. Neskoršie, v roku 1939, tu vznikol Presburger purcel klub. Chovatelia letúnov združení v týchto spolkoch súťažili medzi sebou a poriadali miestne preteky, ktoré mali len rámcový charakter a neuskutočňovali sa podľa vopred vypracovaných smerníc. Po druhej svetovej vojne nastalo nové obdobie vývoja nášho holubiarstva. Hlavný dôraz sa kládol na výstavníctvo a dokonalé telesné tvary letúnov. Mnohí chovatelia začali holuby zatvárať do voliér alebo ich prestali trénovať. To malo negatívny vplyv na letúny a viaceré plemená prestali dobre lietať. Našťastie nie všetci chovatelia sa zamerali na exteriér holubov, ale kladú hlavný dôraz na ich výkon Vďaka im v súčasnosti rozdeľujeme veľkú skupinu letúnov na dve podskupiny. Do prvej podskupiny zaraďujeme všetky plemená, ktoré sú mimoriadne krásne a sú určené len na výstavné účely. Tieto plemená sa ďalej rozdeľujú podľa dĺžky zobáka na dlhozobé, stredozobé, krátkozobé a podľa krajiny, odkiaľ’ pochádzajú. Druhú podskupinu reprezentujú len športové plemená, ktoré vynikajú rozmanitými letovými vlastnosťami. Niektoré majú pokojný spôsob letu, lietajú v skupinách a vyznačujú sa nízkym alebo vysokým letom. iné predvádzajú obraty vo vzduchu v rýchlom tempe. Ďalšie lietajú sólové alebo pripomínajú let motýľov. Aj medzi kotrmeliakmi je viac plemien z ktorých jedny robia premety vo výške, iné bližšie k zemi alebo tesne nad zemou. Sú aj také, ktoré sa strmhlav rútia z obrovských výšok na zem, iné silne tlieskajú krídlami a kolmo stúpajú do výšky. Letový šport získava stále viac na popularite. Zdokonaľujú sa tréningové metódy a fyzická kondícia letúnov sa neustále zlepšuje. Nasvedčujú tomu dosiahnuté výsledky v pretekoch. Vypracovali sa presné smernice, podľa ktorých sa preteká v miestnych, celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Na celom svete sa zakladajú nové kluby, ktoré združujú chovateľov letúnov. Potešiteľné je, že i u nás máme veľa nadšencov, ktorí sa venujú tomuto krásnemu športu. Najmä na Slovensku má chov letúnov dlhú tradíciu a udržuje sa už celé desaťročia na vysokej úrovni. Je jednou z najnáročnejších chovateľských prác, ktorá poskytuje veľa vzrušujúcich zážitkov v športovom súťažení. Špeciálny Klub chovateľov letúnov založený v r. 1976, so sídlom v Bratislave, organizuje celoštátne preteky všetkých plemien letúnov. Dúfajme, že v tomto poslaní bude vždy napredovať a združovať čoraz väčší počet milovníkov tohto športu.