Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:01

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Zápisnica z výročnej členskej schôdze Ktubu chovateľov tetúnov a tipplerov, konanej dňa 3.3.2018 v Žiline

Prítomnípodľa prezenčnej listiny 16 členov -t- l hosť, je prílohou tejto zápisnice.

OspravedlneníRoštár, Zulbeari, Meško, Veselý, Kuchár, Adamec, Tužinský, Páleník, Strelec, Marfôldy, Karchňák, Csósz, Ostrom, garan klubu M. Nosái (zasadanie hoLkomiste).

NeprítomníBalogh, Nebojša, Guman, Hornyák, Horváth, Jackuliak, Kaňka, Kováčik. Program: podľa pozvánky, v zápisnici zvýraznený predtlačou,

l. Otvorenia sa ujal o 10.10 hod. predseda klubu Peter Dobrucký. Privítal členov prečítal program a vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili zosnulého Jozefa Kováčika z Košíc. Program bol doplnený o voľby členov do výboru klubu, nakoľko doterajším členom skončil funkčný mandát a prijatie člena. Program boí následne schválený. Nový člen Jiŕí Tomica, člen ČSCH z Ludgeŕbvic sa predstavil, chová tipplery, hlasovaním bol prijatý za člena.

2.Voľba návrhovej a volebnej komisie boia po predbežnom dohovore združená, nakoľko do výboru kandidovali doterajšie, už známe osobnosti, až na jednu výnimku. Do združenej komisie boli zvolení Peter Kubík a Ing. Peter Čeljuska. ich úlohou bolo predstaviť kandidátov, rozdať volebné lístky, overiť počet hlasujúcich podľa prezenčnej listiny, pozbierať volebné lístky a vyhlásiť výsledky volieb.

