Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

23. apríla 2024 18:17

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Zápisnica z výročnej členskej schôdze Klubu chovateľov letúnov a tipplerov, konanej dňa 7.3.2020 v Žiline.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 17 členov + 1 čakateľ členstva

Ospravedlnení: Garant klubu Miroslav Nosál, Zulbeari, Guniš, MVDr.Tolnai, Karchňák.

Ukončili členstvo: Jozef Tužinský, Boris Roštár.

Program: podľa pozvánky, v zápisnici zvýraznený tučným písmom.

   1.Zahájenie-schôdzu začal krátko po 10-tej hodine predseda klubu Peter Dobrucký. Privítal prítomných, prečítal program. Ten bol na návrh Petra Kubíka doplnený, aby uznesenia platili pri odsúhlasení nadpolovičnej väčšiny prítomných na VČS. Program aj s pripomienkou bol hlasovaním schválený. Potom predseda oznámil mená tých, ktorí ukončili členstvo a ktorí sa ospravedlnili. Overením zápisnice bol poverený revízor klubu Zoltán Bánocký. Ďalej predseda informoval, že zomrel zakladajúci člen klubu Pavol Forisch z Bratislavy . Len málo mu chýbalo, aby dožil 90 rokov, ale tesne pred tým, stihol vydať knihu, ktorá je vystavená tu, na VČS aj s komentárom. Prítomní si uctili jeho pamiatku postavením a minútou ticha.

