Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

23. apríla 2024 17:25

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

SMERNICE PRE HODNOTENIE PRETEKOV LETÚNOV / VYSOKO LETÚNOV.

1:skupina A: plemená holubov lietajúcich v zomknutej zostave, s rýchlym vzletom i letom vo veľkej a nedohľadnej výške.

Vysokoletúny – slovenský, budapeštianský, košický.

Letúny – perzský, bukurešťský, ploešťský, rumunský

holokrký, maďarská sivka, novosadský.

2.skupina B: plemená holubov s miernejším tempom letu, rýchlym letom a žiaducim letom vo veľkej, prípadne aj nedohľadnej výške. Vysokoletúny – srbský, gdaňský, nišský, zamojský, bratislavský. Letúny – segedínsky,makovský, odeský, švédsky,dánsky.

3.skupina C: plemená holubov, od ktorých sa nežiada veľký výkon, ale udržujú sa ich letové vlastnosti, pri vysokoletúnoch s časťou letu vo veľkej výške

Vysokoletúny –francúzky, belgický, holandský, štralsundský, viedenský.

Letúny – český, pražský stredozobý, jágerský,čepeľský,kaselský,

poľská sivka.

4.Štandard

Skupina A – 5 hodín letu, z toho 1 hodina nedohľadná výška.

Skupina B – 4 hodiny letu, z toho 1 hodina veľká výška.

Skupina C – 2 hodiny letu, z toho pri vysokoletúnoch 30 minút veľká výška.

4/1 Pretekov sa môžu zúčastniť len holuby čistokrvné, riadne obrúčkované našimi alebo zahraničnými obrúčkami, ktoré nesmú byť snímateľné alebo poškodené.

4/2 Pretekársky kŕdeľ pozostáva z 12 až 24 holubov, v ktorom môžu byť dva holuby iného plemena. V malých pretekoch pozostáva kŕdeľ z 6 až 12 letúnov, zásadne jedného plemena.

4/3 Pokiaľ pretekárske holuby sú z viacerých holubníkov chovateľa, musí ich pred vypustením sústrediť do jednej výletovej klietky. V zápisnici treba vyznačiť čísla obrúčok premiestnených letúnov.

4/4 Všetky kŕdľové letúny, pokiaľ nemajú vypracované samostatné letové smernice, pretekajú podľa týchto smerníc, s prihliadnutím na ich letový štandard. Ak plemeno nie je uvedené v skupine 1-2-3 , je chovateľ povinný oznámiť letový štandard vopred.

5.Dľžka letu

Skupina A: pri splnení štandardnej dĺžky letu a štandardnej nedohľadnej výšky boduje sa: Do 5 hodín letu – 1 bod pre kŕdeľ za každú minútu letu

Od 5 do 7 hodín letu – 2 body pre kŕdeľ za každú minútu letu

Nad 7 hodín leu – 3 body pre kŕdeľ za každú minútu letu

Skupina B: pri splnení štandardnej dĺžky letu a štandardnej veľkej výške boduje sa:

Do 4 hodín letu – 1 bod pre kŕdeľ za každú minútu letu

Od 4 do 6 hodín letu – 2 body pre kŕdeľ za každú minútu letu

Nad 6 hodín letu – 3 body pre kŕdeľ za každú minútu letu

Skupina C: pri splnení štandardnej dĺžky letu a štandardnej veľkej výške boduje sa:

Do 2 hodín letu – 1 bod pre kŕdeľ za každú minútu letu

Od 2 do 4 hodín letu – 2 body pre kŕdeľ za každú minútu letu

Nad 4 hodiny letu – 3 body pre kŕdeľ za každú minútu letu

5/1 Ak kŕdeľ nesplní predpísaný letový štandard uvedený v bode 4, prideľuje sa od začiatku do zosadnutia letúnov 1 bod pre kŕdeľ za minútu letu.

6.Veľká výška

Za let vo veľkej výške sa udeľujú 4 body pre kŕdeľ za každú minútu letu.

7.Dosiahnutie veľkej a nedohľadnej výšky

Za dosiahnutie veľkej výšky v skupine B aj C a dosiahnutie nedohľadnej výšky v skupine A sa udeľuje a iba po splnení štandardu letu pripočíta:

Do 20 minút od štartu – 200 bodov pre kŕdeľ

Od 21 do 40 minút po štarte – 150 bodov pre kŕdeľ

Od 41 do 60 minút po štarte – 100 bodov pre kŕdeľ

8. Nedohľadná výška

Za let v nedohľadnej výške sa udeľuje 6 bodov pre kŕdeľ za minútu letu.

9.Zosadnutie kŕdľa

Za spoločné zosadnutie do 12 holubov získava kŕdeľ 10 bodov za holuba. Za každého zosadnutého navyše získava kŕdeľ 20 bodov za holuba. V malých pretekoch za spoločné zosadnutie do 6 holubov získava kŕdeľ 10 bodov za holuba. Za každého zosadnutého navyše získava kŕdeľ 20 bodov za holuba.

10. Prémiové body

Kŕdeľ, ktorý dosiahne letový štandard a zosadne v zhodnom počte akom štartoval, získava 200 prémiových bodov.

 

11. Ukončenie preteku

Skupina A: za štandardný a riadne ukončený pretek sa považuje, ak celý kŕdeľ zosadne

v priebehu 10 minút.

Skupina B a C: za štandardný a riadne ukončený pretek sa považuje, ak celý kŕdeľ zosadne

v priebehu 30 minút.

Pretek pokračuje dovtedy, pokiaľ lieta minimálne 12 holubov. Pri malých pretekoch 6 holubov. Ak z toho počtu zosadne čo i len jeden holub, musí celý kŕdeľ zosadnúť v predpísanom, vyššie v tomto odseku uvedenom čase. Inak je pretek anulovaný pre neštandardný zosad.