 1. Správu o celkovej činnosti klubu za rok 2017 predniesol tajomník Jozef Hrabal. Konštatoval, že v hodnotenom roku bolo prijatých šesť uznesení, pričom všetky boli splnené. Odhlasované návrhy na zmenu štatútu   boli   zapracované,   prebehli   klubové   letové   preteky,   priebežne   zverejňované a internetovej strá Takmer v každom čísle časopisu Chovateľ sme mali od klubového autora článok. Zvláštny dôraz bol kladený na príspevky k 40. výročiu od uznania košického a slovenského vysokoíetúna. Darilo sa propagovať letúny na výstavách všetkých stupňov, zvlášť na CV zvierat v Nitre, pri príležitosti výročia vyššie uvedených národných plemien. V pláne bola aspoň jedna klubová   propagačná voliéra v rámci celoštátnej výstavy, napokon sme mali dve. Boia uskutočnená výborová schôdza v Leviciach a plnených množstvo drobných organizačných zámerov.
 2. Finančnú správu predložil vo vzornej podobe pokladník Ondrej Barzo. Vychádzal z minuloročnej uzávierky, kedy bolo na účte 1190,18 €. V roku 2017 sa vybralo za členské 280 €, pričom 25 členov platilo plné členské a šesť členov nad 70 rokov polovičné. Iné príjmy neboli. Výdavky boli podrobne rozpísané a doložené dokladmi, pričom boli vynaložené na miestnosť VČS spolu s občerstvením a jedlom, výrobu   vlajok,   nových   pečiatok,   emblémov   a banerov  v celkovej   výške   237,53   €. Z uvedeného je zrejmé, že príjmy a výdavky  sú v rovnováhe a na klubovom účte máme k 1.1.2018 mierne navýšenie na konečnú hodnotu 1232,65 €.
 3. Správy o letovej činnosti predniesli letoví konatelia, najprv za vysokoletúny Peter Dobručký. Rozhovoril sa k jednotlivým pretekom, koľko bolo prihlásených a koľko skutočne pretekalo. Hlavná príčina bola v stratách spôsobených dravcami. Oboznámil s výsledkami rakúskych pretekov vysoko letu n o v, kde chodí posudzovať lety. Dotkol sa aj povinnosti, mať aspoň jedného klubového rozhodcu pri majstrovských pretekoch. Darmo, štatút je taký a ak by sme robili neustále výnimky.stratil by opodstatnenie. Po ňom letový konateľ pre tipplery Bc.Vladimír Kubík konštatoval, že ani pri tippieroch sa nepodarilo uskutočniť všetky plánované preteky. Spočiatku nádejné tréningy čoraz viac komplikovali útoky dravcov, A keď už boli termíny pretekov, mnohí mali tipplery ulovené. Citeľne bolo poznať neúčasť klubového majstra E. Zulbeariho, ktorý postavil nové holubníky a so starými holubmi z nich nemohol pretekať. Česť tippíerkárov hájil Štefan Stanislav. Nádejný je aj chov tipplerov v Sp. Novej Vsi. Tam však útočí sokol zo Slovenského raja. Nepriletí iba vtedy, ak je pod mrakom, zrejme z kopcov holuby nevidí. Záverom povedal, že je už pripravený nový letový kalendár a všetky náležitosti na začatie pretekov v tomto roku.
 1. Odovzdávanie cien a ocenení nasledovalo po správach. Letoví konatelia prečítali poradie súťažiacich v jednotlivých pretekoch a zároveň im odovzdali príslušné ceny. V zmysle dohody boli vypracované Bc. V, Kubíkom diplomy, ktoré obsahovali v textovej častí výsledky všetkých pretekov konkrétneho chovateľa. Tie boli odovzdané pri vyhlasovaní poradia malých pretekov. Putovný pohár memoriálu Prof. Ferianca prevzal za víťazstvo Ondrej Barzo aj s trvalou cenou. Druhý memoriálový pretek L. Frenáka vyhral Jozef Kováčik z Košíc, ktorý sa žiaľ klubovej schôdze nedožil. Putovný pohár zostal v depozite klubu, trvalú cenu jeho rodine doručí Ing. Peter Čeljuska, rovnako aj diplom. Pre nás ostatných ostane trvalá spomienka vo forme koláže fotiek pohára v spojení s fotkou Jozefa Kováčika pri svojich budapeštianskych vysokoletúnoch, ktorú zhotovil tajomník. Pri majstrovských pretekoch starých a mladých vysokoletúnov boli odovzdané medaily. Putovný pohár majstrovského a šampiónoveho preteku vysokoíetúnov ostáva v depozite klubu, nakoľko neboli splnené podmienky na ich udelenie. Pri tippieroch boli taktiež odovzdané diplomy. Prevzali ich za výkony tipplerov Štefan Stanislav a Bc. Vladimír Kubík. Príslušné putovné poháre budú odovzdané pri vhodnej príležitosti, nakoľko ich doterajší držiteľ nemohol z nečakanej príčiny poháre doniesť.
 2. Voľby do výboru a delegáta na holubiarsky aktíriadila v úvode schôdze zvolená dvojčlenná komisia. Predstavila kandidátov, prevažne členov doterajšieho výboru. Vyzvala nového kandidáta Františka Bajana, aby sa krátko predstavil a prezentoval svoje chovateľské aktivity. Upozornila, že v zmysle všeobecných Stanov SZCH musí byť kandidát na voľbách prítomný, čo jeden z navrhovaných nesplňuje. Naopak, na kandidátnu listinu možno dopísať člena, ak bude priamo navrhnutý. Peter Kubík vyzval doterajšieho tajomníka, aby povedal, ak je to možné, prečo nekandiduje. Jozef Hrabal uviedol viaceré dôvody, čo však členovia neakceptovali. Niekoľkí navrhovali, aby bol na kandidátnu listinu dopísaný s čím kandidát napokon súhlasil. Potom komisia vyzvala prítomných klubistov , aby navrhli počet členov výboru. Po niekoľkých návrhoch bolo odhlasované, že výbor bude päťčlenný. Členovia volebnej komisie rozdali hlasovacie lístky, vysvetlili samotný priebeh volieb, čiže zakrúžkovať päť kandidátov. Menej môže byť, viac nie, ináč je hlasovací lístok neplatný. Po pozbieraní hlasovacích lístkov a spočítaní hlasov dospela komisia k nasledujúcemu záveru. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 16 členov klubu, rozdaných bolo 16 hlasovacích lístkov, odovzdaných 16 hlasovacích lístkov. Všetky sú platné. Bc. VI. Kubík a J. Hrabal získali 15 hlasov, P. Dobručký, O. Barzo 14 hlasov, J. Holub a F. Bajana 11 hlasov. Keďže bol odsúhlasený päťčlenný výbor, komisia vyhlásila druhé kolo pre dvoch kandidátov síl hlasmi. K voľbám však nedošlo, nakoľko F. Bajana odstúpil s kandidovania v prospech J. Holuba. Návrhová a volebná komisia konštatuje, že do výboru sú zvolení Bc. Vladimír Kubík, Jozef Hrabal, Ondrej Barzo, Peter Dobručký a Jozef Holub. Voľby prebehli v súlade s volebným poriadkom SZCH. Volebné lístky budú archivované. V zmysle článku 3 odst.6 vyzvaia zvolených členov, aby zo svojho stredu hlasovaním rozhodli o funkciách a oznámili to výročnej členskej schôdzi. Po krátkej prestávke oznámil doterajší predseda klubu Peter Dobruckýže ostáva vo funkcií, aj ako letový konateľ pre vysokoletúny. Podpredsedom a letovým konateľom pre tipplery je Bc. VladimírKubík. Tajomníkom Jozef Hrabal, pokladníkom Ondrej Barzo, členom výboru a správcom internetovej stránky Jozef Holub. Prítomní volili revízora klubu. Do funkcie boi zvolený ZoltáBánoczký. Za kandidáta do holubiarskej komisie SZCH Peter Dobrucký, za delegáta na celoslovenský holubiarský aktív Bc. Vladimír Kubík.
 1. Diskusia prebehla vslušnej úrovni Príspevky diskutujúcich sú zapísané v prílohe tejto zápisnici, hlavne 2 dôvodu rozsahu. Za návrhy jednotlivých diskutujúcich bolo hneď hlasovaním rozhodované, pozitívne sú zanesené v uzneseniach.
 2. Schválenie správ a prijatie uzneseníVČS schvaľuje prednesené správy- celkovú, pokladničnú, letovú, prijatie nového člena, letový kalendár, voľby do výboru klubu, revízora klubu, delegáta na celoslovenský holubiarský aktív, kandidáta za kfub do K Ho SZCH, vyplatenie odmeny správcovi internetovej strá