  1. Správu o celkovej činnosti KCHL a T za rok 2019 predniesol tajomník Jozef Hrabal. Nakoľko bol vlani problém prijať uznesenia pre nízky počet prítomných klubistov, výbor rozhodol uvádzať správu v bodoch. Podarilo sa zorganizovať preteky podľa letového kalendára, ako v kategórii vysokoletúnov tak aj tipplerov, taktiež boli publikované články o letúnoch v chovateľských periodikách, na lokálnej úrovni bola dobrá propagácia vystavovaných letúnov, menšia spokojnosť bola s vystavovaním na CV zvierat v Nitre. Podieľali sme sa na propagačnom národnom dni slovenských plemien vo Vychylovke, bol rozšírený obrazový a propagačný materiál o nové vyobrazenia, zabezpečili sme nové poháre pre víťazov pretekov a na CV zvierat v Nitre mal klub banermi zvýraznenú propagačnú voliéru letúnov. Nebolo možné splniť jediný bod podľa predstáv, teda ukázať na CV zvierat v Nitre majstrovský kŕdeľ vysokoletúnov, nakoľko nikto nesplnil bodový limit na tento pretek. Prítomní nemali k správe výhrady a ocenili ju potleskom.
  2. Správu o finančnom hospodárení predniesol pokladník Ondrej Barzo. Vychádzal zo stavu na minuloročnej VČS a to 1.377,04 €. Príjmy z členského roku 2019 boli 210 € od 21 riadne platiacich členov a 9 dôchodcov nad 70 rokov 45 €, celkom 255 €. Výdaje za propagačný materiál boli 43,64 €, občerstvenie na VČS 54,65 € a miestnosť stála 15,00 €. Pohrebný veniec pre Pavla Forischa 35 €. Celkové výdaje boli 154,29 €. V pokladni pribudlo a stav k 1.1.2020 je 1.477,75 €.
  3. Správy o letovej činnosti predniesli letoví konatelia. Najprv hovoril o pretekoch vysokoletúnov Peter Dobrucký. I keď zoznam prihlásených bol rozsiahly, napokon súťažiacich bola hŕstka. Tých príčin je viacero, pre ktoré mnohí nesúťažili. Okrem malo ovplyvniteľných pre dravce, straty kŕdlikov mrzia najmä neuznané preteky pre nedostavenie sa rozhodcu letu.  Žiaľ, neuznané preteky aj pre lajdácky vyplnené zápisnice. Bude treba zorganizovať školenie rozhodcov letu, ako sme urobili v minulosti. Výbor sa na zasadaní v Leviciach zaoberal termínmi pretekov na tento rok, letový kalendár už je zverejnený na klubovej stránke. Bc. Vladimír Kubík  hovoril, že do tipplerkárskej súťaže sa zapojili iba traja chovatelia. Analyzoval jednotlivé preteky z časového pohľadu  i podmienok počasia v súťažný deň.  Vyzdvihol medzinárodný let Erana Zulbeariho, ktorý súťažil so Srbmi. Väčšina pretekov sú vysokohodnotné letové časy. Najdlhší let dospelých tipplerov OB dosiahol 25.mája Eran Zulbeari 15.31 hod. a pri mladých tippleroch YB 3.augusta Štefan Stanislav časom 14.42 hod. Pripomenul viaceré súťaže o poháre v rámci sekcie tipplerov. Podľa  systému udeľovanie pohárov tri víťazstvá za sebou lebo päť striedavo, pripadajú už ďalšie poháre do osobného vlastníctva a bude treba zakúpiť nové. Všetky výsledky sú prehľadne zverejnené na klubovej stránke. Už je vypracovaný aj rozpis letov na tento rok  a to 4 pre staré holuby a 5 pre mladé holuby. K tomu aj medzinárodný let tipplerov Erana Zulbeariho v rámci srbského klubu. Nakoniec ocenil prácu rozhodcov. Lebo hodnotiť let celý deň a ak sa to opakuje nebýva vždy slasť.
  4. Odovzdávanie cien a ocenení sa ujali letoví konatelia v spolupráci s tajomníkom. Pre všetkým vypracoval združené diplomy Bc.Vladimír Kubík, obyčajne s vyobrazením chovaného plemena či chovného zariadenia konkrétneho chovateľa. Sú odovzdávané pri každom preteku, okrem postupových. Pohár v Memoriálu Prof.Ferianca získal Ondrej Barzo z Levíc. V Memoriálu L.Frenáka mal najdlhší let Svetozár Polerecký, ale pre neúplnú zápisnicu mu nemohol byť uznaný a pohár získal Ing.Peter Čeljuska z Košíc. Na majstrovský a šampionový pretek chýbali chovateľom body a tak nasledovali majstrovské preteky mladých vysokoletúnov. V prvom aj druhom preteku už kraľovali budapeštianske vysokoletúny Svetozára Polereckého z Vodňan  a vylietali mu medaile a diplom. V sekcií tipplere získal putovný pohár na preteku Long Day 22. júna Eran Zulbeari za let dlhý 14.59 hod. Ďalšie poháre boli udelené za najviac odlietaných hodín pri starých holuboch OB, kde dominoval súčtom 53.13 hod Eran Zulbeari.  Pri mladých tippleroch YB získal pohár Štefan Stanislav súčtom 58.03 hod.  Ak rátame mladé a staré tipplere spolu, tešil sa Štefan Stanislav, lebo jeho odchovanci boli vo vzduchu celkom 109.18 hod. Bc.V.Kubík s titulu podpredsedu SZCH odovzdal plaketu Jozefovi Holubovi, za angažovanie sa pri tvorbe webovej stránky zväzu. Tajomník ešte odovzdal ďakovný list zakladajúcemu členovi klubu Františkovi Porubčanskému, pri výročí dožitia 80 rokov.
  5. Diskusia mala slušný priebeh až na dohady okolo udeľovania nového pohára pri vysokoletúnoch za počet odlietaných pretekov v danom roku. Zazneli aj informácie, ktoré doplňujú štatút klubu, nakoľko výbor akceptoval pripomienky členov. Predstavil sa aj záujemca o členstvo Róbert Harinek z Nedožier-Brezan. Príspevky jednotlivých diskutérov sú zaznamenané v prílohe tejto zápisnice a nižšie zapísaný bod premieta schválené závery.
  6. Schválenie správ a prijaté uznesenia. VČS schvaľuje všetky prednesené správy a diskusný príspevok revízora Zoltána Bánoczkého k činnosti výboru a klubu. VČS schvaľuje výborom navrhnutý letový kalendár na rok 2020 a podmienky pre novú súťaž o Pohár za najviac odlietaných pretekov vysokoletúnov. VČS schvaľuje správcovi internetovej stránky klubu Jozefovi Holubovi vyplatiť refundáciu nákladov vo výške 150 €(poplatky+ správcovské).     

