Get Adobe Flash player

Nový Slovenský rekord Tipplerov

Starý holuby 19:02

Mladý holuby 15:31

Fórum

Hlavná stránka

Bratislavský vysokoletún

Slovenský vysokoletún

Košický vysokoletún

 

 

  

 

Klub Chovateľov Krátkozobých letúňov

Prehliadka Mladých holubov

Levice 29.10.2017

v krátkosti v obrazoch

 


 

Vážený priatelia už máme za sebou VII. regionálnu výstavu v Košiciach ktorý z môjho hľadiska bol úspešný, z nášho klubu vystavovali predseda klubu Peter Dobrucký; Jozef Kováčik; Peter Čeljuska; a neposlednom rade moja osoba Jozef Holub  a preto prikladám pár fotiek

 


 Niekoľko fotiek od Nášho predsedu Petra Dobruckého jeho pobytu v Holandsku

 

Správa zo školenia posudzovateľov konanej v dňoch 15.9. – 17. 9.2017 v Doorn Holandsko

 

 

Nakoľko sa školenie konalo v Holandsku, vycestovali sme už vo štvrtok večer. Zúčastnili sme sa dvaja  holubiari a dvaja hydinári. Do cieľa sme dorazili v piatok poobede. Ubytovali sme sa a trocha obzreli okolie.

O 19.30 hod. bolo privítanie a nasledovala večera. Na druhý deň po raňajkách sme zasadli na školenie, každý odbor mal svoju miestnosť.

Privítal nás Predseda Gustav Heftberger a predseda ESKT Luis Friendel. Dostali sme pripravený program, ktorý bol v troch jazykoch. Zároveň sme obdržali USB kľúč, na ktorom bol tiež nahratý program, ktorý nás sprevádzal celé školenie.

Predseda otvoril školenie, informoval nás, že školenia sa zúčastnilo 70 členove zo 17-tich štátov.  Predseda Holandského zväzu Thom Lawing, ktorý nás oboznámil, že v Holandsku sa chová 309 druhov holubov a majú 18 národných plemien. Nasledoval program.

Ako prvý bod nasledovalo školenie Posudzovania na EE výstavách, pán Hans Schipper všetko prednášal veľmi dôsledne, pripravené bolo aj premietanie. Všetky úkony, ktoré patria do zásad posudzovania. Pripomenul popri tom, že členská krajina, ktorá vysiela posudzovateľa treba vystaviť 70 zvierat. Pán Schipper pripomenul, že celý výklad je aj na internetovej stránke www.entete-ee.com , tiež v troch jazykoch.

Ďaľším bodom bola prezentácia Holandských plemien. Príslušným odborníkom boli povedané ako prednosti aj nedostatky. Všetko bolo precízne pripravené a ľahko pochopiteľné.

Nasledovalo hodnotenie papučatých holubov ako sa majú hodnotiť „papuče na holuboch“. Taktiež to bolo premietané, zároveň aj na živých holuboch. Všetky prednášky boli precízne pripravené.

Niektoré plemená, ktoré  boli prezentované sa chovajú aj u nás:

Staroholandský kapucín

Amsterdamský hrvoliak

Nizozemský vysokoletún

Voobruský štítnatý hrvoliak

Staroholandská sovka

Amsterdamský briadkatý letúň

Po ukončení predstavených parádnych plemien, nasledovalo predstavenie plemien, ktoré nie sú na Slovensku známe.

Bol to dobre pripravený program.

Na ďalší deň sa začalo po raňajkách o 8.30 hod.. Hneď prvým bodom bola informácia, že nasledovné školenie bude 14.9.-16.9.2018, dvoj – trojposteľové izby stoja 170,00€ na člena. ˇ

Ďalej sme boli oboznámení o tom, že Nemci, Poliaci, Češi nie sú prihlásený do EE intranu.

Ďalším bodom bola informácia o Štrandartovej komisii ESKT. Pri zmene štandardu národných plemien, alebo nákresu, treba nahlásiť do EE ESKT na p. Luisa Friendela. Na ďaľšej schôdzi ESKT sa budú prejednávať zmeny poslaných národných štandardov.  Pred obedom ukončil predseda p. Gustav Heftberger školenie posudzovateľov a poprial šťastný návrat domov.

 

Správu spracoval : Peter Dobrucký

 

 

 


 

 

 

 

 

       Zápisnica z výborovej schôdze  Klubu chovateľov letúnov a tipplerov,

konanej dňa 9. 9. 2017 v Leviciach 

Prítomní: Dobrucký, Hrabal, Barzo, Bánoczký, Holub, Bc. Kubík. Neprítomný: Páleník.
Hostia: Porubčanský, Marföldy.

Program: 1.Otvorenie
                  2. Kontrola letových zápisníc, vyhodnotenie pretekov, stanovenie poradia
                  3. Zásady pre úpravu štatútu
                  4. Formulácia a zanesenie pripomienok z VČS do štatútu klubu
                  5. Kontrola členského podľa internetového zoznamu
                  6. Rôzne
                  7. Ukončenie

   K bodu 1. Rokovanie otvoril o 9.00 hod. predseda klubu Peter Dobrucký. Privítal prítomných, prečítal program, ktorý bol následne schválený.