Uznesenia: 1. Zorganizovať letové preteky podľa letového kalendára.

 1. Propagovať letúny v článkoch prostredníctvom chovateľských č
 2. Propagovať letúny na výstavách všetkých stupň
 3. Doplniť popisy plemien pri ukážkach letu vysokoletúnov na klubovej strá
 4. Zriadiť na klubovej stránke priečinok propagujúci historické a súčasné články o klube.
 5. Podieľať sa holubmi na propagačnej akcii národných plemien zvierat vo Vychylovke.
 6. Požiadať KHo SZCH o príspevok na propagáciu národných plemien vysokoletú
 7. Vystaviť vo voliére na CV zvierat v Nitre víťazný majstrovský kŕdeľ vysokoletú
 8. Pripomienkovať nové slovenské štandardy národných plemien vysokoletú
 9. Ukončenia výročnej členskej schôdze o 14.10 hod. sa ujal staronový predseda P. Dobručký. Vyslovil spokojnosť s priebehom schôdze, kultivovaným prejavom diskutujúcich  a zodpovedným prístupom k voľbám. Poďakoval volebnej komisií a všetkým, ktorí v minulom roku prispeli k činnosti klubu. Prítomným zaželal šťastný návrat domov a úspešnú chovateľskú i letovú sezónu.

Zapísal Jozef Hrabal, tajomník KCHL a T.

Vyhotovené dňa 4.3.2018. Overili meilami členovia výboru.