Ukladá uznesenia:

1. Zorganizovať letové preteky podľa výborom predloženého letového kalendára.

2. Upraviť štatút klubu podľa návrhov klubistov schválených výborov 21.9.2019 v Leviciach

3. Publikovať články o letúnoch, propagovať chovy klubistov.

4. Vystavovať letúny na výstavách všetkých stupňov.

5. Podieľať sa na propagačnom dni národných plemien vo Vychylovke.

6. Zakúpiť nové poháre pre tiplerkárov a novú súťaž pri vysokoletúnoch.

7. Zorganizovať školenie rozhodcov letu.

8. Zabezpečiť klubovú voliéru a vysokoletúny, propagačný materiál, stôl a stoličky na CV zvierat .

9. Ukončenie výročnej členskej schôdze vypovedal predseda o 13.00 hod. K účasti poznamenal, že vždy docestujú skalní klubisti a to sa ukazuje dlhodobo. Privítal v radoch nového člena. Zaželal všetkým zdravie, úspešné preteky a šťastný návrat domov.

Zapísal Jozef Hrabal, tajomník KCHL aT.

 

 

Diskusia VČS KCHL a T 2020.

   J.Lehotský už má problémy s chôdzou a tak obmedzuje holuby. Má  tipplere, tie si púšťa pre vlastné potešenie, nesúťaží.  Má ešte tri páry pražských krátkozobých. Chce byť nápomocný aspoň v bufete a ostať v kolektíve členov klubu. Zohnal si pomocníka do bufetu, ktorý je holubiar. Vyzval ho aby, povedal čo chová. Odpovedal, že sa volá Jaroslav Ondro a chová hlavne poštové holuby a angažuje sa v novej testovacej stanici, ktorú postavili za Žilinou. Fotku pošle tajomníkovi, aby je preposlal členom klubu. Okrem toho má strmhlavé dewlapy a akrobatické kelebeky.

J.Hrabal prečítal závery zo schôdze výboru, kde prejednávali návrhy členov. Zhustil sa letový kalendár, takže bude nasledovať séria pretekov po týždni za sebou, potom bude prestávka a nasleduje druhá séria. Tohoročný kalendár už to zohľadňuje. Pretek Prof.Ferianca sa môže lietať so združeným kŕdľom. Chovateľ má možnosť, ak chová viacero plemien vysokoletúnov, poskladať ľubovoľne kŕdlik od 6  do 12 holubov. Pomôže to hlavne chovateľom, ktorí postrácajú kŕdle alebo im dravec veľa holubov pochytá. Úplné nóvum je, že pri všetkých pretekoch môžu lietať holuby aj so súkromnými obrúčkami, ak je na nich rok a evidenčné číslo. Ďalšie nóvum, že sa zavádza od roku 2020 súťaž o Putovný pohár za najviac odlietaných pretekov vysokoletúnov.  Treba dohodnúť dolnú hranicu na jeho udelenie. Výbor to ponecháva na členoch. Osobne navrhuje aspoň tri preteky, aby vznikol nárok na pohár. Potom treba doriešiť, kedy v pozvánke na VČS  zaradiť prijatie nových členov. Aby to bolo jasné a nevznikali obštrukcie, či prijať na začiatku schôdze alebo po uzneseniach. V Nitre sme mali voliéru a na českých výstavách videl, že tam kluby robia posedenia a stretávky členov, dajú si kávičku či zákusok. U nás je problém zohnať stôl a stoličky, vraj jedine za úhradu, ako povedal riaditeľ výstavy.

