Get Adobe Flash player
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún
Bratislavský vysokoletún

Čestný predseda a terajší predseda

Čestný predseda a tajomník

Nový Slovenský rekord Tipplerov

Staré holuby 19:02

Mladé holuby 15:50

Dravec na love

Dravec na love

Náš Klub

Smernice

Letúny

Národné plemená

Národné plemená po 40 rokoch od uznania

Rok 2021 – vysokoletúny

Rok 2021 – Tipplery

História tipplery

KCHT CZ

Zahraničné kluby

Archiv letových výsledkov vysokoletúny

Archív letových výsledkov tipplery

Navšteva u priateľa Hrabala

Predseda na návšteve v Rakúsku

Napísali o nás

Linky

Sekcia EE

Pripomienky k stránke

  Zápisnice

  Foto galéria

  Video Galéria

  Choroby a ich prevencia

  Archívne správy

  Archív

  Dravec

  Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu chovateľov letúnov a tipplerov, konanej dňa 5. 3. 016 v Žiline

  Prítomní:
  podľa prezenčnej listiny , ktorá je prílohou zápisnice 23 členov a garant klubu.
  Ospravedlnili sa: Guman, Veselý, Karchňák, Marföldy, Strelec, Dobák, hosť Frank Otta.
  Program:
  podľa pozvánky, tu zvýraznený predtlačou.
  Otvorenie:
  o 10 hodine urobil predseda klubu Peter Dobrucký. Privítal prítomných, osobitne
  garanta klubu Miroslava Nosála, prečítal program, ktorý prítomní bez pripomienok schválili.
  Správu o celkovej činnosti klubu za rok 2015 predniesol vz. tajomníka klubu Jozef Hrabal.
  Uviedol, že boli splnené všetky uznesenia, ktoré sú rozpísané v trojstrannej správe.
  Zorganizovali sa preteky podľa letového kalendára, boli priebežne na internete.
  Výbor pripravil zmeny štatútu pri tippleroch, začali sa vypočítavať letové výsledky cez počítačový
  program. Členovia vystavovali na lokálnych i celoštátnej výstave a propagovali chovy letúnov, na CV zvierat v Nitre
  mal klub propagačnú voliéru. Vylepšilo sa logo klubu a boli písané články o letúnoch v chovateľských periodikách.
  Výbor pripravil návrh na vyznamenanie pre člena klubu.
  Správu o finančnom hospodárení predniesol pokladník Ondrej Barzo.
  K 31. 1. 2015 bolo v pokladni 973.66 €. Plné členské uhradilo 30 členov, dôchodcovské dvaja členovia, čo
  v príjmovom vyjadrení je 310 €. V roku 2015 sa vynaložilo 100 € na zrušenie debetného účtu, 34.62 €
  za miestnosť a občerstvenie VČS, 117,86 € za vecné ceny a diplomy, čiže súhrnom 252.48 €. K 1.1.2016
  máme v pokladni 1.031,18 €. Od tejto čiastky sa budú odvíjať príjmy a výdaje roku 2016, zakončil správu pokladník.
  Správy o letovej činnosti
  predniesli Peter Dobrucký ( sekcia vysokoletúnov )
  a Bc. Vladimír Kubík ( sekcia tipplerov ).
  Venovali sa príčinám odhlásenia z pretekov, urobili rozbory jednotlivých výkonov v pretekoch, vyzdvihli mimoriadne výkony,
  zvlášť rekord tipplerov 18.01 h. Erana Zulbeariho.
  Obaja uviedli, že výsledky posielali priebežne na netovú stránku klubu, ako aj celkový sumár výsledkov.
  Bc. Vladimír Kubík poukázal na nové možnosti súťaží tipplerov, napr. sčítavanie odlietaných hodín tipplerov u jednotlivých účastníkov.
  Hoci sa zmenilo delenie pretekov tipplerov na kategóriu mladých a starých, má záujem zachovať súťaže o putovné poháre. Tri poháre
  klubu venoval. Vzrástol počet súťažiacich. V piatich pretekoch sa dosiahli štandardné časy. Termíny pretekov na nasledujúci rok zosúladil
  s okolitými štátmi, najmä českom a srbskom.
  Odovzdávanie ocenení prebiehalo v príjemnej atmosfére. Najprv sa rozdávali zalaminované diplomy z dielne Bc. Vladimíra Kubíka, , medaile a
  poháre pri vysokoletúnoch. Putovný pohár v Memoriáli prof. Ferianca získal Jozef Kováčik z Košíc.
  Memoriál L. Frenáka vyhral a putovný pohár získal Ondrej Barzo z Levíc.
  Ten istý chovateľ získal aj putovný pohár pri majstrovskom preteku starých vysokoletúnov. Šampiónový pohár zostal v depozite výboru, nakoľko neboli
  splnené podmienky pre jeho udelenie. Pri tippleroch dostal putovný pohár v preteku Long Day Eran Zulbeari z Lučenca. Získal aj ďalší putovný pohár,
  ktorý sa udeľuje za najdlhší let v kategórii staré holuby. V kategórii mladé holuby získal za najdlhší let putovný pohár Štefan Stanislav z Královej pri Senci.
  Ten istý chovateľ získal aj ďalší putovný pohár za najviac odlietaných hodín súhrnom v oboch kategóriách. Všetky ocenenia si tipplerkári prevzali pred
  klietkami v ktorých boli rekordmanské tipplery E. Zulbeariho. Okrem ocenení za preteky boli odovzdané aj ďakovné diplomy k životnému výročiu
  Miroslavovi Nosálovi a Ondrejovi Barzovi. Prv menovaný potom v mene holubiarskej komisie odovzdal zväzové ocenenie „Za zušľachťovanie čistokrvných
  zvierat“ Eranovi Zulbearimu. Ten pozdvihol úroveň chovu tipplerov na celom Slovensku, dlhodobo má vynikajúce letové výsledky spečatené slovenským rekordom.
  Diskusia
  mala slušnú úroveň. Riešili sa, schválili alebo v uzneseniach zakotvili viaceré progresívne návrhy či pripomienky. Diskusné príspevky sú zapísané mimo tejto správy, pre
  interné potreby klubu. Doplňujúce voľby do výboru . Tento bod si vynútila situácia, lebo sa riadne zvolený tajomník Libor Páleník odmlčal.
  Výbor situáciu riešil dočasným pridelením funkcie členovi výboru J. Hrabalovi. Stanovy SZCH zakotvujú túto možnosť s tým, že náhradník funkciu môže
  vykonávať do najbližšej VČS. Členovia klubu boli o tejto situácii vyrozumení meilom. Každý bol zároveň vyzvaný, aby navrhol osobu na túto funkciu. Väčšina prítomných
  , napriek oponentúre J. Hrabala požadovala, aby funkciu naďalej vykonával. V následnom hlasovaní bol všetkými hlasmi prítomných vo funkcií potvrdený.
  Schválenie:
  členská schôdza schvaľuje celkovú, finančnú, letovú správu, letový kalendár pre vysokoletúny a tipplery na rok 2016, upravený štatút klubu v predloženom texte,
  s doplnkom, že všetky úspechy chovateľa v pretekoch vysokoletúnov a danom roku budú zapísané na jeden diplom, nasledujúcu členskú schôdzu v Žiline,
  prijatie nových členov Borisa Roštára zo Skalice a Bartolomeja Horváta z Košíc. Dohodu tipplerkárov, že počas jedného víkendu budú súťažiť iba jeden deň,
  preferuje sa sobota. Ak sa chovateľ rozhodne pre nedeľu, musí to 2 dni vopred oznámiť letovému konateľovi. Pretek memoriálu prof. Ferianca sa bude lietať s počtom holubov
  vkŕdli od 6 do 12 ks.
   