Záznam diskusie VČS 2018

František Bajana informoval, že vo Vychylovke na Kysuciach prebehne v júli už 3. ročník propagačnej výstavy národných plemien všetkých druhov zvierat bez ich posúdenia. Je tam veľa návštevníkov. Navrhuje, dodať tam a] naše národné plemená letúnov. Všade vo svete si vážia národné dedičstvo, u nás akosi nie. Dodatočne reagoval na diskusiu, že väčšina pretekov či už v športe, súťažiach zvierat a iných podujatí sa koná cez víkendy, kedy majú ľudia relatívne čas. Súťažiť inokedy sa nezdá logické. Juraj Lehotský na propagačnú akciu vo Vychylovke dáva holuby, potvrdil, že je hojne navštevovaná. Akurát je nevýhoda, že akcia je v chovateľskej sezóne. Je o tom písané aj na internete, takže sa o tom dozvedia mnohí. Bc. Vladimír Kubírozdal rozpis letov pre tipplerkárov. Pre aktivitu dravcov začínajú súťažné lety až v máji. Na internetovej stránke je neplatný letový kalendár, treba ho stiahnuť a dať odsúhlasený VČS. Ak sa niekto z pretekov odhlási, treba to zverejniť na klubovej stránke. Tak, ako sú prihlásení na preteky, tak môžu byť odhlásení. Treba sa poobzerať, odkiaľ by sa dala finančne podporiť akcia na Vychylovke. Navrhuje požiadať holubiarskú komisiu, či by prispela na propagačné písomnosti. Zoltán Bánoczký povedal, že iné kluby, keď mali výročie či klubovú výstavu dostali od holubiarskej komisie príspevok. Náš klub mal roku 2016 štyridsať rokov existencie, nedostali sme nič, o rok na to mali 40 rokov národné plemená letúnov a nevie o tom, že by holubiarska komisia podporila toto výročie. Treba rozhodne o príspevok požiadať. Navrhuje klubovú výstavu národných plemien letúnov. Ďalej povedal, že u nás nikto nieje sankcionovaný, ak sa prihlási na pretek a nelieta. V Maďarsku sa môžu prihlásiť 14 dní vopred, ale potom už cesty späť niet. Ak nelieta, piati všetko, rozhodcov, cesty a to aj prípadných kontrolórov, o ktorých dopredu nevie. Ing. Peter Čeljuska dlhšie bojuje, aby kluby národných plemien boli finančne podporované, napríklad príspevkom či úľavou klietkového. Za týmto cieľom chce na nasledujúcom hoiubiarskom aktíve osloviť všetkých predsedov klubov a dohodnúť nejaký postup. Minimálne príspevky na propagačné tlačivá o národných plemenách holubov, keďže ich Zväz nemá urobené. Tlmočil vlaňajšiu požiadavku, aby sa na preteky vysokoietúnov stačilo prihlásiť 14 dní vopred. Načo do 30. marca, keď ani nevie, či bude mať na neskoršie preteky holuby. Zatiaľ nepočul žiadny argument výboru, prečo to nie je možné. Rovnako požadoval súťažiť v pondelok, pretože víkendy mu nevyhovujú. A v letových smerniciach upraviť zosad holubov do 20 minút, nie ako máme do 10 minút. Svetozár Polerecký je v klubu od založenia, klub funguje v určitom režime, ktorý je daný štatútom a smernicami. Ani by ho nenapadlo, aby „prerábal” všeobecne dané pravidlo súťaží cez víkendy vo svoj prospech. Znemožnia sa tým aj kontroly chovateľov. Pozastavil sa nad neúčasťou Členov, ktorí to majú „za rohom”, keď on dokáže pricestovať z toľkej diaľky. Peter Dobrucký poznamenal, že všade vo svete platia regule, u nás v klube dané štatútom a letovým kalendárom. V Rakúsku, kam chodí posudzovať lety, sa môže síce chovateľ prihlásiť 10 dní vopred na pretek, ale má iba túto možnosť a potom ešte jeden majstrovský pretek. Nič viac. U nás je pretekov neúrekom, aby si mohol každý vybrať. A ešte budeme robiť preteky mimo víkendov ?-položil rečnícku otázku. Pripomenul, že v súčasnosti sa robia štandardy plemien holubov v slovenskom jazyku. Pri tejto príležitosti dáva návrh, aby boli texty pri košickom a slovenskom vysokoletúnovi upravené. V pozícii chvost – nie príliš úzko zložený. Pri košickom sa vrátiť k prvej verzii – mierne predĺžený holub. Tí, ktorí roky lietajú vedia, že výkonné holuby sú spravidla dihšie a to všetkých letových plemien. Pozeral si staršie fotky košických vysokoietúnov a holuby neboli krátke. Videl to napríklad aj v Dabaši, kde väčšina maďarských výkonných holubov bola dlhšej postavy. Ich štandardy píšu síce niečo iné, ale nik to u nich pri posudzovaní netrestá, je lepšie to uviesť na pravú mieru, aspoň u našich vysokoletúnoch. Peter Kubísa opýtal, či boli návrhy Ing. P. Čeljusku prerokované včas výborom klubu, ako sa uvádza v závere štatútu a je v zápisnici zo zasadania výboru.