 P.Kubík navrhol zaradiť prijatie člena v bode po správach. Je fakt, že niekedy nový člen nechápe klubovú problematiku a môže ovplyvniť hlasovaním negatívne smerovanie ale rovnako aj pozitívne. Čo sa týka klubovej voliéry v Nitre, v pokladni máme eurá, tak treba zaplatiť  požičanie stola a stoličiek.

S.Polerecký podporil J.Lehotského a poďakoval, že sa angažuje. Členstvo v klube nie je podmienené chovom holubov. Pre novú súťaž navrhuje aby chovateľ odlietal aspoň 4 preteky, aby mohol dostať pohár.

F. Porubčanský povedal, že stále riešime organizačné veci, chcel by vedieť viac toho chovateľského. Vyzval Z.Bánockého, ako súťažil s maďarskými chovateľmi a keďže bol v Maďarsku na pretekoch, ako to tam prebieha.

Z.Bánoczký  reagoval -neodpustím si nepovedať k stálym návrhom na zmeny súťaže u nás. A súčtom bodov za preteky prevziať systém poštových holubiarov. Chováme vysokoletúny a tie majú v okolitých krajinách takmer zhodné pravidlá. Keď chcem v Maďarsku súťažiť, musím do 30 apríla nahlásiť pretek a zaplatiť zálohu. Ak nepretekám, nik mi ju nevráti. U nás máme nahlasovanie zadarmo, stačí len napísať a nič sa nedeje, ak chovateľ nepreteká. Ak chce chovateľ rozhodcu v Maďarsku, musí pre neho ísť, čo tiež niečo stojí. Ja som v organizácií v Cegléde.  Súťaží sa stále s 24 holubmi a musia byť dvaja rozhodcovia. Nedohľadnú výšku posudzujú veľmi prísne, nič sa nesmie vo výške ani mihnúť. Obdobne veľkú začnú počítať, keď už skoro kŕdeľ nevidno. Vlani som nemal dobrý rok, začal som naháňať príliš skoro a útoky sokola boli na dennom poriadku. Prišiel som o veľa holubov. Medzi maďarských chovateľov je ťažké preniknúť, ale ak sa spriatelíte, sú veľmi milí. V Maďarsku je počet holubov nad 100 ks bežný, ináč Vás majú za „trochára“. Doplnil

O.Barzo, ktorý mu posudzoval jeden z letov spolu so Srbom. Po preteku musí chovateľ povinne odviesť rozhodcu na najbližšiu dostupnú autobusovú či vlakovú stanicu. Keď posudzoval so Srbom u Bánoczkého, ten bol ešte prísnejší, ako maďarskí posudzovatelia. Ale ako náhle pretek v Maďarsku skončí, prejaví sa priateľská eufória, vzájomne sa tešia, gratulujú a závisť neprejavia ani náznakom. Výborný let konkurenta berú ako výzvu, že musia vymyslieť, ako ho prekonať. Bohaté pohostenie je takmer pravidlom. Žiaľ, u nás mám dojem, že len to posledné nám ostalo. Zohnať rozhodcu je takmer umenie. A dlhý let vzbudí podozrenie, či ozaj!

Ing.P.Čeljuska súťažil s chovateľmi maďarského Miškolca. Tieto medzinárodné preteky skončili, pretože niet chovateľov letúnov. V kedysi silných Košiciach je ich pár a súťaží sám. Preto porovnávať súťaž a pravidlá naše a maďarské, vzhľadom k počtu chovateľov je nerozumné. Treba nám zmeniť celú súťaž tak, ako už tretí rok navrhujem a aj teraz som poslal členom meilom. Načo sú nám vyraďovacie preteky, keď je chovateľov málo a ešte nepostúpia do majstrovského preteku. Nehovoriac o šampiónovom, ktorý sa nelieta azda 10 rokov. Treba ho zrušiť! Stále sa obhajujeme historickým hľadiskom, ale v súčasnej situácií slovenských chovov sa mi moje návrhy zdajú rozumné a budem ich obhajovať. Treba urobiť  niekoľko rovnocenných pretekov a skrátiť dobu prihlasovania sa. Stačí v danom týždni pred pretekom.  Ale ako počúvam, ešte nedozrel čas.