   K bodu 2. Letoví konatelia Peter Dobrucký a Bc. Vladimír Kubík predložili letové zápisnice a hovorili k jednotlivým pretekom. Letový kontrolór Zoltán Banoczký prekontroloval bodové vyhodnotenie, ktoré bolo po čas roka dávané na internetovú klubovú stránku. Priamo na schôdzi bola dokončená kontrola posledných pretekov mladých. Diskutovalo sa o sporných zápisoch v zápisniciach (podpisy, prepisované údaje, neskoré odoslanie). Bc. V. Kubík oznámil, že pre tipplerkárov to nebola dobrá sezóna. Väčšina prihlásených sa postupne odhlasovala, súťažili iba dvaja. Hlavnou príčinou boli straty po útokoch dravcov. Po vyjasnení informovali letoví konatelia o konečnom poradí súťažiacich, ktoré bude  zverejnené na klubovej stránke a v odbornom časopise.

   K bodu 3. J. Hrabal vysvetlil, že si osvojil názor právnika a v zhode s ním si myslí, že opakované zásahy do štatútu klubu degradujú túto, pre činnosť klubu smerodajnú písomnosť. Poukázal na nezmyselne schválené návrhy na VČS, ktoré následne prinášajú ďalšie nejasnosti. O tých bude reč v ďalšom bode výborovej schôdze. Načrtol tak určitú paralelu s poslancami národnej rady. Schvália niečo a potom sa zistí, že to prináša ďalšie problémy. Hľadal riešenie v spolupráci s niektorými holubiarskymi klubmi, ale aj holubiarskou sekciou EE. Na prekvapenie zistil, že každý návrh člena/ členov týkajúci sa základného dokumentu klubu, teda štatútu musí prejedať najskôr výbor. Oznámiť členom kladné aj záporné stránky návrhu. Lehoty na podanie návrhov zmien sú v kluboch individuálne. Po diskusií dospel výbor k záveru, že návrhy na zmenu štatútu musí člen poslať najmenej 60 dní pred VČS, výbor k nim zaujme stanovisko a predloží na VČS. Toto bude zapracované do textu v článku II. doterajšieho štatútu. Týka sa to len zmien štatútu, nie bežných návrhov na zlepšenie činnosti klubu. Tie budú riešené ako obvykle, priamo na VČS.

   K bodu 4. Tajomník J. Hrabal informoval o znení zápisu z VČS, čo sa týka schválených návrhov. Niektoré sú však nedomyslené. Prešiel návrh Bc. V. Kubíka, že v majstrovskom a šampiónovom preteku môže lietať jediný účastník. To zásadne mení odhlasovaný návrh P. Kubíka, že vtedy musí byť splnený letový štandard, aby chovateľ dostal pohár majstra klubu. Vyvstáva otázka, prečo keď je jeden a prečo nie keď sú traja!? Lebo sa to v doterajšom štatúte nepíše! Členovia výboru v tom nie sú zajedno, niekto to považuje za správne, ďalší za diskrimináciu, alebo zatlačenie slovenských plemien do úzadia. Treba sa vo výbore zjednotiť a hlasovaním rozhodnúť. Až potom to zapíše do štatútu, ako mu uložila VČS. Po dlhej diskusií a množstve protichodných návrhov sa napokon výbor zjednotil v nasledujúcom znení. Podmienkou pre udelenie pohára a titulu majstra či šampióna klubu je splnenie štandardu v majstrovskom alebo šampiónovom preteku. Ak sa ho žiadnemu z účastníkom nepodarí splniť, pretek bude vyhodnotený v bežnom poradí, podľa získaných bodov. Potom otvoril tajomník ďalší sporne schválený návrh, že môže letový konateľ pri celoslovensky nepriaznivom  počasí posunúť termín majstrovského či šampionového preteku na nasledujúcu nedeľu. Čo ak niektorý z účastníkov nesúhlasí a chce pretekať v pôvodnom termíne?! Lebo o týždeň už nemusí zohnať klubového rozhodcu! Navyše zriedka býva celoslovensky zlé počasie, napríklad v Košiciach sa dá lietať a v Leviciach je lejak. A hneď je s toho spor účastníkov, lebo sme schválili a) a nedomysleli b). Existuje síce predpoveď počasia, je to len predpoveď- realita býva lokálne iná! Po diskusií sa prítomní uzniesli, že rozhodnutie letového konateľa o presunutí termínu majstrovského či šampionového preteku musia rešpektovať všetci zúčastnení.

   K bodu 5. Pokladník Ondrej Barzo informoval o platení členského. Prekvapilo ho, že na VČS niektorí prítomní nezaplatili, hoci ich upozornil. Iní na výzvu dodatočne eurá poslali. Doteraz nemá zaplatené členské od siedmich členov. Navrhuje, aby im to bolo oznámené meilom a nie formou verejnej zápisnice. Odôvodnil to tým, že klub je dobrovoľná organizácia a direkcia nebýva vždy najlepšie riešenie, napriek základnej povinnosti člena klubu.

   K bodu 6. V tomto bode sa prejednávali publikačné príspevky k 40 výročiu vyšľachtenia košického a slovenského vysokoletúna, organizačná štruktúru internetovej stránky klubu, diskusné príspevky hostí, propagačná činnosť klubu (Košice, Nitra), informácia delegáta EE o dianí v holubiarskej sekcií.

   K bodu 7. Po vyčerpaní programu predseda klubu poďakoval prítomným za účasť, zaželal šťastný návrat domov a rokovanie ukončil. Vyslovil želanie skorého stretnutia na niektorej výstave, ktorých sezóna sa práve rozbieha. Vzápätí hostiteľ zasadania výboru Zoltán Bánoczký pozval prítomných na guláš a prehliadku svojho chovu. 

                                                                                             Zapísal  Jozef Hrabal, tajomník klubu. 

 

 

 

 

Dnes je:

čas na servery:  

meniny oslavuje:

zajtra má meniny:
Hlavná stránka