Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 3:03

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Správa o celkovej činnosti Klubu chovateľov letúnov a tipplerov za rok 2020

V uplynulom roku sme mali VČS dňa 7. 3. 2020. Prijali sme na nej 8 uznesení.
Výbor pracoval v zložení: predseda a letový konateľ pre vysokoletúny Peter Dobrucký (zomrel 10. 6.
2020), podpredseda a letový konateľ pre tipplery Bc. Vladimír Kubík, tajomník Jozef Hrabal, pokladník
Ondrej Barzo, správca klubovej stránky Jozef Holub. Revízor klubu Zoltán Bánoczký. Garantom klubu
za ÚOK Ho SZCH bol Miroslav Nosál (zomrel 23. 6. 2020-klubom a žiadaný náhradník nebol do konca
roka určený). Výbor zasadal 9. 8. 2020 v Leviciach a riešil personálne otázky. Dočasne uvoľnil z
funkcie revízora Zoltána Bánoczkého a dočasne ho poveril spracovaním letových výsledkov pre
vysokoletúny. Odsúhlasil, že funkciu predsedu klubu bude do konania ďalšej VČS vykonávať v súlade
so Stanovami SZCH podpredseda V. Kubík. Ďalej sa výbor zaoberal uhrádzaním členského na rok
2021, pretože nie je jasné, kedy sa bude dať zvolať VČS vzhľadom k opatreniam – obmedzeniu
pohybu pre vyhlásený núdzový stav a opatrenia vlády k zamedzeniu šírenia pandémie Covid-19 a
inými možnosťami, ako nahradiť pôvodne plánované aktivity.

Uzn. 1-zorganizovať letové preteky podľa letového kalendára
Letový kalendár na hodnotený rok 2020 obsahoval 10 pretekov pre vysokoletúny. Z celkového
počtu 12 prihlásených chovateľov napokon súťažili iba štyria. Súťažilo sa v šiestich pretekoch.
Prekvapením ostáva, že po dlhých rokoch sa nikto nezúčastnil Memoriálu Prof. Ferianca. Najviac až 5x
sa zúčastnil pretekov O. Barzo, zhodne 2x J. Hrabal, F. Porubčanský a Z. Bánoczký. V kategórii tipplery
bolo vypísaných 9 pretekov. Z toho štyri pre staré tipplery vrátane Long Day a päť pripadlo na mladé
holuby. K osvedčeným stáliciam -Vl. Kubík, Š. Stanislav, E. Zulbeari – sa pridal S. Karchňák. Najdlhší let
roka zaznamenal 20. 6. 2020 Eran Zulbeari časom 15.37 hod. (podrobnejší rozbor je v letovej správe).
Uznesenie je splnené.

Uzn. 2- upraviť štatút klubu podľa návrhov klubistov schválených výborom 21.9.2019 v Leviciach
Štatút bol upravený nasledovne. V článku I doplnené, že hlasovanie o prijatí člena do klubu je
zaradené v bode pred diskusiu. Článok IV. bod 2 upravený, že pretek Prof. Ferianca sa môže lietať zo
združeným kŕdľom plemien holubov. Ten istý článok v bode 5 doplnený, že je možné používať
súkromné nesnímateľné obrúčky na pretekoch. V článku IX. odmeny za preteky bol vnesený nový
bod 6. V ňom sa píše, že sa udeľuje od roku 2020 nový pohár pri vysokoletúnoch za najviac
odlietaných pretekov v danom roku. Uznesenie je splnené.

Uzn. 3-publikovať články o letúnoch, propagovať chovy klubistov
Vzhľadom k tomu, že slovenský časopis Chovateľ v písanej forme skončil, bolo možné články
zverejniť v jeho elektronickej podobe. Spočiatku pán Barlík vložil články, ktoré prevzal ešte z písanej
formy časopisu. Boli to príspevky pojednávajúce o našej členskej schôdzi roku 2019 a článok
o poľskom orlíkovi. Ďalej bol vložený 15. 8. príspevok o chove Zoltána Bánoczkého, ktorý napísal E.
Revay. Následne 17. 8. 2020 sa objavil príspevok o našej členskej schôdzi z marca 2020 + letové
výsledky našich členov v predchádzajúcom roku. Žiaľ potom sme už zapĺňali len rubriku osobnosti
smutným konštatovaním. Bolo písané o úmrtí Jozefa Hornyáka z 20. 3. 2020, potom Petra
Dobruckého z 10. 6. 2020, zakrátko Miroslava Nosála z 23. 6. 2020 a napokon šoková správa, že
zomrel 12. 11. 2020 Dušan Barlík. Takže internetovú podobu časopisu Chovateľ si neužil ani rok od
pretransformovania z písanej formy. Pre slovenské chovateľstvo je to citeľná strata, vo všetkých
prípadoch išlo o aktívnych členov. Keďže sa nepodarilo naplniť predstavy o príspevkoch, uznesenie je
nezavinene len čiastočne splnené.

Uzn. 4-vystavovať letúny na výstavách všetkých stupňov
Toto uznesenie nebolo možné realizovať, pretože väčšina výstav bola zrušená pre pandemické
opatrenia. Uskutočnili sa len niektoré lokálne podujatia, avšak od členov neboli dodané podklady,
ako to býva obvykle.

Uzn. 5-podielať sa na propagačnom dni národných plemien vo Vychylovke
Pre toto uznesenie platí to isté, čo je uvedené v bode vyššie. Zákaz hromadných stretnutí
nedovolil organizátorom akciu organizovať.

Uzn. 6-zakúpiť nové poháre pre tipplerkárov a novú súťaž pri vysokoletúnoch
Ako máme v štatúte, keď chovateľ zvíťazí v jednom a tom istom preteku trikrát za sebou alebo
päťkrát na striedavo, ostáva mu putovný pohár natrvalo. Tak sa aj stalo pri tippleroch a nový pohár
bol zakúpený. Rovnako bol zakúpený pohár pre novú súťaž pri vysokoletúnoch. Oba poháre sú
putovné. Uznesenie je splnené.

Uzn. 7- zorganizovať školenie rozhodcov letu
Navrhovateľ P. Dobrucký sa žiaľ realizácie nedožil i keď boli dohodnuté dva termíny. Školenie sa
malo realizovať práve u zosnulého predsedu klubu. Náhradné riešenie sme nehľadali, nakoľko došlo
k pandemickým opatreniam.

Uzn. 8- zabezpečiť klubovú voliéru a vysokoletúny, propagačný materiál, stôl a stoličky na CV
Nakoľko sa CV zvierat v uvedenom roku pre pandemické opatrenia nekonala, nebolo možné
uznesenie realizovať.

Vážení klubisti, aby sme uplynulý rok mali uzavretý, tak v zmysle Stanov SZCH predkladám uvedenú
správu touto formou, pretože momentálne nie je isté či sa v zabehnutom termíne bude môcť
uskutočniť VČS. Odpovedá daným možnostiam v hodnotenom roku 2020. Po diskusii Vás žiadam
o následné schválenie správy.
Ak by sa naozaj VČS nemohla uskutočniť načas, výbor prijme také opatrenia aby sa nová letová
sezóna v roku 2021 mohla uskutočniť.

Dňa 11. 1. 2021 Vypracoval Jozef Hrabal, tajomník KCHL aT.