Bc. V.Kubík povedal, že treba preteky uľahčiť a aj súťaže o pohár. On by bol zato, aby nebola žiadna spodná hranica pre nový pohár za odlietané preteky vysokoletúnov. Nechať prirodzene, kto bude mať najviac odlietaných pretekov, ten pohár dostane. Ináč sa nám môže stať, že ostane v depozite klubu, lebo nikto v danom roku neodlieta dolný limit a tak súťaž stráca zmysel. V zmysle uznesenia vyhotovil plagátiky o plemenách, chovaných v našom klube. Pôvodne malý počet bol určený na klubovú propagáciu vo Vychylovke a CV Nitra.  Rozhodol sa urobiť pre všetkých členov klubu, aby si ich vyvesili pri holubníkoch, prípadne využili na lokálnej výstave. Rozdal ich prítomným a pre neprítomných nechal u tajomníka. K úmrtiu Pavla Forischa povedal, že ešte dva týždne pred smrťou pomáhal zväzu archívnym materiálom do novej knihy. Patrí mu vďaka, že sa v tomto veku angažoval. Prijatie člena riešia Stanovy SZCH. Ak vypíše prihlášku, zaplatí členské je obvyklé, že sa prijíma na začiatku schôdze. Osobne si myslí, že by to mal byť bod pred diskusiou, rozhodne pred hlasovaním o uzneseniach.  

Róbert Harinek-nový člen sa predstavil. Povedal, že študuje na Komenského univerzite v Bratislave, zhodou okolností tej istej čo legendárny holubiarsky odborník Prof. Oskár Ferianc. Chová košické vysokoletúny a býva v Nedožeroch-Brezanoch(okr.Prievidza). Ak by sa mu podarilo skĺbiť štúdium a chov, chcel by s holubmi pretekať.

J.Veselý-CZ hovoril o českom klube tipplerov, v ktorom je členom. Zaujímal sa o tablo členov slovenského klubu, ktoré zhotovil Juraj Lehotský. „Krátce povím k systému soutěže v klubu. Hovořím to bez toho, že by sem chtěl někoho uraziť. I v česku byli inovátoři a pod hrozbou stroskotání či zániku stále navrhovali změny. To by nevadilo, ale či už byla soutěž napsaná tak či onak, nesoutěžili. V Anglicku by nikeho nenapadlo měnit tipplerkářskou soutěž, či ich je deset nebo sto v jednom měste.  Maďaři jsou u vysokoletcú vzor a tak by to mělo zústat. Asi tolik“.

P.Dobrucký vyslovil poďakovanie Bc.V.Kubíkovi za propagačné materiály a J.Holubovi za vedenie webovej stránky. Každý rok ju platí zo svojho, preto mu navrhuje odsúhlasiť odmenu aspoň 150 €. Pripravil letový kalendár v úprave, o ktorej hovoril tajomník. Poprosil, aby súťažiaci  dbali na presné vyplnenie letovej zápisnice. Ak niekto nenapíše koľko holubov vypustil, kedy zosadli-ako to rátať!? Všetci členovia výboru by boli radi, keby o zápisniciach nemuseli vôbec rokovať a neuznaný pretek nikoho neteší. Veď je nás pár a ako J.Veselý povedal, či už vymyslíme to alebo iné, počet chovateľov to asi nezvýši. Zmení len spôsob, ako sa dostať k titulu majstra klubu. Ale je to fér voči tým, ktorí súťažili 43 rokov ináč? Mnohé športové a iné súťaže sa počas tých rokov zmenili, ale mnohé nie! A tento výbor by klubovú súťaž rád udržal tak, ako je to historicky osvedčené.

 Zapísal Jozef Hrabal.