  VČS prijíma uznesenia:
  1.Zorganizovať preteky podľa letového kalendára.
  2. Uverejňovať priebežné letové výsledky na internetovej stránke klubu.
  3. Posielať po preteku vyplnené zápisnice letovému konateľovi aj kontrolórovi.
  4. Posielať články o klube českým klubistom.
  5. Poslať na sekretariát zväzu písomné podklady o slovenských vysokoletúnoch.
  6.Propagovať letúny na výstavách všetkých stupňov.
  7. Napísať do časopisu článok o našich vysokoletúnoch a k 40.výročí klubu.
  8. Zabezpečiť klubovú voliéru na CV zvierat vrátanie propagačného panelu klubu.
  9. Zabezpečiť dve nové klubové pečiatky v súlade slogom a názvom klubu.
  Ukončenie
  schôdze bolo o 13.30 hod. Predseda klubu Peter Dobrucký všetkým poďakoval za účasť, zvlášť garantovi klubu, potom Františkovi Porubčanskému a
  Jurajovi Lehotskému, ktorí sa postarali o stravu a občerstvenie a prítomným zaželal šťastný návrat domov a veľa odchovaných holúbkov.
  Zapísal Jozef Hrabal, tajomník K
  Meniny na web


  Čas na serveri Přesný čas  iMeteo.sk