12.Trestné body

Za kŕdeľ, ktorý nesplnil štandardnú dĺžku letu, odpočítava sa od konečného súčtu 10 bodov za holuba.

12/1 Za kŕdeľ, ktorý odlietal menej ako 50 % zo štandardnej dĺžky letu, odpočíta sa od konečného súčtu 20 bodov za holuba.

12/2 Za každého holuba, ktorý predčasne zosadol a nedosiahol štandardný čas dĺžky letu, odpočítava sa od konečného súčtu 10 bodov. Ak ale jedinec odlietal v preteku štandardný let a potom zosadol, body sa neodčítavajú.

13. Hodnotenie výškových letov

Veľká výška – priznáva sa odvtedy, keď vôbec nerozoznať pohyb letiek holubov a kŕdeľ vidieť zo zeme ako bodky na oblohe, v maximálnom uhle 45 stupňov od miesta ypustenia. Nedohľadná výška – priznáva sa odvtedy, keď kŕdeľ stúpa z veľkej výšky ďalej, úplne zmizne z dohľadu a v tejto výške zotrvá aspoň 2 minúty. Je žiadúce, aby celý kŕdeľ zmizol naraz, inak sa počíta nedohľadno zmiznutím posledného holuba v kŕdli.

13/1 Ak zmizne kŕdeľ v klasickom uhle z veľkej výšky do nedohľadna a po uplynutí určitého času sa objaví v strednej alebo malej výške, priznáva sa len 50 % nedohľadnej výšky.

13/2 Ak kŕdeľ dosiahne nedohľadnú výšku rozkúskovanie/ postupne v malých skupinkách/, neviditeľnosť sa priznáva len v prípade, že sa holuby v nedohľadne spoja do kŕdľa a v minimálnom počte 12 holubov, pri malých pretekoch 6 holubov, objavia sa vo veľkej výške.

14. Povinnosti chovateľa

Ak k chovateľovi rozhodca nieje vopred delegovaný klubom, súťažiaci si ho zabezpečuje sám, nemôže ním byť rodinný príslušník. Včas mu dá preštudovať smernice pre hodnotenie pretekov. Pri majstrovskom preteku starých holubov, šampiónovom preteku a majstrovskom preteku mladých holubov, musia byť dvaja rozhodcovia letu, aspoň jeden musí byť člen klubu a nesmie byť rodinný príslušník. Predchádzajúca veta neplatí pre zahraničných klubistov, ktorým postačuje jeden rozhodca, holubiar, zásadne člen chovateľského zväzu. V protokole treba uviesť, v ktorej ZO je registrovaný.

14/1 Strojom alebo perom vyplní osobné údaje v letovom protokole. Uvedie čísla registračných obrúčok všetkých holubov, ktoré budú pretekať. Takto vyplnenú listinu predloží rozhodcovi/com.

14/2 Zabezpečí rozhodcom pokojné a nerušené miesto pre ich činnosť, podľa možnosti čo najbližšie miesta vypustenia holubov. Určí miesto zosadu holubov. Počas celého preteku musí byť prítomný v blízkosti rozhodcovského stanovišťa. V prípade choroby alebo inej neodkladnej záležitosti, môže za seba určiť zástupcu.

14/3 Zabezpečí, aby všetky prihlásené letúny odštartovali z výletovej klietky v priebehu 1 minúty a v rozsahu hodín, určených v letovom kalendári. Ak je to možné, tú po štarte uzavrie tak, aby predčasne zosadnuté jedince nemohli vojsť do holubníka, ale len do klietky.

14/4 Ihneď po skončení preteku požiada rozhodcov o riadne vyplnenie letového protokolu, najmä údajov dôležitých pre prípadnú okamžitú kontrolu priebehu preteku. Úplne a správne vyplnený, neprepisovaný originál letového protokolu odošle do 24 hodín a ak to nie je možné, maximálne do 48 hodín letovému konateľovi. Duplikát pošle letovému kontrolórovi a jeden výtlačok zostáva chovateľovi.

15. Povinnosti rozhodcu/cov

Musí sa dostaviť k chovateľovi najmenej pol hodiny pred štartom preteku. Ak je vyslaný klubom, musí mať rozhodcovskú legitimáciu.

15/1 Skontroluje čísla obrúčok u niekoľkých holubov sústredených alebo vpúšťaných do letáčovej klietky pred pretekom, porovná ich s údajmi v letovom protokole. Dbá, aby sa preteky uskutočnili v stanovený deň a štart bol v čase, ktorý oznámi chovateľ.

15/2 Dbá, aby chovateľ akýmkoľvek spôsobom nerušil priebeh preteku, najmä má zabrániť snahám o umelé predlžovanie letu holubov. Súťažiaci chovateľ môže do holubníka vojsť vo výnimočných prípadoch, vždy zo súhlasom rozhodcu letu. Pri dvoch rozhodcoch v prítomnosti jedného z nich.

15/3 Žiadny rozhodca nesmie počas preteku konzumovať alkoholické nápoje, sledovať lietajúci kŕdeľ ďalekohľadom. Proti slnku môže použiť slnečné okuliare.

15/4 Včas zaznamená každý rozhodujúci údaj o priebehu preteku do letového protokolu, napríklad čas a čísla registračných obrúčok skôr zosadnutých holubov alebo iné odchýlky od hladkého priebehu preteku/napadnutie dravcom, nedisciplinovanosť chovateľa ai/.

15/5 Rozhodca/ovia ručia za regulárnosť preteku vlastnoručným podpisom na letovom protokole a na výzvu výboru KCHL/telefonickú, písomnú/informujú o priebehu preteku.