Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

15. júna 2024 21:04

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Správa o celkovej činnosti Klubu chovateľov letúnov a tipplerov za rok 2022.

   Uplynulý rok sme mali VČS 12.3.2022. Prijali sme na nej  7 uznesení. Tie realizoval novozvolený výbor v tomto zložení. Predseda Zoltán Bánoczký a zároveň letový konateľ pre vysokoletúny, podpredseda Bc.Vladimír Kubík a zároveň letový konateľ pre tipplere,  tajomník Jozef Hrabal, pokladník Ondrej Barzo, správca internetovej stránky Jozef Holub, členovia Zoltán Balogh (praktikant pre letové výsledky) a Róbert Vitáloš(poradca pre národné plemená). Revízor klubu Ján Meško. Garantom klubu za KHo SZCH je Roman Čierťaský. Zasadanie výboru bolo 17.7.2022 v Leviciach o čom som Vás informoval meilom a správou zverejnenou na klubovej stránke. Zároveň som Vás informoval, že 9.7.2022 zomrel náš čestný člen Ing. Štefan Šušlík z Nitry.

1.Uskutočniť   preteky podľa letového kalendára.

   V minulom roku obsahoval letový kalendár 10 pretekov pre vysokoletúny , ďalej pre staré  tipplere 4 preteky  a pre mladé uliahnuté v roku preteku 5. Pri vysokoletúnoch  sa chovatelia reálne zúčastnili piatich pretekov. Pri starých tippleroch dvoch vrátane Long Day a pri mladých všetkých piatich, pričom začiatkom júla odlietali tipplere Štefana Stanislava nový rekord mladých 16.40 hod. Bližšie informácie podajú letoví konatelia. Uznesenie je splnené.

2.Hladať možnosti publikovania o činnosti klubu a chovaných plemenách.

  Keďže na Slovensku už neexistuje špecializovaný časopis, dá sa publikovať iba v novinách. Tam však majú záujem o články so zameraním na väčšie hospodárske zvieratá a ich úžitkovosť. Český časopis Chovateľ prejavil záujem o spoluprácu, pričom uprednostňuje články s odbornou tematikou. Príspevkov o činnosti základných organizácií a klubov má od českých publicistov dosť a zahraničné zverejňuje zriedka. Po tejto informácií som náš klubový príspevok o činnosti stiahol a mám vypracovať o niektorom slovenskom národnom plemene holubov. Druhý príspevok, ktorý som poslal za Klub akrobatických holubov bol zverejnený, nakoľko sa z jeho obsahom redakcia stotožnila. Takže uznesenie možno považovať za čiastočne splnené.

3.Upraviť Štatút klubu a letové smernice.

   V zmysle schválenia na VČS v roku 2021 boli vykonané úpravy v Štatúte klubu a letových smerniciach. Po vykonaní zmien tieto prerokoval výbor na zasadaní 17.7.2022 v Leviciach a následne skontroloval ich správnosť revízor klubu Ján Meško. Priamo v smerniciach pre vysokoletúny sa vynechalo slovo kontrolór a jeho funkciu preberá revízor. Súťažiacim sa dala možnosť posielať  letové protokoly(zápisnice) v druhom opise revízorovi klubu nielen poštou ale aj elektronicky. Po schválení revízorom bola nová verzia Štatútu klubu zverejnená na klubovej stránke.

4.Zakúpiť na každé vystavené národné plemeno jeden pohár a udeliť na CV zvierat.  V kategórii tipplerov zakúpiť nový pohár pre mladé holuby.

  Znením uznesenia sa zaoberal výbor na zasadaní v Leviciach, nakoľko bolo prisľúbené organizačným výborom, že pohárov bude dosť(vzhľadom k menšiemu počtu prihlásených holubov).Výbor teda pozmenil ocenenie chovateľov, ktorí budú vystavovať v Nitre na finančnú odmenu. Bolo dohodnuté, že na každé národné plemeno v počte 4 ks dostane každý klubový vystavovateľ späť  50 percent ceny klietkového. To samé sa týkalo dodania holubov do klubovej voliéry pričom z každého rázu budú preplatené iba 2 ks. Finančné vyjadrenie oznámi pokladník v správe. Pohár pre tipplerkárov je zakúpený, čiže uznesenie je splnené.

  1. Na EV zvierat v poľských Kielcach zabezpečiť voliéru slovenských plemien vysokoletúnov.

Nakoľko sa EV nekonala, uznesenie sa stalo bezpredmetné. Náhradou  bola iba poľská národná výstava v Kielcoch na jeseň 2022, odkiaľ bolo získané členom nášho klubu Bc.V.Kubíkom plemeno a to poľský dlhozobý letún (existuje strieborniak a perlový + vzorkové rázy a v našom vzorníku majú spoločný telesný štandard ).

  1. Na CV zvierat zabezpečiť klubovú voliéru vysokoletúnov, stôl a stoličky na spoločenské posedenie a vystaviť národné plemená letúnov.

   V súčinnosti s garantom klubu boli postavené dve voliéry. Do jednej sme dali slovenské a bratislavské vysokoletúny(Petrík-4, Hrabal-4), do druhej košické vysokoletúny vo všetkých uznaných rázoch( Kubík P.-4, Hrabal-6). Vedenie výstaviska bolo ochotné dodať aj požadovaný stôl a stoličky ak sa dohodneme, že pri ňom bude počas výstavy sedieť niekto z členov výboru a teda bude skutočne využitý. Žiadny člen výboru však nedokázal časovo túto požiadavku naplniť. Klubom požadované plagáty národných plemien holubov boli rozmiestnené v hale organizátorom výstavy.  Okrem propagácie holubov vo voliérach sa klubisti podieľali na ich vystavení v klietkach. Peter Kubík vystavil 2 červené KV, okrem nich aj 8 viedenských krátkozobých(ČC). Ján Meško vystavil 4 SV, okrem nich 8 pražských krátkozobých. Jozef Holub vystavil 2 SV, 2 BAV, okrem nich 2 viedenské krátkozobé.  Jozef Hrabal vystavil  6 KV(čierne,bezpásavé-ČC) a 4 BAV. Náš garant Roman Čierťaský vystavil 4 BAV(ČC).Podporil nás aj bývalý klubista Michal Petrík so synom, keď vystavili 8 KV a MCH Jakub Ďurica, ktorý dodal 4 SV(ČC).Aby bolo hodnotenie úplné, na CV Nitra vystavoval aj Zoltán Bánoczký pražské krátkozobé(5). Propagácií sme sa venovali aj na Dňoch slovenských plemien vo Výchylovke, kde mal klub dve voliéry a v nich všetky národné plemená letúnov. Uznesenie je splnené.

  1. Zapracovať do Štatútu klubu podmienky pre voľný(kĺzavý) termín preteku vysokoletúnov.

   V článku V bola doplnená možnosť kĺzavého termínu preteku. S ním súviselo aj doplnenie článku IX v časti odmeny za preteky, kedy v kĺzavom preteku sa stanoví poradie podľa bodov pričom prvý až piaty dostane diplom. Správnosť znenia skontroloval revízor klubu Ján Meško a následne bol upravený Štatút klubu zverejnený na klubovej stránke. Uznesenie je splnené.

   Vážení klubisti . V zmysle Stanov SZCH Vám predkladám túto správu o činnosti výboru. Výbor pracoval v rámci možností a preto doporučujem správu schváliť.

 Dňa 19.2.2023                                                           Vypracoval Jozef Hrabal, tajomník KCHL a T.