 

Ak áno, mal výbor podľa štatútu oznámiť stanovisko členom vopred. Nič také sa neudialo. K smerniciam vysokoletúnov – pretekáme s kŕdľom holubov, ten by mal vkŕdli vzlietnuť, lietať ale aj zosadnúť, nie po jednom, dvoch či piatich až 20 minút! František Porubčanský vyrozprával skúsenosti s napádaním holubov dravcami. Má v súčasnosti po mnohých rokov kŕdeľ budapeštianskych vysokoletúnov, ktoré vynikajúco lietajú. Ale výzorom je máloktorý ako budapeštiansky, lebo selektuje iba na let. Keby ich prihlásil na výstavu, tak pod názvom biele holuby, lebo žiadny posudzovateľ by neurči! ich príslušnosť. Jozef Hrabal reagoval na dotaz P. Kubíka. lng. P. Čeljuska ho o diskusných návrhoch informoval meilom 25.2.2018, cca týždeň pred VČS. On mu tlmočil osobné stanovisko, s tým že treba brať v úvahu aj fungovanie letovej súťaže v celej histórii klubu. Pamätá si z experimentu v minulosti, nakoľko je v klube 34 rokov, že prihlasovanie mesiac vopred vnieslo do klubovej činnosti len chaos a podozrievanie, preto ho odmieta. Ako aj neustále preregistrova vanie štatútu na zväze. Veď Ladislav Frenák bol veľkochovateľ a my sme mu z pocty urobili memoriál. Keďže som k nemu s pr. Kuchárom chodil, viem jeho názor na maié preteky. Myslím si, že sme neurobili správne, ale to je minulosť. Ak majú v Maďarsku iný čas na zosad, treba nad smernicami pouvažovať a zistiť prečo. Možný je vplyv krvi tippierov, zosad trvá tiahlejšie. Ak sa osvedčil, rozhodnúť čo s tým aj u nás. Navrhol správcovi internetovej stránky vyplatiť odmenu aspoň 50 €, nakoľko klubovú doménu cirka 60 € platí rok čo rok zo svojich peňazí a doteraz nič nedostal. Potom prečítal meiiový príspevok L. Páleníka, ktorý vznikol v súvislosti s dotazom, či ho má ponechať na kandidátke do výboru. Chváli činnosť klubu, až na drobné výhrady. Cit. – pri videách letu letúnov treba doplniť, aké je to plemeno, bolo by vhodné dať na stránku všetky články o letúnoch, ktoré vyšli v Chovateli minulý rok, som za klubovú výstavu každý rok, mala by to byť tradícia. Na internetovej stránke treba uvádzať presné počty ulovených holubov pri pretekoch, presný dátum, čas, počasie, smer vetra, druh dravca, plemeno uloveného holuba. Nech laická i odborná verejnosť vie, aké máme straty a to potom argumentačne využiť, ak bude treba – koniec cit.-

Zapísaí J. Hrabal.